การรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Windows Store

เมื่อต้องการดูวิธีใช้สำหรับ Windows Store ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Store เพื่อเปิด Windows Store

  2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
    (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า)

  3. แตะหรือคลิก วิธีใช้

  4. แตะหรือคลิกตัวเลือกในวิธีใช้

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่