การค้นหารูปภาพในคอมพิวเตอร์

วิธีการที่ง่ายที่สุดในการระบุตำแหน่งและดูรูปภาพในคอมพิวเตอร์ของคุณคือด้วยการใช้ Windows Photo Gallery โดยค่าเริ่มต้นแล้ว Photo Gallery จะแสดงรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ 'รูปภาพ' แต่คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์อื่นๆ ลงใน Photo Gallery ได้ คุณสามารถค้นหารูปภาพและวิดีโอด้วยการพิมพ์ลงในกล่องค้นหาหรือด้วยการคลิก แท็ก การจัดอันดับ และวันที่ในบานหน้าต่าง 'การนำทาง'

เปิด Windows Photo Gallery โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Photo Gallery

แสดงทั้งหมด

การเรียกดูและดูรูปภาพ

ถ้า ต้องการ
ถ้า

ดูรูปภาพและวิดีโอของคุณทั้งหมดใน Photo Gallery

ต้องการ

ในบานหน้าต่าง 'การนำทาง' ให้คลิก รูปภาพและวิดีโอทั้งหมด

รูปภาพของ 'รูปภาพและวิดีโอทั้งหมด' ใน 'บานหน้าต่างนำทาง'
รูปภาพและวิดีโอทั้งหมดในบานหน้าต่าง 'การนำทาง'
ถ้า

ดูรูปภาพทั้งหมดหรือวิดีโอทั้งหมด อย่างใดอย่างหนึ่ง

ต้องการ

ในบานหน้าต่าง 'การนำทาง' ภายใต้ รูปภาพและวิดีโอทั้งหมด ให้คลิก รูปภาพ หรือ วิดีโอ

ถ้า

ดูตัวอย่างขนาดใหญ่ขึ้นของรูปขนาดย่อของรูปภาพ

ต้องการ

นำตัวชี้เมาส์ไปวางไว้ที่รูปขนาดย่อของรูปภาพ

ถ้า

ดูรูปภาพในมุมมองขนาดใหญ่ขึ้น

ต้องการ

คลิกสองครั้งที่รูปภาพ

ถ้า

กลับสู่มุมมองรูปขนาดย่อ

ต้องการ

คลิก กลับไปยังที่เก็บรูปถ่าย

การค้นหารูปภาพ

ถ้า ต้องการ
ถ้า

ค้นหารูปภาพจากแท็ก

ต้องการ

ในบานหน้าต่าง 'การนำทาง' ภายใต้ แท็ก ให้คลิกที่แท็กเพื่อดูรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดที่ใช้แท็กนั้น

รูปภาพของแท็กใน 'บานหน้าต่างนำทาง'
แท็กในบานหน้าต่าง 'การนำทาง'
ถ้า

การค้นหารูปภาพจากแท็กหลายแท็ก

ต้องการ

กดแป้น CTRL แล้วคลิกแท็กหลายแท็กเพื่อดูรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดที่มีแท็กใดๆ ในแท็กเหล่านั้นติดอยู่

ถ้า

การค้นหารูปภาพจากชื่อแฟ้มหรือแท็ก

ต้องการ

ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มหรือแท็กในกล่องค้นหา คุณสามารถพิมพ์ทั้งชื่อ หรือพิมพ์ตัวอักษรเพียงสองสามตัวแรก

รูปภาพของกล่องค้นหา
กล่องค้นหา
ถ้า

การค้นหารูปภาพจากนามสกุลของแฟ้ม

ต้องการ

ให้พิมพ์นามสกุลของแฟ้มลงในกล่องค้นหาเพื่อจำกัดรูปแบบแฟ้มที่จะปรากฏออกมาเป็นผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว เช่น .jpg, .tif หรือ .wmv

ถ้า

การค้นหารูปภาพจากปี เดือน หรือวันที่ถ่าย

ต้องการ

ในบานหน้าต่าง 'การนำทาง' ภายใต้ วันที่ถ่าย ให้คลิกที่ปีเพื่อดูรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดที่ถ่ายไว้ในช่วงปีนั้น หรือขยายปีเพื่อเลือกเดือนหรือวันที่

ถ้า

การค้นหารูปภาพจากวันที่หลายวัน

ต้องการ

กด CTRL แล้วคลิกวันที่หลายวันเพื่อดูรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดที่ถ่ายในวันที่ใดๆ ในวันที่เหล่านั้น

ถ้า

การค้นหารูปภาพจากการจัดอันดับ

ต้องการ

ในบานหน้าต่าง 'การนำทาง' ภายใต้ อันดับ ให้คลิกชุดของดาว (จากไม่ถูกจัดอันดับจนถึงห้าดาว) เพื่อดูรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดที่ทำเครื่องหมายว่ามีการจัดอันดับให้มีดาวดังกล่าว

ถ้า

การค้นหารูปภาพจากการจัดอันดับหลายอันดับ

ต้องการ

กด CTRL แล้วคลิกชุดของการจัดอันดับดาวหลายชุดเพื่อดูรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดที่ทำเครื่องหมายการจัดอันดับดาวใดๆ ในการจัดอันดับดาวเหล่านั้น