การปิดใช้งาน ICS (Internet Connection Sharing)

ถ้าคุณเปิดใช้งาน Internet Connection Sharing (ICS) ไว้ก่อนหน้านี้ และคุณตัดสินใจที่จะใช้เราเตอร์แทน ICS เพื่อใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกันระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื่องหรือมากกว่า คุณจำเป็นต้องปิดใช้งาน ICS

  1. เปิด 'การเชื่อมต่อเครือข่าย' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน แล้วคลิก จัดการการเชื่อมต่อเครือข่าย

  2. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อที่ใช้ร่วมกัน แล้วคลิก คุณสมบัติ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  3. คลิกแท็บ การใช้งานร่วมกัน ล้างกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ัใช้บนเครือข่ายอื่นเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้ แล้วคลิก ตกลง