ตัวช่วยปรับรุ่น Windows 8 และคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลสำหรับการติดตั้ง Windows 8

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: กุมภาพันธ์ 2013

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้จะอธิบายถึงหลักการรวบรวมและการใช้ข้อมูลต่างๆ ของตัวช่วยปรับรุ่น Windows 8 (“ตัวช่วยปรับรุ่น”) และ Windows 8 Setup ("Setup") ซึ่งจะมุ่งเน้นคุณลักษณะต่างๆ ที่สื่อสารกับอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ไม่สามารถนำไปใช้กับเว็บไซต์แบบออนไลน์หรือออฟไลน์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ ของ Microsoft

  • การเริ่มตัวช่วยปรับรุ่น Windows 8 จากเว็บจะช่วยให้คุณสามารถระบุได้ว่าพีซีที่คุณใช้งานอยู่พร้อมสำหรับการปรับรุ่นเป็น Windows 8 หรือไม่ และแสดงข้อมูลความสามารถในการใช้งานร่วมกันในส่วนของโปรแกรมและอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อพบว่าพีซีของคุณพร้อมสำหรับปรับรุ่นแล้ว คุณสามารถเลือกซื้อ ดาวน์โหลด และติดตั้ง Windows 8 ได้

  • การเริ่ม Windows 8 Setup จากเว็บจะช่วยคุณดาวน์โหลดและติดตั้ง Windows 8 หลังจากการใส่รหัสผลิตภัณฑ์ที่คุณมีอยู่

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง

ในขณะที่เปิดใช้ตัวช่วยปรับรุ่น Windows 8 หรือ Windows 8 Setup เราจะตรวจสอบว่ามีการปรับปรุงที่พร้อมใช้งานหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะใช้งานและดาวน์โหลดรุ่นล่าสุด หากพบการปรับปรุง เราจะดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงนั้นในพีซีของคุณโดยอัตโนมัติ ประเภทของการปรับปรุงที่สามารถดาวน์โหลดได้มีดังนี้

การปรับปรุงการติดตั้ง
การปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่สำคัญสำหรับแฟ้มการติดตั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าการติดตั้งจะประสบผลสำเร็จ

การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมที่มากับระบบปฏิบัติการ
การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมที่สำคัญของ Windows รุ่นที่คุณกำลังติดตั้ง

ในการตรวจสอบความเข้ากันได้ในตัวช่วยปรับรุ่น เราจะรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการปรับรุ่นที่สามารถทำได้ เช่น ความสามารถของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของคุณ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ และโปรแกรมที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ในบางครั้ง ข้อมูลของผู้เผยแพร่โปรแกรมอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วย เช่น ชื่อผู้เผยแพร่ หรือที่อยู่อีเมลของผู้เผยแพร่

เราจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของ Windows ที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบันให้กับ Arvato Digital Services, LLC ("Arvato") เพื่อแนะนำรุ่นของ Windows 8 ที่จะซื้อในตัวช่วยปรับรุ่น หรือที่จะดาวน์โหลดใน Setup Arvato เป็นบริษัทภายนอกที่โฮสต์แค็ตตาล็อกของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และให้บริการการสั่งซื้อสำหรับตัวช่วยปรับรุ่นและ Windows 8 Setup ในการให้คำแนะนำรุ่นของ Windows 8 สำหรับการซื้อ จะมีการส่งข้อมูลบางอย่างไปที่ Arvato ดังนี้

  • สถาปัตยกรรม

  • ภาษา

  • รุ่น

  • สถานะสิทธิ์การใช้งาน

  • หมายเลขผลิตภัณฑ์

  • รหัสประเทศจากตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

หากคุณเลือกที่จะซื้อ จะมีการรวบรวมข้อมูลการเรียกเก็บเงินและดำเนินการโดย Arvato ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสำหรับโปรแกรมนี้

การใช้ข้อมูล

Microsoft บริษัทสาขา และบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ Microsoft จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้จากคุณเพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะต่างๆ ที่คุณใช้ และให้บริการหรือดำเนินธุรกรรมตามที่คุณร้องขอหรืออนุญาต เราจะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม เพื่อหาโปรแกรมควบคุมที่ถูกต้องสำหรับพีซีของคุณและพิจารณาความเข้ากันได้ของพีซี โปรแกรม และอุปกรณ์ กับ Windows 8 Arvato จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อหารุ่นของ Windows 8 ที่จะแนะนำสำหรับการซื้อในตัวช่วยปรับรุ่น หรือดาวน์โหลดใน Setup ข้อมูลนี้ยังถูกนำมารวมเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติด้วย ข้อมูลนี้อาจถูกนำไปใช้วิเคราะห์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการของ Microsoft ด้วย ถ้าคุณซื้อ Windows 8 ในตัวช่วยปรับรุ่น จะมีการรวบรวมข้อมูลการเรียกเก็บเงินและดำเนินการโดย Arvato ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสำหรับโปรแกรมนี้ ซึ่งอาจมีการส่งข้อมูลติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณ (เช่น ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล) ไปยัง Microsoft สำหรับการให้บริการสนับสนุน แต่จะไม่มีการให้ข้อมูลบัตรเครดิตที่สมบูรณ์

เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้งานที่สอดคล้องกันและเป็นแบบส่วนตัวในการติดต่อกับ Microsoft ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากบริการหนึ่งของ Microsoft อาจมีการรวมเข้ากับข้อมูลที่ได้รับจากบริการอื่นๆ ของ Microsoft ด้วย นอกจากนี้เราอาจใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมร่วมกับข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทอื่น ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้บริการต่างๆ จากบริษัทอื่นเพื่อดึงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ทั่วไปจากที่อยู่ IP ของคุณเพื่อปรับบริการบางอย่างให้เหมาะกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของคุณ

นอกเหนือจากที่กล่าวมาในคำชี้แจงนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้มาจะไม่มีการถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามหากไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ เราจะทำการจ้างบริษัทอื่นๆ เป็นครั้งคราวเพื่อจัดให้มีบริการแบบจำกัดในฐานะที่เป็นตัวแทนของเรา เช่น การตอบคำถามของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือการวิเคราะห์บริการของเราในเชิงสถิติ เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทเหล่านั้นเท่าที่จำเป็นในการให้บริการ และห้ามไม่ให้บริษัทเหล่านั้นใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

Microsoft อาจเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ รวมถึงเนื้อหาในการติดต่อสื่อสารของคุณเพื่อการต่างๆ ดังนี้: (ก) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย หรือปฏิบัติตามคำขอทางกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย; (ข) ปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของ Microsoft หรือลูกค้าของเรา ตลอดจนการบังคับตามข้อตกลงหรือนโยบายว่าด้วยการใช้บริการ; หรือ (ค) ดำเนินการโดยเชื่ออย่างสุจริตใจว่าการเข้าถึงหรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต่อการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงาน Microsoft ลูกค้า หรือสาธารณชน เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมของบริษัท เช่น การควบรวมกิจการหรือการขายสินทรัพย์

ข้อมูลที่รวบรวมโดยหรือส่งไปยัง Microsoft โดยตัวช่วยปรับรุ่นหรือ Setup อาจถูกจัดเก็บและประมวลผลในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นซึ่ง Microsoft หรือบริษัทในเครือ บริษัทสาขา หรือผู้ให้บริการมีการดำเนินการอยู่ Microsoft ยึดถือตามข้อกำหนดการคุ้มครองการให้ข้อมูล (Safe Habor) ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเก็บรักษาข้อมูลจากสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป และสวิตเซอร์แลนด์

การรวบรวมและใช้งานข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อคุณใช้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณลักษณะเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ต ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ("ข้อมูลพื้นฐานของคอมพิวเตอร์") จะถูกส่งไปยังเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมและบริการออนไลน์ที่คุณใช้ Microsoft จะใช้ข้อมูลพื้นฐานของคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการบนอินเทอร์เน็ตแก่คุณ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยปกติแล้ว ข้อมูลพื้นฐานของคอมพิวเตอร์จะประกอบด้วยข้อมูล เช่น ที่อยู่ IP, รุ่นระบบปฏิบัติการ รุ่นเบราว์เซอร์ และการตั้งค่าภูมิภาคและภาษา ในบางกรณี ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐาน อาจรวมถึงรหัสฮาร์ดแวร์ ซึ่งบ่งชี้ผู้ผลิตอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ และรุ่น ถ้าคุณลักษณะหรือบริการใดส่งข้อมูลไปที่ Microsoft ข้อมูลพื้นฐานของคอมพิวเตอร์จะถูกส่งไปด้วยเช่นกัน

ทางเลือกและการควบคุม

เมื่อคุณเรียกใช้ตัวช่วยปรับรุ่น Windows 8 หรือ Windows 8 Setup จากเว็บ ข้อมูลที่อธิบายไว้ด้านบนจะถูกส่งไปยัง Microsoft และ Arvato นอกจากนี้ หากคุณเลือกที่จะซื้อ Windows 8 จะมีการรวบรวมข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณโดย Arvato

ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

Microsoft มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลของคุณ เราใช้เทคโนโลยีและกระบวนการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณจากการเข้าถึง การใช้งาน หรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น เราจัดเก็บข้อมูลที่คุณให้ไว้บนระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการจำกัดการเข้าถึง ซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ที่มีการควบคุม

การเปลี่ยนแปลงต่อคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้

เราจะปรับปรุงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้เป็นระยะๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ บริการ และคำติชมของลูกค้าของเรา เมื่อเราประกาศการเปลี่ยนแปลง เราจะแก้ไขวันที่ "ปรับปรุงล่าสุด" ด้านบนคำชี้แจงนี้ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในคำชี้แจงนี้หรือในวิธีการที่ Microsoft จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบด้วยการประกาศคำบอกกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ก่อนที่จะนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ หรือด้วยการส่งข้อความแจ้งให้คุณทราบโดยตรง เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้เป็นระยะเพื่อรับทราบถึงวิธีการที่ Microsoft ใช้ในการปกป้องข้อมูลของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำชี้แจงนี้ หรือหากคิดว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามคำชี้แจงนี้ โปรดติดต่อเราโดยใช้ เว็บฟอร์ม ของเรา

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052
USA