คุณสามารถถอนการติดตั้งโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ของคุณหากคุณจะไม่ใช้โปรแกรมนั้นอีกต่อไปหรือหากคุณต้องการเพิ่มเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ คุณสามารถใช้ 'โปรแกรมและคุณลักษณะ' เพื่อถอนการติดตั้งโปรแกรมหรือเพื่อเปลี่ยนการกำหนดค่าของโปรแกรมโดยการเพิ่มหรือลบตัวเลือกบางตัว

  1. เปิด 'โปรแกรมและคุณลักษณะ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก โปรแกรม แล้วคลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ

  2. เลือกโปรแกรม แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง บางโปรแกรมจะมีตัวเลือกให้เปลี่ยนหรือซ่อมแซมโปรแกรมนอกเหนือไปจากการถอนการติดตั้งโปรแกรม แต่หลายโปรแกรมจะมีให้แค่ตัวเลือกสำหรับถอนการติดตั้งเท่านั้น เมื่อต้องการเปลี่ยนโปรแกรม ให้คลิก เปลี่ยนแปลง หรือ ซ่อมแซม ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

หมายเหตุ

  • ถ้าโปรแกรมที่คุณต้องการถอนการติดตั้งไม่แสดงในรายการ โปรแกรมดังกล่าวอาจไม่ได้เขียนขึ้นสำหรับ Windows รุ่นนี้ เมื่อต้องการถอนการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับโปรแกรม