ใน Windows Defender, คุณสามารถเลือกเพื่อที่จะรันโปรแกรม การสแกนแบบเร่งด่วน ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือจะทำการรันโปรแกรม สแกนระบบแบบเต็ม ก็ได้ ถ้าหากคุณสงสัยว่ามีสปายแวร์ติดอยู่ในพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ, คุณก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนการสแกนได้ตามความต้องการ โดยการเลือกทำการสแกนเฉพาะไดร์ฟและโฟลเดอร์ซึ่งคุณต้องการที่จะทำการตรวจสอบเท่านั้นก็ได้

โปรแกรมสแกนแบบเร่งด่วนจะทำการตรวจสอบตามจุดต่าง ๆ ที่น่าจะมีสปายแวร์ติดอยู่มากที่สุดใน ฮาร์ดดิสก์ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรแกรมสแกนแบบเต็มนั้นจะทำการตรวจสอบไฟล์ทั้งหมดที่อยู่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ รวมทั้งโปรแกรมทุกตัวที่กำลังรันอยู่ในขณะนั้น, ซึ่งก็อาจจะเป็นเหตุให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานได้ช้าลงจนกว่าการสแกนจะเสร็จสมบูรณ์ เราขอแนะนำให้คุณตั้งเวลาเพื่อทำการสแกนแบบเร่งด่วนเป็นประจำทุกวัน เมื่อใดก็ตาม, ถ้าคุณสงสัยว่าน่าจะมีสปายแวร์ติดอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ, ก็ให้รันโปรแกรมการสแกนแบบเต็ม

แสดงทั้งหมด

การสแกนพื้นที่ในคอมพิวเตอร์ของคุณที่น่าจะมีสปายแวร์ติดอยู่มากที่สุด (การสแกนแบบเร็ว)

 1. เปิด Windows Defender โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Defender

 2. คลิ๊ก สแกน. ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

การสแกนพื้นที่ทุกส่วนของคอมพิวเตอร์ของคุณ (การสแกนแบบเต็ม)

 1. เปิด Windows Defender โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Defender

 2. คลิ๊กที่ ลูกศรลง ซึ่งอยู่ติดกับปุ่ม สแกน, จากนั้นก็คลิ๊ก สแกนเต็มรูปแบบ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

การสแกนเฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ (การสแกนแบบกำหนดเอง)

คุณสามารถเลือกเฉพาะสถานที่ซึ่งคุณต้องการให้ Windows Defender ทำการสแกนบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้ อย่างไรก็ตาม, ถ้าหากว่ามีการตรวจพบซอฟท์แวร์ซ่อนเร้นที่ไม่พึงประสงค์ หรือ ซอฟท์แวร์ชั่วร้าย, Windows Defender ก็จะรันโปรแกรมสแกนแบบเร่งด่วนทันที ดังนั้นไอเท็มต่าง ๆ ที่ถูกตรวจพบก็สามารถที่จะถูกกำจัดออกไปจากพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้, ถ้าจำเป็น

 1. เปิด Windows Defender โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Defender

 2. คลิ๊กที่รูปลูกศรชี้ลงซึ่งอยู่ติดกับปุ่ม สแกน, จากนั้นก็คลิ๊กที่ สแกนแบบกำหนดเอง ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. คลิ๊ก สแกนไดรฟ์และโฟลเดอร์ที่เลือก, จากนั้นก็คลิ๊ก เลือก

 4. เลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ต่าง ๆ ซึ่งคุณต้องการที่จะทำการสแกน, จากนั้นก็คลิ๊ก ตกลง ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

การเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ของการสแกนแบบขั้นสูง

เมื่อกำลังจะทำการสแกนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ, คุณสามารถที่จะใช้ตัวเลือกซึ่งมีเพิ่มเติมมาให้เลือกอีก 4 ตัวเลือก:

