Windows Update: คำถามที่ถามบ่อย

ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการปรับปรุง Windows โดยอัตโนมัติ

แสดงทั้งหมด

การปรับปรุงอัตโนมัติคืออะไร

ด้วยการปรับปรุงอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาการปรับปรุงทางออนไลน์หรือกังวลว่าพีซีของคุณจะไม่มีโปรแกรมแก้ไขที่สำคัญหรือโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์สำหรับ Windows Windows Update จะติดตั้งการปรับปรุงที่สำคัญให้โดยอัตโนมัติเมื่อการปรับปรุงเหล่านั้นพร้อมใช้งาน คุณยังสามารถตั้งค่าให้ Windows Update ติดตั้งการปรับปรุงที่แนะนำให้โดยอัตโนมัติ หรือแจ้งให้คุณทราบเมื่อการปรับปรุงเหล่านั้นพร้อมใช้งาน นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกว่าจะเปิดใช้งาน Microsoft Update ซึ่งมีการปรับปรุงสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Microsoft ได้อีกด้วย การปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้ เช่น ชุดภาษาและการปรับปรุงจาก Microsoft Update จะไม่มีการติดตั้งโดยอัตโนมัติ

เกิดอะไรขึ้นกับเว็บไซต์ Windows Update

ถ้าคุณมาถึงเพจนี้จาก http://www.windowsupdate.com หรือ http://update.microsoft.com แสดงว่าไม่จำเป็นต้องใช้เว็บไซต์เหล่านี้ในการใช้ Windows Update หรือเปิดใช้งาน Microsoft Update แล้ว แต่คุณสามารถทำทุกอย่างด้วย Windows Update ใน การตั้งค่าพีซี แทนได้

เปิด Windows Update ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ แล้วย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน) แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี จากนั้นแตะหรือคลิก การปรับปรุงและการกู้คืน

ฉันจะเปิดการปรับปรุงอัตโนมัติได้อย่างไร

ถ้าคุณไม่ได้เปิดการปรับปรุงอัตโนมัติเมื่อใช้งานพีซีเป็นครั้งแรก คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้ทุกเมื่อใน Windows Update

เมื่อต้องการเปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ

 1. เปิด Windows Update ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ แล้วย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน) แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี จากนั้นแตะหรือคลิก การปรับปรุงและการกู้คืน

 2. แตะหรือคลิก เลือกวิธีติดตั้งการปรับปรุง

 3. ภายใต้ การปรับปรุงที่สำคัญ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 4. ภายใต้ การปรับปรุงที่แนะนำ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้การปรับปรุงที่แนะนำแก่ฉันด้วยวิธีเดียวกับที่ฉันรับการปรับปรุงที่สำคัญ แล้วคลิก นำไปใช้

ฉันจำเป็นต้องตรวจหาการปรับปรุงหรือไม่

ถ้าคุณใช้การปรับปรุงอัตโนมัติ คุณจะไม่จำเป็นต้องตรวจหาการปรับปรุงที่สำคัญและที่แนะนำแต่อย่างใด Windows Update จะตรวจหาการปรับปรุง และติดตั้งการปรับปรุงเหล่านั้นเมื่อพร้อมใช้งาน

ถ้าคุณไม่ได้ใช้การปรับปรุงอัตโนมัติ คุณควรตรวจหาการปรับปรุงด้วยตนเองอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสัปดาห์ โดยปกติแล้ว เราจะออกการปรับปรุงที่สำคัญเดือนละครั้ง อย่างไรก็ตาม Microsoft สามารถออกการปรับปรุงได้ทุกเมื่อ

ระบบจะไม่ติดตั้งการปรับปรุงบางรายการโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าคุณจะใช้การตั้งค่าใด ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้และการปรับปรุงที่คุณจำเป็นต้องยอมรับข้อตกลงการใช้งานใหม่ เมื่อการปรับปรุงเหล่านี้พร้อมใช้งาน Windows Update จะแจ้งให้คุณทราบว่าการปรับปรุงพร้อมติดตั้งแล้ว

เมื่อต้องการตรวจหาการปรับปรุง

 1. เปิด Windows Update ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ แล้วย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน) แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี จากนั้นแตะหรือคลิก การปรับปรุงและการกู้คืน

 2. แตะหรือคลิก ตรวจสอบเดี๋ยวนี้ แล้วรอสักครู่ขณะที่ Windows ค้นหาการปรับปรุงล่าสุดสำหรับพีซีของคุณ

 3. ถ้าพบการปรับปรุง ให้แตะหรือคลิก ติดตั้งการปรับปรุง

  อ่านและยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ แล้วแตะหรือคลิก เสร็จสิ้น ถ้าการปรับปรุงนั้นกำหนดไว้

  หมายเหตุ

  • คุณอาจต้องเริ่มระบบของพีซีใหม่เพื่อให้การติดตั้งการปรับปรุงบางอย่างเสร็จสมบูรณ์ บันทึกและปิดแฟ้มและแอปทั้งหมดของคุณก่อนที่จะเริ่มระบบใหม่เพื่อไม่ให้คุณสูญเสียข้อมูลใดๆ

การปรับปรุง Windows โดยอัตโนมัติต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าใด

คุณสามารถใช้งาน Windows Update ได้ฟรี อย่างไรก็ตาม อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์มาตรฐานภายในพื้นที่หรือทางไกล ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายจากแผนคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล หรือค่าบริการข้อมูลในอุปกรณ์เคลื่อนที่เมื่อต้องดาวน์โหลดการปรับปรุง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บเงินสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากคุณ

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่ามีการติดตั้งใดไว้แล้วบ้าง

เราเก็บประวัติการปรับปรุงไว้ใน Windows Update เพื่อให้คุณตรวจสอบได้ว่ามีการติดตั้งการปรับปรุงใดและติดตั้งเมื่อใด คุณยังสามารถใช้รายการนี้ในการเอาการปรับปรุงที่ต้องการออก แต่คุณไม่ควรเอาการปรับปรุงออกนอกเสียจากว่าคุณจะมีเหตุผลเป็นการเฉพาะ

เมื่อต้องการดูประวัติการปรับปรุงของคุณ

 1. เปิด Windows Update ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ แล้วย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน) แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี จากนั้นแตะหรือคลิก การปรับปรุงและการกู้คืน

 2. แตะหรือคลิก ดูประวัติการปรับปรุงของคุณ

ฉันจะได้รับข้อความสอบถามก่อนเริ่มระบบพีซีใหม่หลังการปรับปรุงหรือไม่ หรือพีซีจะเริ่มระบบใหม่โดยอัตโนมัติ

เราจะแจ้งให้คุณทราบบนหน้าจอการลงชื่อเข้าใช้ ถ้าคุณจำเป็นต้องเริ่มระบบของพีซีใหม่เพื่อให้การติดตั้งการปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์ และคุณเลือกได้ว่าจะเริ่มระบบใหม่ทันทีหรือเลื่อนออกไปไม่เกิน 3 วัน ถ้าคุณไม่อยู่ที่เครื่องพีซีของคุณหลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่ง Windows จะเริ่มระบบพีซีใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อให้การติดตั้งการปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์

ฉันจะทราบหรือไม่ว่ามีปัญหาใดเกิดขึ้นในการติดตั้งการปรับปรุง

ได้ Windows Update จัดเตรียมการปรับปรุงที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัย ดังนั้น เราจะแจ้งให้คุณทราบถ้าไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุงได้

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่