การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการค้นหาเครือข่ายไร้สาย

ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมีการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย Windows จะตรวจจับเครือข่ายแบบไร้สายที่อยู่ในช่วงของคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ คุณสามารถหารายการเครือข่ายแบบไร้สายที่ Windows ตรวจหาได้ใน 'เชื่อมต่อกับเครือข่าย'

เปิด 'เชื่อมต่อกับเครือข่าย' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก เชื่อมต่อไปยัง

ในกรณีที่ Windows ไม่พบเครือข่ายที่คุณคิดว่าอยู่ในช่วงของคอมพิวเตอร์คุณ อาจเป็นเพราะเหตุผลดังต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด

สวิตช์แบบไร้สายบนคอมพิวเตอร์ของคุณปิดอยู่

พีซีแบบเคลื่อนที่จำนวนมากมีสวิตช์แบบไร้สายอยู่ที่ด้านหน้า หรือที่ด้านข้างของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อหาสวิตช์ดังกล่าว ในกรณีที่มีสวิตช์นี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์เปิดอยู่ เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องยังใช้การรวมแป้นฟังก์ชันเพื่อเปิดหรือปิดสวิตช์ดังกล่าวนี้ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อหารายละเอียดของที่ตั้งสวิตช์แบบไร้สาย

เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ไกลจากเราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งานแบบไร้สายมากเกินไป

ถ้าใช้เราเตอร์และจุดเข้าใช้งานแบบ 802.11b or 802.11g ช่วงสูงสุดจะไกลถึง 150 ฟุต (46 เมตร) สำหรับในอาคาร และ 300 ฟุต (92 เมตร) สำหรับนอกอาคาร หากใช้เราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งานแบบ 802.11a ช่วงค่าสูงสุดจะอยู่ถึง 50 ฟุต (15 เมตร) สำหรับในอาคาร และ 100 ฟุต (30 เมตร) สำหรับนอกอาคาร ช่วงค่าเหล่านี้คือเงื่อนไขการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่มีคลื่นแทรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ภายในช่วงค่านี้ และอยู่ใกล้กับเราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งานมากที่สุด ในกรณีที่เป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพา ให้ลองย้ายเครื่องไปมาเพื่อหาช่วงของสัญญาณแบบไร้สายและจุดที่ดีที่สุดที่จะตั้งคอมพิวเตอร์

ถ้าคุณไม่สามารถอยู่ใกล้เราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งานได้มากไปกว่านี้ คุณอาจต้องพิจารณาซื้อหรือติดตั้งเสาอากาศภายนอกให้กับการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย มีการติดตั้งการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายจำนวนมากเพื่อให้คุณสามารถติดเสาอากาศภายนอกได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถรับสัญญาณได้ดีกว่าการใช้เสาอากาศในตัวเครื่อง ตรวจสอบข้อมูลที่มากับการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายเพื่อดูว่าคุณจะสามารถติดตั้งเสาอากาศเพิ่มเติมได้หรือไม่

จุดเข้าใช้งานหรือเราเตอร์แบบไร้สายปิดอยู่หรือทำงานผิดพลาด

ให้ลองทำสองสิ่งดังนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดจุดเข้าใช้งานและเราเตอร์แล้ว และไฟสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สายยังสว่างอยู่

 • ตั้งค่าเราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งานใหม่โดยปิดเราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งาน และรออย่างน้อย 10 วินาที จากนั้นจึงเปิดใหม่

  คำเตือน

  • การตั้งค่าเราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งานใหม่จะหยุดการเชื่อมต่อของทุกๆ คนที่อยู่บนเครือข่ายเดียวกันชั่วคราว

ในกรณีที่คุณไม่ได้จัดการเครือข่าย ให้ติดต่อผู้ดูแลเครือข่าย

มีคลื่นแทรกจากอุปกรณ์อื่น

อุปกรณ์ที่ใช้ภายในบ้านบางอย่างอาจทำให้เกิดคลื่นแทรกระหว่างคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายต่างๆ ที่อาจอยู่ในช่วงค่า เช่น เตาไมโครเวฟ และโทรศัพท์ไร้สายบางอย่างที่ใช้คลื่นความถี่ 2.4 กิกะเฮิร์ตซ์ (GHz) ซึ่งเป็นคลื่นความถี่เดียวกับฮาร์ดแวร์ของเครือข่ายแบบ 802.11b และ 802.11g โทรศัพท์ไร้สายอื่นๆ จะใช้ความถี่ 5 กิกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งเป็นความถี่ที่ใช้โดยฮาร์ดแวร์ของเครือข่ายแบบ 802.11 เช่นเดียวกัน

