แถบเครื่องมือคือแถว คอลัมน์ หรือบล็อกของปุ่มหรือไอคอนซึ่งใช้แทนงานที่คุณสามารถทำในโปรแกรมได้ แถบเครื่องมือบางอย่าง เช่น แถบเครื่องมือ 'เปิดใช้ด่วน' สามารถปรากฏบนแถบงานได้

  1. คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของเแถบงาน แล้วชี้ที่ แถบเครื่องมือ รายการของแถบเครื่องมือจะปรากฏขึ้น

  2. ชื่อแถบเครื่องมือที่มีเครื่องหมายขีดถูกอยู่ข้างๆ มีอยู่บนแถบงานแล้ว คลิกรายการที่ต้องการเพิ่มหรือเอาออก