 • สแกนไฟล์และโฟลเดอร์ต่าง ๆ ซึ่งถูกเก็บเป็น archive เอาไว้ เพื่อดูว่ามีสิ่งที่น่าจะเป็นภัยคุกคามซุกซ่อนอยู่หรือไม่ การสแกนตรงจุดต่าง ๆ เหล่านี้อาจทำให้ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำการสแกนให้เสร็จสมบรูณ์, แต่สปายแวร์และซอฟท์แวร์ซ่อนเร้นที่ไม่พึงประสงค์ตัวอื่น ๆ นั้นก็สามารถที่จะติดตั้งตัวมันเอง รวมทั้งพยายามจะหลบซ่อนอยู่ตามจุดต่าง ๆ เหล่านี้

 • ใช้แนวทางการป้องกันในเชิงรุกเพื่อตรวจหาภัยอันตรายร้ายแรงที่น่าจะแฝงเร้นอยู่ หรือ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งเกิดขึ้นโดยซอฟท์แวร์ที่ยังไม่เคยได้รับการวิเคราะห์ว่าเป็นความเสี่ยง Windows Defender จะใช้ไฟล์ที่เป็น definition ในการระบุหาสิ่งที่เป็นภัยคุกคามต่าง ๆ (threats), แต่มันก็สามารถที่จะตรวจหาและแจ้งเตือนคุณให้ทราบเกี่ยวกับภัยอันตรายร้ายแรงที่ซ่อนเร้นอยู่ หรือ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งเกิดขึ้นโดยซอฟท์แวร์ที่ยังไม่เคยปรากฏอยู่ในไฟล์ที่ใช้เป็น definition เลยได้ด้วยเช่นกัน ข้อมูลเพิ่มเิติมเกี่ยวกับไฟล์ที่เป็น definition , ดูได้ที่ การทำให้ definitions ของ Windows Defender มีการอัปเดทอยู่ตลอดเวลา

 • การสร้างจุดที่ใช้สำหรับการนำเอาไอเท็มต่าง ๆ ที่ถูกตรวจพบกลับคืนมา ก่อนที่จะมีการดำเนินการต่าง ๆ ลงไป เนื่องจากคุณสามารถที่จะกำหนดให้ Windows Defender ทำการกำจัดไอเท็มต่าง ๆ ที่ตรวจพบออกไปได้โดยอัตโนมัติ, การเลือกตัวเลือกนี้จึงช่วยให้คุณสามารถที่จะนำเอาค่าการติดตั้งต่าง ๆ ของระบบกลับมาใหม่ได้ ในกรณีที่คุณต้องการที่จะใช้งานซอฟท์แวร์ซึ่งคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะกำจัดมันออกไป

 • อย่าทำการสแกนไฟล์ หรือ สถานที่ต่าง ๆ เหล่านี้ ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเลือกไฟล์และโฟลเดอร์ต่าง ๆ ที่คุณไม่ต้องการให้ Windows Defender ทำการสแกน

 1. เปิด Windows Defender โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Defender

 2. คลิ๊กที่ เครื่องมือ, จากนั้นก็คลิ๊กที่ ตัวเลือก

 3. ทางด้านล่างของ ตัวเลือกขั้นสูง, ให้ทำเครื่องหมายในกล่องสี่เหลี่ยมซึ่งอยู่ติดกับตัวเลือกแต่ละตัวที่คุณต้องการจะใช้งาน

 4. ถ้าหากว่าคุณไม่ต้องการที่จะให้ Windows Defender ทำการสแกนพื้นที่ ๆ ทราบแน่นอนบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ, ภายใต้ ไม่ต้องสแกนแฟ้มหรือตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้, ให้คลิ๊กที่ปุ่ม เพิ่ม

 5. เรียกดูไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ต่าง ๆ ซึ่งคุณไม่ต้องการที่จะให้ทำการสแกน, จากนั้นให้คลิ๊กที่ปุ่ม ตกลง ทำตามขั้นตอนนี้ซ้ำอีกครั้งกับแต่ละไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ซึ่งคุณไม่ต้องการที่จะให้ทำการสแกน

 6. เมื่อคุณเลือกใช้ตัวเลือกขั้นสูงต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว, ให้คลิ๊กที่ปุ่ม บันทึก ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน