การนำเข้าแฟ้มวิดีโอ รูปภาพ และเสียงใน Windows Movie Maker

คุณสามารถนำเข้าแฟ้มที่มีนามสกุลต่อไปนี้ใน Windows Movie Maker เพื่อใช้ในโครงการของคุณ

  • แฟ้มวิดีโอ: .asf, .avi, dvr-ms, .m1v, .mp2, .mp2v, .mpe, .mpeg, .mpg, .mpv2, .wm และ .wmv

  • แฟ้มเสียง: .aif, .aifc, .aiff .asf, .au, .mp2, .mp3, .mpa, .snd, .wav และ .wma

  • แฟ้มรูปภาพ: .bmp, .dib, .emf, .gif, .jfif, .jpe, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff และ .wmf

คุณสามารถนำเข้าแฟ้มใน Windows Movie Maker ที่มีนามสกุลต่างไปจากรายการข้างต้น แต่คุณอาจไม่สามารถใช้งานแฟ้มทุกชนิดเมื่อพยายามใช้ในการสร้างภาพยนตร์

แฟ้มรายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้ของ Microsoft (ที่มีนามสกุล .dvr-ms) ที่ไม่ได้มีการป้องกันโดยใช้ระบบจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล สามารถนำเข้าใน Windows Movie Maker ได้ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเรียกใช้ Windows Vista Home Premium หรือ Windows Vista Ultimate

การนำเข้าแฟ้มใน Windows Movie Maker

  1. คลิก แฟ้ม แล้วคลิก นำเข้ารายการสื่อ

  2. นำทางไปยังตำแหน่งที่มีแฟ้มสื่อดิจิทัลที่คุณต้องการนำเข้า แล้วคลิก นำเข้า

เคล็ดลับ

  • คุณสามารถนำเข้าคลิปวิดีโอหลายคลิปได้ในครั้งเดียว สำหรับคลิปที่อยู่ติดกัน ให้คลิกคลิปวิดีโอแรกในรายการ กดแป้น SHIFT ค้าง แล้วคลิกคลิปสุดท้ายในรายการนั้น สำหรับคลิปวิดีโอที่ไม่ติดกัน ให้กดแป้น CTRL ค้าง แล้วคลิกแต่ละคลิปที่คุณต้องการนำเข้าใน Windows Movie Maker

  • คุณยังสามารถนำเข้าแฟ้มวิดีโอและรูปภาพโดยลากแฟ้มจาก Windows Photo Gallery ไปที่ Windows Movie Maker