การติดตามเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมบ่อยด้วยการจัดเก็บเป็นรายการโปรดใน Internet Explorer รายการโปรดจะถูกแบ่งปันระหว่าง Internet Explorer และ Internet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป ดังนั้น คุณจึงสามารถดู เพิ่ม และจัดระเบียบรายการโปรดของคุณได้จากทั้งแถบที่อยู่และรายการโปรดดั้งเดิมใน Internet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป

เพิ่มรายการโปรด

ถ้าคุณอยู่ที่ไซต์ที่คุณต้องการตั้งค่าเป็นรายการโปรด ให้ปัดนิ้วขึ้นจากขอบล่าง (หรือคลิกขวา) เพื่อเปิดคำสั่งของแอป แตะหรือคลิกปุ่ม รายการโปรด ปุ่ม 'รายการโปรด' แตะหรือคลิก เพิ่มในรายการโปรด เพิ่มในรายการโปรด แล้วแตะหรือคลิก เพิ่ม คุณยังสามารถบันทึกรายการโปรดได้ด้วยการกด Ctrl+D

หรือในเบราว์เซอร์ของเดสก์ท็อป ให้แตะหรือคลิกปุ่ม รายการโปรด ที่อยู่ถัดจากแถบที่อยู่ แล้วแตะหรือคลิก เพิ่มใน 'รายการโปรด'

ดูรายการโปรดของคุณ

เมื่อต้องการดูรายการโปรดของคุณ ให้ปัดนิ้วขึ้นเพื่อเปิดคำสั่งของแอป แล้วแตะหรือคลิกปุ่ม รายการโปรด ปุ่ม 'รายการโปรด' ถ้าคุณได้จัดระเบียบรายการโปรดของคุณลงในโฟลเดอร์ต่างๆ ให้แตะหรือคลิกที่เมนูแบบหล่นลง รายการโปรด แล้วเลือกโฟลเดอร์เพื่อเปิดดู แตะหรือคลิกที่รายการโปรดใดๆ เพื่อไปยังไซต์นั้น

ในเดสก์ท็อป ให้แตะหรือคลิกปุ่ม รายการโปรด ที่อยู่ถัดจากแถบที่อยู่เพื่อดูรายการโปรด แตะหรือคลิกที่รายการโปรดในรายการ เพื่อไปยังไซต์นั้น

แสดงทั้งหมด

จัดระเบียบรายการโปรดต่างๆ ของคุณโดยใช้โฟลเดอร์

ทำให้รายการโปรดของคุณติดตามได้ง่ายขึ้นด้วยการจัดระเบียบรายการโปรดในโฟลเดอร์ ตัวอย่างเช่น จัดกลุ่มไซต์ข่าวลงในโฟลเดอร์ "ข่าวประจำวัน" หรือไซต์ซื้อสินค้าใน "ร้านค้าของฉัน"

 1. ที่หน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Internet Explorer เพื่อเปิด Internet Explorer

 2. ปัดนิ้วขึ้นจากขอบล่างเพื่อเปิดคำสั่งของแอป แล้วแตะหรือคลิกปุ่ม รายการโปรด ปุ่ม 'รายการโปรด'
 3. แตะหรือคลิก เพิ่มในรายการโปรด แล้วแตะหรือคลิก โฟลเดอร์ใหม่
 4. ตั้งชื่อให้โฟลเดอร์ของคุณ แล้วแตะหรือคลิก สร้าง

ในครั้งถัดไปที่คุณเพิ่มรายการโปรด ให้เลือกโฟลเดอร์นี้ (หรือโฟลเดอร์อื่น) จากเมนูแบบหล่นลงก่อนที่คุณจะแตะหรือคลิก เพิ่ม

เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ในเดสก์ท็อป

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม รายการโปรด ที่อยู่ถัดจากแถบที่อยู่

 3. จากเมนูแบบหล่นลง ให้แตะหรือคลิก จัดระเบียบรายการโปรด

 4. แตะหรือคลิก โฟลเดอร์ใหม่ แล้วใส่ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่ของคุณ

 5. ลากรายการโปรดที่บันทึกไว้ลงในโฟลเดอร์ใหม่ของคุณ

  คุณยังสามารถ เปลี่ยนชื่อ จัดระเบียบใหม่ และ ลบ รายการโปรดหรือโฟลเดอร์ออกจากกล่องโต้ตอบ จัดระเบียบรายการโปรด ได้ด้วย

เรียงลำดับรายการโปรดของคุณตามลำดับอักษร

เปิดเดสก์ท็อป แตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน แตะหรือคลิกปุ่ม รายการโปรด แล้วกดค้าง (หรือคลิกขวา) ที่รายการโปรดหรือโฟลเดอร์ใดๆ แล้วแตะหรือคลิก เรียงลำดับตามชื่อ

ส่งออกรายการโปรด

ถ้าคุณใช้ Internet Explorer บนพีซีมากกว่าหนึ่งเครื่อง คุณสามารถส่งออกรายการโปรดของคุณจากพีซีเครื่องหนึ่งแล้วนำเข้าไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม รายการโปรด

 3. จากเมนูแบบหล่นลง ให้แตะหรือคลิก นำเข้าและส่งออก

 4. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการนำเข้า/ส่งออก ให้เลือก ส่งออกไปยังแฟ้ม แล้วแตะหรือคลิก ถัดไป

 5. เลือก รายการโปรด (และการตั้งค่าอื่นๆ) ที่คุณต้องการส่งออก แล้วแตะหรือคลิก ถัดไป

 6. เลือกโฟลเดอร์ของรายการโปรดที่คุณต้องการส่งออก แล้วแตะหรือคลิก ถัดไป Internet Explorer จะส่งออกโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดให้โดยอัตโนมัติ

 7. ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Internet Explorer จะสร้างแฟ้มที่ชื่อว่า bookmark.htm ในโฟลเดอร์เอกสารของคุณ ถ้าคุณต้องการจัดเก็บรายการโปรดที่ส่งออกไว้ในตำแหน่งอื่นนอกเหนือจาก 'เอกสาร' (เช่น ดิสก์หรือแฟลชไดรฟ์) ให้แตะหรือคลิก เรียกดู แล้วเลือกไดรฟ์อื่น แตะหรือคลิก บันทึก

 8. แตะหรือคลิก เสร็จสิ้น

นำเข้ารายการโปรด

นำเข้ารายการโปรดจากพีซีเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม รายการโปรด

 3. จากเมนูแบบหล่นลง ให้แตะหรือคลิก นำเข้าและส่งออก

 4. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการนำเข้า/ส่งออก ให้เลือก นำเข้าจากแฟ้ม แล้วแตะหรือคลิก ถัดไป

 5. เลือก รายการโปรด (และการตั้งค่าอื่นๆ) ที่คุณต้องการนำเข้า แล้วแตะหรือคลิก ถัดไป

 6. ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Internet Explorer จะนำเข้าจากแฟ้มที่ชื่อว่า bookmark.htm ในโฟลเดอร์เอกสารของคุณ แตะหรือคลิก ถัดไป เพื่อนำเข้าแฟ้มเริ่มต้น หรือแจ้งให้ Internet Explorer นำเข้ารายการโปรดจากตำแหน่งอื่น แตะหรือคลิก เรียกดู แล้วเลือกแฟ้ม หรือพิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งและชื่อแฟ้มที่จะนำเข้า แตะหรือคลิก ถัดไป

 7. เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกรายการโปรดที่นำเข้า แล้วแตะหรือคลิก นำเข้า

 8. แตะหรือคลิก เสร็จสิ้นต้องการความช่วยเหลือหรือไม่