ในสถานการณ์ดังกล่าว คุณสามารถลองทำสองสิ่งดังนี้

 • หากมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่กล่าวมาอยู่ใกล้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ปิดอุปกรณ์ดังกล่าวชั่วคราว หรือย้ายให้อยู่ห่างจากคอมพิวเตอร์ให้มาก

 • เปลี่ยนเราเตอร์หรือจุดการเข้าถึง เพื่อใช้ช่องสัญญาณแบบไร้สายที่แตกต่าง หรือตั้งค่าช่องสัญญาณให้มีการเลือกโดยอัตโนมัติหากมีการตั้งค่าไปยังหมายเลขช่องสัญญาณที่กำหนดตายตัว ในบางครั้งช่องสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สายอาจมีความคมชัดมากกว่าช่องอื่นๆ ในสหรัฐฯ และแคนาดาคุณสามารถใช้ช่องสัญญาณ 1, 6 และ 11 ได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับเราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งาน เพื่อดูขั้นตอนเกี่ยวกับการตั้งค่าช่องสัญญาณแบบไร้สาย

Windows ไม่ได้รับการกำหนดค่าให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายประเภทที่ถูกต้อง

ตรวจสอบข้อมูลที่มากับเราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งาน เพื่อดูว่าต้องใช้โหมดการเชื่อมต่อแบบใด โหมดดังกล่าวควรเป็นแบบเฉพาะกิจ (เมื่ออุปกรณ์สื่อสารโดยตรงโดยไม่ผ่านเราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งาน) หรือแบบโครงสร้างพื้นฐาน (เมื่อุปกรณ์สื่อสารโดยผ่านเราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งาน) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าใน Windows สำหรับเครือข่ายนี้ตรงกับการตั้งค่าบนอุปกรณ์ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'หน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories แล้วคลิก พร้อมท์คำสั่ง

 2. พิมพ์ netsh wlan add filter networktype=ชนิดเครือข่าย

  โดยที่ชนิดเครือข่ายเป็นแบบ เฉพาะกิจ หรือแบบโครงสร้างพื้นฐาน

เราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งานไม่ว่าง

เราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งานอาจไม่ว่างตอบสนองคำขอใหม่ๆ ถ้ามีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์หลายชนิดกำลังใช้งานอยู่ ในกรณีที่มีคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้ลองหยุดการเชื่อมต่อชั่วคราว

เครือข่ายที่คุณกำลังค้นหามีการตั้งค่าเป็นไม่ออกอากาศชื่อเครือข่าย (SSID)

จุดเข้าใช้งานและเราเตอร์แบบไร้สายสามารถตั้งค่าให้ไม่ออกอากาศชื่อเครือข่ายได้ ในกรณีดังกล่าวนี้ คุณไม่จะสามารถตรวจจับได้ว่าเครือข่ายอยู่ในช่วงค่าหรือไม่ (เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย) เว้นแต่คุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายดังกล่าวก่อนหน้า หรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายด่วยตัวเองโดยใช้ตัวระบุชุดบริการ (SSID) เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ไม่มีการออกอากาศ ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เปิด 'เชื่อมต่อกับเครือข่าย' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก เชื่อมต่อไปยัง

 2. คลิก ตั้งค่าการเชื่อมต่อหรือเครือข่าย

 3. คลิก เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายด้วยตนเอง แล้วพิมพ์ข้อมูลเครือข่าย

  เครือข่ายจะถูกเพิ่มเข้ามาในรายการเครือข่ายของคุณ และพร้อมใช้เชื่อมต่อในครั้งต่อไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในช่วงของเครือข่าย

ผู้ดูแลเครือข่ายของคุณกำลังบล็อกการเข้าถึงบางเครือข่าย

ในกรณีที่คุณอยู่บนเครือข่ายของบริษัท ผู้ดูแลเครือข่ายของคุณอาจกำลังใช้นโยบายกลุ่ม เพื่อควบคุมการเข้าถึงของคุณไปยังเครือข่ายแบบไร้สาย หากคุณคิดว่ามีเครือข่ายแบบไร้สายภายในช่วงของคอมพิวเตอร์ ที่ไม่สามารถมองเห็นได้หรือไม่สามารถเชื่อมต่อได้ เนื่องจากผู้ดูแลเครือข่ายของคุณได้บล็อกการเข้าถึงเครือข่ายดังกล่าว ให้ติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายเพื่อขอความช่วยเหลือ

การ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายอยู่ในโหมดตรวจสอบ

หากโปรแกรมตรวจสอบเครือข่ายกำลังทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ การ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายจะถูกตั้งค่าให้อยู่ในโหมดตรวจสอบ เพื่อป้องกันไม่ให้ Windows เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย ให้ปิดโปรแกรมตรวจสอบเครือข่ายหรือทำตามคำแนะนำในโปรแกรมเพื่ออกจากโหมดตรวจสอบ