การเผยแพร่ภาพยนตร์ใน Windows Movie Maker

หลังจากที่ทำงานกับโครงการเสร็จแล้ว คุณสามารถเผยแพร่โครงการเป็นภาพยนตร์ได้ ภาพยนตร์เป็นแฟ้ม Windows Media ที่มีนามสกุลแฟ้มเป็น .wmv หรือแฟ้ม Audio-Video Interleaved (AVI) ที่มีนามสกุลแฟ้มเป็น .avi เมื่อคุณเผยแพร่ภาพยนตร์ใน Windows Movie Maker คุณสามารถใช้ภาพยนตร์ร่วมกับผู้อื่นได้หลายวิธี อาทิ ผ่านทางคอมพิวเตอร์ ซีดีแบบบันทึกได้ ดีวีดีแบบบันทึกได้ เป็นสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมลหรือวิดีโอเทปในกล้อง DV

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเผยแพร่ภาพยนตร์ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. คลิก แฟ้ม คลิก เผยแพร่ภาพยนตร์

 2. คลิก คอมพิวเตอร์นี้ แล้วคลิก ถัดไป

 3. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อภาพยนตร์ของคุณ

 4. ในกล่อง เผยแพร่ไปยัง ให้เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกภาพยนตร์เมื่อมีการเผยแพร่ แล้วคลิก ถัดไป

 5. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการใช้เผยแพร่ภาพยนตร์ แล้วคลิก เผยแพร่

 6. ถ้าคุณต้องการดูภาพยนตร์หลังจากการเผยแพร่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เล่นภาพยนตร์เมื่อฉันคลิก 'เสร็จสิ้น'

 7. คลิก เสร็จสิ้น

เมื่อต้องการเผยแพร่และเขียนภาพยนตร์ลงดีวีดี

เมื่อต้องการเผยแพร่และเขียนภาพยนตร์ลงดีวีดี คุณต้องมี Windows DVD Maker ซึ่งจะรวมอยู่ใน Windows Vista Ultimate และ Windows Vista Home Premium และคุณจำเป็นต้องมีเครื่องเขียนดีวีดีด้วย

 1. ใส่ดีวีดีเปล่าแบบบันทึกได้หรือเขียนทับได้ลงในเครื่องเขียนดีวีดี

 2. เปิดโครงการใน Windows Movie Maker

 3. คลิก แฟ้ม แล้วคลิก เผยแพร่ภาพยนตร์

 4. คลิก ดีวีดี แล้วคลิก ถัดไปWindows DVD Maker จะเปิดขึ้น

 5. ทำตามขั้นตอนในการสร้างดีวีดีโดยการใช้ Windows DVD Maker

เมื่อต้องการเผยแพร่และเขียนภาพยนตร์ลงบนซีดีแบบบันทึกได้

 1. ใส่ซีดีเปล่าแบบบันทึกได้หรือเขียนทับได้ลงในเครื่องเขียนซีดี

 2. คลิก แฟ้ม แล้วคลิก เผยแพร่ภาพยนตร์

 3. คลิก ซีดีแบบบันทึกได้ แล้วคลิก ถัดไป

 4. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อภาพยนตร์ของคุณ

 5. ในกล่อง ชื่อซีดี ให้พิมพ์ชื่อซีดี แล้วคลิก ถัดไป

 6. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการใช้เผยแพร่ภาพยนตร์ แล้วคลิก เผยแพร่

 7. เมื่อต้องการเผยแพร่และเขียนภาพยนตร์ลงในซีดีแบบบันทึกได้แผ่นอื่น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เผยแพร่ภาพยนตร์นี้ลงในซีดีที่บันทึกได้อื่น แล้วคลิก ถัดไป เปลี่ยนเป็นซีดีแบบบันทึกได้แผ่นอื่น แล้วทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 ถึง 6

เมื่อต้องการส่งภาพยนตร์เป็นสิ่งที่แนบมากับอีเมลในข้อความอีเมล

 1. คลิก แฟ้ม แล้วคลิก เผยแพร่ภาพยนตร์

 2. คลิก อีเมล แล้วคลิก ถัดไป

 3. หลังเผยแพร่ภาพยนตร์เสร็จแล้ว ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเล่นภาพยนตร์ในโปรแกรมเล่นเริ่มต้นก่อนที่จะส่ง ให้คลิก เล่นภาพยนตร์

  • เมื่อต้องการบันทึกสำเนาภาพยนตร์ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกเหนือจากการส่งเป็นสิ่งที่แนบมากับอีเมล ให้คลิก บันทึกสำเนาภาพยนตร์ของฉันบนคอมพิวเตอร์ของฉัน ใส่ชื่อแฟ้มภาพยนตร์ในกล่อง ชื่อแฟ้ม แล้วคลิก บันทึก

 4. เมื่อต้องการแนบภาพยนตร์กับข้อความอีเมล ให้คลิก แนบภาพยนตร์

 5. ในโปรแกรมอีเมลเริ่มต้นของคุณ ให้ใส่ที่อยู่อีเมลของผู้ที่คุณจะส่งภาพยนตร์ไปถึง เพิ่มข้อความเพิ่มเติมใดๆ ลงในเนื้อความแล้วส่งข้อความนั้น

เมื่อต้องการบันทึกภาพยนตร์ลงในวิดีโอเทปของกล้องวิดีโอดิจิทัล

 1. เปิดกล้องวิดีโอดิจิทัล (DV) และตรวจสอบว่ากล้องอยู่ในโหมดเล่น (มักจะมีคำว่า VCR อยู่บนกล้อง)

 2. คลิก แฟ้ม แล้วคลิก เผยแพร่ภาพยนตร์

 3. คลิก กล้องวิดีโอดิจิทัล แล้วคลิก ถัดไป

 4. ถ้าคุณมีอุปกรณ์วิดีโอแบบดิจิทัลเปิดอยู่มากกว่าหนึ่งและตรวจพบโดย Windows Movie Maker บนหน้า เลือกกล้องวิดีโอดิจิทัล ให้เลือกอุปกรณ์วิดีโอแบบดิจิทัลที่มีวิดีโอเทปที่คุณต้องการบันทึกภาพยนตร์ แล้วคลิก ถัดไป

 5. เมื่อคุณเห็นหน้า เลื่อนเทปของคุณ ให้ใช้ตัวควบคุมการเลื่อนบนกล้อง DV ของคุณ เพื่อกรอเทปกลับหรือกรอไปข้างหน้าไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึก แล้วคลิก ถัดไป

  คำเตือน

  • คุณควรตรวจสอบว่าคุณไม่ได้กำลังเขียนทับส่วนของเทปที่มีวิดีโอที่บันทึกที่ต้องการเก็บไว้

 6. เมื่อต้องการเริ่มการบันทึกภาพยนตร์ของคุณกลับไปไว้ที่เทป ให้คลิก ใช่

  รอให้ภาพยนตร์ของคุณเผยแพร่เสร็จแล้วบันทึกไปยังวิดีโอเทป เวลาที่ใช้ในการสร้างและบันทึกภาพยนตร์ไปที่เทปจะขึ้นอยู่กับความยาวของภาพยนตร์และทรัพยากรระบบบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถแสดงตัวอย่างภาพยนตร์ในจอภาพ LCD ของกล้อง DV ของคุณได้เช่นเดียวกับการบันทึกภาพยนตร์ไปยังเทป

 7. คลิก เสร็จสิ้น

เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งบันทึกภาพยนตร์ชั่วคราว

Windows Movie Maker จะใช้ตำแหน่งที่เก็บแฟ้มชั่วคราวในกรณีดังต่อไปนี้

 • เมื่อคุณเผยแพร่ภาพยนตร์ แฟ้มเสียงหรือแฟ้มภาพยนตร์จะถูกเก็บไว้ในตำแหน่งแฟ้มชั่วคราวจนกระทั่งการเผยแพร่แฟ้มเสร็จสิ้น

 • เมื่อคุณบันทึกเสียงบรรยาย แฟ้มชั่วคราวจะถูกเก็บลงในตำแหน่งที่เก็บแฟ้มชั่วคราว แล้วลบออกไปหลังจากที่บันทึกแฟ้มเสียงแล้ว

 • เมื่อคุณเผยแพร่ภาพยนตร์ที่คุณต้องการแนบกับข้อความอีเมล สำเนาของแฟ้มภาพยนตร์จะถูกเก็บลงในตำแหน่งแฟ้มชั่วคราวจนกว่าจะส่งภาพยนตร์ได้สำเร็จ

 • เมื่อคุณส่งภาพยนตร์ไปยังเทปที่อยู่ในกล้องวิดีโอดิจิทัล (DV) แฟ้มภาพยนตร์ชั่วคราวที่สร้างไว้จะถูกเก็บไว้ในตำแหน่งนี้จนกระทั่งการบันทึกลงเทปเสร็จสิ้น

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่เก็บแฟ้มเริ่มต้นใน Windows Movie Maker ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเปลี่ยนที่เก็บแฟ้มหากคุณมีตำแหน่งที่เก็บที่มีเนื้อที่ดิสก์ที่เหลืออยู่มากกว่า ถ้าฮาร์ดดิสของคุณมีสองพาร์ติชัน คุณอาจต้องการเลือกไดรฟ์ที่มีพื้นที่การจัดเก็บมากกว่า

 1. คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. คลิกแท็บ ทั่วไป และในกล่อง ที่เก็บชั่วคราว ให้เลือกตำแหน่งเริ่มต้นที่คุณต้องการบันทึกแฟ้มเสียงและภาพยนตร์ชั่วคราวไว้ชั่วคราว

เมื่อต้องการป้องกันการใส่ข้อมูลชื่อเรื่อง ผู้สร้าง ลิขสิทธิ์ การจัดอันดับและข้อคิดเห็นลงในแฟ้มภาพยนตร์ที่เผยแพร่

คุณสามารถเลือกที่จะไม่ใส่ข้อมูล เช่น ชื่อเรื่อง ผู้สร้าง ลิขสิทธิ์ การจัดอันดับและข้อคิดเห็นลงในแฟ้มภาพยนตร์ที่เผยแพร่ได้ หากคุณไม่ต้องการใส่ข้อมูลนี้ ชื่อของคุณและข้อมูลเมตาอื่นๆ จะไม่แสดงเมื่อคุณหรือบุคคลอื่นเล่นภาพยนตร์ของคุณในโปรแกรมเล่นสื่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลโครงการและภาพยนตร์ที่เผยแพร่ในขั้นสุดท้ายของคุณ ให้ดูที่ การเพิ่มชื่อเรื่อง ชื่อผู้สร้าง และคำอธิบายของภาพยนตร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของ Windows Movie Maker ที่จะมีผลกับสิทธิส่วนบุคคลของคุณ ให้ดูที่ คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลออนไลน์ของ Windows Movie Maker

เมื่อต้องการเลือกที่จะไม่ใส่ข้อมูลเมตาในภาพยนตร์ที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. คลิกแท็บ ทั่วไป แล้วเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ไม่รวมข้อมูลชื่อเรื่อง ผู้สร้าง ลิขสิทธิ์ การจัดอันดับและข้อคิดเห็นลงในแฟ้มภาพยนตร์ที่เผยแพร่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้เอาข้อมูลส่วนบุคคลออกจากแฟ้มภาพยนตร์ที่เผยแพร่หรือไม่