ต่อไปนี้เป็นคำตอบสำหรับคำถามทั่วไปบางส่วนเกี่ยวกับการใช้ 'โทรสารและการสแกนของ Windows'

แสดงทั้งหมด

โทรสารและการสแกนของ Windows คืออะไร

'โทรสารและการสแกนของ Windows' คือโปรแกรมที่ให้คุณสามารถส่งและรับโทรสาร และสแกนเอกสารหรือรูปภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณรับโทรสาร คุณสามารถใช้ 'โทรสารและการสแกนของ Windows' ในการตอบกลับหรือส่งต่อโทรสารนั้นได้ด้วยการส่งโทรสารหรืออีเมลโทรสารนั้นไปให้ผู้อื่น ถ้าคุณสแกนเอกสารหรือรูปภาพ และจัดเก็บงานสแกนนั้นไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณยังสามารถใช้ 'โทรสารและการสแกนของ Windows' เพื่อส่งโทรสารหรืออีเมลงานสแกนเหล่านั้นไปให้ผู้อื่น นอกจากนี้ โปรแกรมดังกล่าวยังทำให้คุณสามารถสร้างใบปะหน้าโทรสาร กำหนดข้อมูลผู้ส่งเอง และเลือกผู้รับจากโฟลเดอร์ 'รายชื่อผู้ติดต่อ Windows' ของคุณได้

เมื่อต้องการเปิด 'โทรสารและการสแกนของ Windows' ให้ทำดังนี้

  1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วจึงคลิก โทรสารและการสแกนของ Windows
  2. เมื่อต้องใช้มุมมอง 'โทรสาร' ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิกโทรสาร
    หรือ
    เมื่อต้องการใช้มุมมอง 'สแกน' ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก สแกน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งโทรสารโดยใช้ 'โทรสารและการสแกนของ Windows' โปรดดูที่ การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้ส่งและรับโทรสาร

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดที่ฉันต้องมีเพื่อส่งและรับโทรสารโดยใช้ 'โทรสารและการสแกนของ Windows'

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมี โมเด็มโทรสารที่มีอยู่แล้วภายใน หรือถ้าคุณมีโมเด็มโทรสารภายนอก คุณต้องเชื่อมต่อสายโทรศัพท์แบบแอนะล็อกเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย คุณไม่สามารถส่งหรือรับโทรสารผ่านสายโทรศัพท์ดิจิทัลได้ ถ้าคุณต้องการส่งและรับโทรสารโดยใช้เซิร์ฟเวอร์โทรสาร คอมพิวเตอร์ของคุณต้องถูกเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย คุณต้องรู้ที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์โทรสารนั้น และต้องมีสิทธิ์ ที่จะใช้งานเซิร์ฟเวอร์นั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้ส่งและรับโทรสาร

เครื่องโทรสารแบบเดี่ยวหรือเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันซึ่งมีความสามารถในการรับส่งโทรสารจะทำงานร่วมกับ 'โทรสารและการสแกนของ Windows' หรือไม่

ไม่ 'โทรสารและการสแกนของWindows' จะทำงานร่วมกับ โมเด็มโทรสาร ที่มีอยู่แล้วภายในและที่อยู่ภายนอก แต่จะไม่ทำงานร่วมกับเครื่องโทรสารแบบเดี่ยว หรือเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันที่มีความสามารถในการรับส่งโทรสาร ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์บางรายอาจมี โปรแกรมควบคุม ให้ ซึ่งทำให้เครื่องพิมพ์ของคุณทำงานได้เหมือนกับโมเด็มโทรสารที่มีโปรแกรม 'โทรสารและการสแกนของ Windows' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ของคุณ

การค้นหาเว็บไซต์ของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์

ฉันต้องรับโทรศัพท์เพื่อรับโทรสารหรือไม่ หรือ 'โทรสารและการสแกนของ Windows'สามารถทำหน้าที่แทนฉันได้หรือไม่

ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณ คุณสามารถรับโทรสารได้ด้วยตนเอง หรือจะตั้งค่าให้ 'โทรสารและการสแกนของ Windows' รับสายแต่ละครั้งเป็นโทรสารโดยอัตโนมัติ หลังจากมีเสียงกริ่งดังตามจำนวนครั้งที่คุณระบุไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่การรับโทรสาร

ถ้าผู้อื่นมีเครื่องโทรสาร พวกเขาจะสามารถรับโทรสารที่ฉันส่งโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้หรือไม่

ได้ โทรสารที่คุณส่งโดยใช้ 'โทรสารและการสแกนของ Windows' สามารถรับได้โดยเครื่องโทรสาร เซิร์ฟเวอร์โทรสาร และคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่ผู้อื่นใช้ 'โทรสารและการสแกนของ Windows' หนึ่งในประโยชน์ของการส่งและรับโทรสารโดยใช้คอมพิวเตอร์คือ คุณสามารถจัดเก็บและตรวจสอบโทรสารที่คุณส่งหรือรับได้เช่นเดียวกับแฟ้มอื่นๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยไม่ต้องสั่งสำเนาฉบับพิมพ์ออกมา

ฉันสามารถใช้ 'โทรสารและการสแกนของ Windows' เพื่อส่งโทรสารเอกสารหรือรูปภาพที่พิมพ์ออกมาแล้วได้หรือไม่

ได้ ถ้าคุณสามารถสแกนเอกสารหรือรูปภาพลงแฟ้มได้ หลังจากที่จัดเก็บแฟ้มที่สแกนแล้วลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถสร้างโทรสารและส่งแฟ้มที่สแกนแล้วเป็นสิ่งที่แนบไปกับโทรสารนั้นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การส่งโทรสารหรืออีเมลเอกสารที่สแกน

ฉันสามารถส่งโทรสารไปยังผู้รับมากกว่าหนึ่งรายได้หรือไม่

ได้ เมื่อคุณสร้างหรือส่งต่อโทรสาร ให้พิมพ์หมายเลขโทรสารของผู้รับแต่ละราย คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) ในช่อง ส่งถึง นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกผู้รับหนึ่งรายหรือมากกว่าจากโฟลเดอร์ 'รายชื่อผู้ติดต่อ Windows' (ถ้าคุณใช้โฟลเดอร์นั้นเพื่อจัดเก็บหมายเลขโทรสารสำหรับผู้ติดต่อของคุณ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การส่งโทรสารและการส่งโทรสารหรืออีเมลเอกสารที่สแกน

ฉันสามารถส่งต่อโทรสารที่ได้รับมาได้หรือไม่

ได้ ใน 'โทรสารและการสแกนของ Windows' ให้คลิกขวาที่โทรสารที่คุณต้องการส่งต่อ แล้วคลิก ส่งต่อเป็นโทรสาร คุณสามารถส่งต่อโทรสารเป็นสิ่งที่แนบไปกับข้อความอีเมลได้ ใน 'โทรสารและการสแกนของWindows' ให้คลิกที่โทรสารที่คุณต้องการส่งต่อ แล้วคลิก ส่งต่อเป็นอีเมล ในแถบเครื่องมือ