การค้นหารูปภาพรูปหนึ่งบนคอมพิวเตอร์อาจทำได้ยากมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีรูปภาพหลายร้อยรูป เมื่อใช้ Windows Photo Gallery คุณจะทำให้การค้นหารูปภาพง่ายขึ้นด้วยการติด แท็ก และการจัดอันดับรูปภาพ ในภายหลัง คุณสามารถใช้บานหน้าต่างการนำทางหรือกล่องค้นหาเพื่อ กรอง รูปภาพด้วยแท็กหรือการจัดอันดับ

การเพิ่มแท็กลงในรูปภาพ

 1. เปิด Windows Photo Gallery โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Photo Gallery

 2. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการติดแท็ก

 3. ถ้าบานหน้าต่าง 'ข้อมูล' ไม่ปรากฏขึ้น ให้คลิก ข้อมูล บนแถบเครื่องมือ

 4. ในบานหน้าต่าง 'ข้อมูล' คลิก เพิ่มแท็ก พิมพ์ชื่อแท็ก จากนั้นกด ENTER

  รูปภาพของบานหน้าต่าง 'ข้อมูล' ใน Photo Gallery แสดงแท็กของรูปภาพที่เลือก
  บานหน้าต่าง 'ข้อมูล' ใน Photo Gallery แสดงแท็กของรูปภาพที่เลือก

เคล็ดลับ

 • ในบานหน้าต่าง 'ข้อมูล' คุณยังสามารถเพิ่มคำอธิบายเฉพาะและจัดอันดับรูปภาพได้ด้วย โดยคุณสามารถจัดอันดับได้ตั้งแต่ระดับ 1-5 ดาว

 • คุณสามารถติดแท็กรูปภาพแต่ละรูปได้มากเท่าที่คุณต้องการ คุณอาจต้องการสร้างแท็กเพื่อบอกสถานที่ บุคคล หรือเหตุการณ์โดยแยกจากกันด้วยรูปภาพแต่ละรูป

 • หลังจากเพิ่มแท็กลงในรูปภาพแล้ว แท็กจะปรากฏขึ้นในบานหน้าต่าง 'การนำทาง'

 • เมื่อต้องการเพิ่มแท็กที่มีอยู่ลงในรูปภาพโดยไม่ต้องพิมพ์เพิ่มเติม ให้ลากรูปภาพไปยังแท็กที่เหมาะสมในบานหน้าต่าง 'การนำทาง'

การจัดระเบียบแท็กของคุณโดยการจัดรวมเป็นกลุ่ม

ถ้าคุณเพิ่มแท็กจำนวนมาก คุณอาจพบว่าการติดตามรายชื่อแท็กที่ยาวในบานหน้าต่าง 'การนำทาง' นั้นทำได้ยาก ถ้าคุณมีแท็กที่เกี่ยวข้องกันหลายกลุ่ม คุณอาจต้องการจัดแท็กรวมเป็นกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ชุดแท็กเช่นนี้อาจใช้เพื่อจัดระเบียบรูปภาพครอบครัวของคุณได้

 • Family (ครอบครัว)

 • Children (ลูกหลาน)

 • Grandparents (ปู่ย่าตายาย)

 • Relatives (ญาติ)

เนื่องจากมีสามแท็กที่จัดอยู่ในกลุ่มที่ใหญ่กว่า ("Family") คุณจึงสามารถจัดกลุ่มแท็กในบานหน้าต่าง 'การนำทาง' ได้ ซึ่งมีข้อดีหลายประการ

 • คุณสามารถขยายหรือยุบแท็กที่อยู่ในระดับบนราวกับว่าแท็กนั้นเป็นโฟลเดอร์ที่มีโฟลเดอร์ย่อย คุณสามารถซ่อนแท็กที่จัดเป็นกลุ่มภายใต้แท็กที่อยู่ในระดับบนและทำให้มุมมองไม่รกสายตาเมื่อคุณไม่ต้องการดูแท็กทั้งหมด

 • คุณสามารถคลิกแท็กที่อยู่ระดับบนเพื่อดูรูปภาพทั้งหมดที่ติดแท็กด้วยแท็กระดับบนและแท็กที่จัดกลุ่ม ถ้าคุณต้องการดูเฉพาะรูปภาพที่มีแท็กที่จัดกลุ่มภายใต้แท็กระดับบน ให้คลิกแท็กนั้นแทน

ชุดของแท็กที่มีการจัดกลุ่มมีลักษณะดังนี้

รูปภาพแสดงแท็กที่จัดกลุ่มใน Photo Gallery
แท็ก 'Family' ระดับบน (ซ้าย) และแท็ก 'Family' ระดับบนที่ขยายออกเพื่อแสดงแท็กที่จัดกลุ่มอยู่ภายในแท็ก (ขวา)

การจัดกลุ่มแท็ก

 1. สร้างแท็กที่คุณต้องการใช้

 2. ในบานหน้าต่าง 'การนำทาง' ลาก แท็กที่คุณต้องการจัดกลุ่มไว้กับแท็กที่คุณต้องการทำให้เป็นแท็กระดับสูง

 3. ลากแท็กอื่นๆ ไปไว้ที่แท็กระดับสูง

เคล็ดลับ

 • เมื่อต้องการสร้างแท็กที่จัดกลุ่มเมื่อพิมพ์แท็กในบานหน้าต่าง 'ข้อมูล' ให้ใช้เครื่องหมายทับ (/) ตัวอย่างเช่น ให้พิมพ์ Family/Children เพื่อเพิ่มแท็ก 'Children' (ซึ่งจะจัดกลุ่มไว้ภายใต้แท็ก 'Family') ลงในรูปภาพ ถ้ายังไม่เคยมีแท็ก 'Family' แท็กจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