การส่งโทรสาร

เมื่อต้องการส่งโทรสารโดยใช้คอมพิวเตอร์ คุณสามารถใช้ Windows Fax and Scan หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่คุณสามารถเรียกใช้งานบน Windows อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณจะลองส่งโทรสาร โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีการเชื่อมต่อกับ โมเด็มโทรสาร หรือ เซิร์ฟเวอร์โทรสาร แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้ส่งและรับโทรสาร

แสดงทั้งหมด

การส่งโทรสารโดยใช้ Windows Fax and Scan

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Fax and Scan
 2. เมื่อต้องการใช้มุมมอง 'โทรสาร' ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก โทรสาร

 3. บนแถบเครื่องมือ ให้คลิก สร้างโทรสาร

 4. โดยการใช้ตัวเลือกที่ให้ไว้ในหน้าต่าง สร้างโทรสาร ให้สร้างโทรสารใหม่ แล้วคลิก ส่ง

เคล็ดลับ

 • เมื่อต้องการส่งโทรสารไปยังผู้รับมากกว่าหนึ่งราย ในกล่อง ถึง ให้พิมพ์หมายเลขโทรสารคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกผู้รับจากโฟลเดอร์ 'ที่ติดต่อ' ของ Windows โดยการคลิก ถึง จากนั้น ในรายการของ ที่ติดต่อ ให้คลิกสองครั้งที่ 'ที่ติดต่อ' แต่ละราย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้บันทึกหมายเลขโทรสารของผู้รับในข้อมูลที่ติดต่อแล้ว

 • การส่งใบปะหน้าสามารถช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้รับเป้าหมายของคุณดูเนื้อหาที่พิมพ์หรือเนื้อหาบนหน้าจอของโทรสาร โดยเฉพาะเมื่อโทรสารมีข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เป็นความลับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างหรือแก้ไขใบปะหน้าโทรสาร

 • โดยการใช้ตัวเลือกของแถบเครื่องมือในมุมมอง 'โทรสาร' คุณสามารถแนบแฟ้มหรือแทรกข้อความและรูปภาพจากแฟ้มอื่นเพื่อส่งไปพร้อมกับโทรสารของคุณ สิ่งที่แนบมากับแฟ้มจะถูกแปลงเป็นรูป TIF (แฟ้ม .tif) เพื่อที่เครื่องโทรสารใดๆ จะสามารถรับสิ่งที่แนบมาดังกล่าวได้ ถ้าผู้รับใช้เครื่องโทรสารแบบเอกเทศ อุปกรณ์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ โทรสารแต่ละหน้า รวมทั้งแฟ้มที่แนบจะถูกพิมพ์เรียงตามลำดับเมื่อมีการรับโทรสาร ในกรณีที่ผู้รับใช้ Windows Fax and Scan หรือโปรแกรมโทรสารอื่น โทรสารของคุณจะได้รับเป็นแฟ้ม .tif ที่สามารถดูบนหน้าจอได้ และสามารถพิมพ์หรือจัดการได้เหมือนกับแฟ้มอื่นๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรม

 • เมื่อต้องการแนบเอกสารหรือรูปภาพกับโทรสาร ให้ ลาก แฟ้มดังกล่าวไปที่หน้าต่าง สร้างโทรสาร นอกจากนี้ คุณยังสามารถสแกนเอกสารหรือรูปภาพ แล้วส่งแฟ้มที่สแกนเป็นสิ่งที่แนบไปกับโทรสารหรือข้อความอีเมลได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การส่งโทรสารหรืออีเมลเอกสารที่สแกน

การส่งโทรสารโดยใช้โปรแกรมอื่น

เมื่อต้องการส่งโทรสารโดยใช้โปรแกรมที่ไม่ใช่ Windows Fax and Scan คุณจำเป็นต้อง "พิมพ์" เอกสารดังกล่าวไปที่เครื่องพิมพ์โทรสารเพื่อที่จะสามารถส่งเอกสารนั้นเป็นสิ่งที่แนบไปกับโทรสาร แฟ้มที่แนบมาจะถูกแปลงเป็นรูป TIF (แฟ้ม .tif) โดยอัตโนมัติเพื่อที่เครื่องโทรสารใดๆ จะสามารถรับแฟ้มดังกล่าวได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวเลือกการพิมพ์ของโปรแกรม รวมทั้งการเลือกเครื่องพิมพ์ ให้ตรวจสอบ 'วิธีใช้' ของโปรแกรมนั้น สำหรับโปรแกรมส่วนใหญ่แล้ว คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้

 1. ให้เปิดเอกสารหรือแฟ้มที่คุณต้องการส่งเป็นโทรสาร

 2. ในโปรแกรมที่คุณกำลังใช้ ให้เปิดกล่องโต้ตอบ 'พิมพ์' ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสามารถค้นหาได้โดยการคลิก แฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์

 3. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้มองหาตัวเลือกของการเลือกเครื่องพิมพ์ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะอยู่ภายใต้ เครื่องพิมพ์ หรือ เลือกเครื่องพิมพ์ ในรายการของเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ ให้คลิก โทรสาร

 4. คลิก พิมพ์Windows Fax and Scan จะเปิดโทรสารใหม่โดยมีแฟ้มของคุณแนบอยู่ด้วย

 5. ในโทรสารใหม่ ให้พิมพ์หมายเลขโทรสารของผู้รับและข้อมูลอื่นๆ ที่คุณต้องการใส่ เช่น เรื่อง หรือหมายเหตุใบปะหน้า จากนั้นคลิก ส่ง

เคล็ดลับ

 • เมื่อคุณส่งหรือรับโทรสาร 'ตัวตรวจสอบสถานะโทรสาร' จะแสดงความคืบหน้าให้เห็นโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าของโทรสาร รวมทั้งการส่งหรือรับโทรสารได้สำเร็จหรือไม่ ให้คลิก ดูรายละเอียด ใน 'ตัวตรวจสอบสถานะโทรสาร'