การทำงานกับคลิปใน Windows Movie Maker

คุณสามารถแก้ไขคลิปด้วยการใช้ Windows Movie Maker ได้หลายวิธีด้วยกัน ต่อไปนี้เป็นรายการของการแก้ไขในรูปแบบต่างๆ

 • การแยกและการรวม เมื่อคุณแยกคลิปเสียงหรือคลิปวิดีโอ หมายความว่าคุณแบ่งคลิปนั้นออกเป็นสองคลิป และคุณสามารถแยกคลิปใดคลิปหนึ่งหรือทั้งสองคลิปให้เป็นคลิปที่เล็กลงได้อีกครั้ง และแยกต่อไปได้อีก นอกจากนี้ คุณยังสามารถรวมคลิปเพื่อทำให้เป็นคลิปที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้เช่นกัน

 • การตัดแต่งคลิปวิดีโอ คุณสามารถซ่อนหรือตัดแต่งคลิปเสียงหรือคลิปวิดีโอใดๆ เพื่อไม่ให้ผู้ชมได้ยินหรือดูคลิปนั้นได้ ตัวอย่างเช่น หากคลิปวิดีโอเริ่มต้นด้วยวิดีโอสีดำสนิทเป็นช่วงสั้นๆ คุณสามารถตัดแต่งจุดเริ่มต้นของวิดีโอเพื่อไม่ให้เฟรมวิดีโอสีดำสนิทปรากฏในภาพยนตร์ที่เผยแพร่ได้

 • การสร้างคลิป คุณอาจจะต้องการสร้างคลิปวิดีโอขนาดเล็กหลายๆ คลิป คลิปที่สามารถจัดการได้ง่ายจากคลิปวิดีโอที่มีอยู่เพื่อให้การทำงานกับโครงงานของคุณทำได้ง่ายขึ้น Windows Movie Maker จะสร้างคลิปด้วยวิธีการต่างๆ กัน ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของคลิป

การแยกและการรวมคลิป

หากคุณนำเข้าแฟ้มวิดีโอซึ่งมีการแบ่งออกเป็นคลิปเล็กๆ ที่ปรากฏอยู่ใน Photo Gallery คลิปวิดีโอดังกล่าวจะปรากฏใน Windows Movie Maker ด้วย นอกจากนี้ คุณยังสามารถแยกคลิปเสียงและคลิปวิดีโอให้เป็นคลิปเล็กๆ ด้วยตัวเองเพื่อให้การทำงานกับคลิปเหล่านั้นทำได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น หากคุณมีคลิปวิดีโอซึ่งต้องการจะแทรกช่วงการเปลี่ยนภาพวิดีโอ คุณสามารถแยกคลิปวิดีโอในจุดที่คุณต้องการแทรกช่วงการเปลี่ยนภาพวิดีโอ แล้วเพิ่มช่วงการเปลี่ยนภาพลงเข้าไปได้

ในทางกลับกัน คุณอาจจะมีแฟ้มที่แบ่งออกเป็นคลิปเล็กๆ ซึ่งต้องการจะรวม อย่างไรก็ตาม คุณสามารถรวมได้เฉพาะคลิปที่อยู่ติดกันเท่านั้น คำว่า "ติดกัน" หมายถึงเวลาเริ่มต้นของคลิปที่สองจะต้องตามด้วยเวลาสิ้นสุดของคลิปแรกทันที ตัวอย่างเช่น หากคุณมีแฟ้มเสียงหรือแฟ้มวิดีโอซึ่งแบ่งออกเป็นคลิปเล็กๆ เมื่อนำเข้าคลิปเหล่านั้นใน Windows Movie Maker โดยคลิปมีชื่อคลิป 1 คลิป 2 และคลิป 3 ตามลำดับ คุณสามารถรวมคลิป 1 และคลิป 2 หรือ คลิป 2 และคลิป 3 แต่คุณไม่สามารถรวมคลิป 1 และคลิป 3 ได้

คุณสามารถรวมคลิปวิดีโอที่อยู่ติดกันในกระดานเรื่องราว/เส้นเวลา หรือในบานหน้าต่าง 'เนื้อหา' ก่อนที่จะเพิ่มคลิปเดียวหรือหลายๆ คลิปลงในกระดานเรื่องราว/เส้นเวลา

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการแยกคลิป

 1. ในบานหน้าต่าง 'เนื้อหา' หรือบนกระดานเรื่องราว/เส้นเวลา ให้คลิกคลิปวิดีโอหรือคลิปเสียงที่ต้องการแยก

 2. ใต้หน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้คลิก เล่น

 3. เมื่อคลิปมาถึงจุดที่ใกล้กับตำแหน่งที่ต้องการแยกคลิป ให้คลิก หยุดชั่วคราว

 4. ใต้หน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้ใช้ตัวควบคุมการเล่นเพื่อค้นหาจุดที่คุณต้องการแยกคลิป

 5. ใต้หน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้คลิกปุ่ม แยก

เคล็ดลับ

 • คุณสามารถลากตัวบ่งชี้การเล่นบนแถบค้นหาไปยังจุดที่แน่นอนที่คุณต้องการแยกคลิป

เมื่อต้องการรวมคลิป

 1. ในบานหน้าต่าง 'เนื้อหา' หรือบนกระดานเรื่องราว/เส้นเวลา ให้กดแป้น CTRL ค้าง แล้วคลิกคลิปที่อยู่ติดกันที่ต้องการจะรวม

 2. คลิก คลิป แล้วคลิก รวม

  ชื่อและข้อมูลคุณสมบัติของคลิปแรกในกลุ่มจะถูกใช้สำหรับคลิปใหม่และเวลาจะถูกปรับอย่างเหมาะสม

เคล็ดลับ

 • คุณสามารถรวมคลิปได้มากกว่าสองคลิปในแต่ละครั้ง หากคลิปเหล่านั้นต่อเนื่องกัน เมื่อต้องการเลือกหลายๆ คลิป ให้คลิกคลิปแรก กดแป้น Shift ค้างไว้ แล้วคลิกคลิปสุดท้าย

การตัดแต่ง (หรือซ่อน) ส่วนของคลิปวิดีโอ

เมื่อคุณตัดแต่งคลิป คุณได้สร้างจุดเริ่มต้นและ/หรือจุดสิ้นสุดการตัดแต่งใหม่ จุดเริ่มต้นการตัดแต่งจะเวลาที่คลิปเริ่มเล่น และจุดสิ้นสุดการตัดแต่งจะกำหนดเวลาที่คลิปหยุดเล่นในโครงงานและภาพยนตร์ในขั้นสุดท้ายของคุณ เมื่อคุณตัดแต่งคลิปใดๆ ส่วนที่ตัดแต่งของคลิปไม่ได้ถูกเอาออกไปจากแฟ้มต้นฉบับจริงๆ เพียงแต่ไม่ปรากฏในโครงงานหรือภาพยนตร์ที่เผยแพร่เท่านั้น

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการตัดแต่งคลิปวิดีโอ

 1. หากคุณอยู่ในมุมมองกระดานเรื่องราว ให้คลิก มุมมอง แล้วคลิก เส้นเวลา

 2. บนเส้นเวลา ให้คลิกคลิปที่ต้องการตัดแต่ง

 3. ใช้ตัวควบคุมการเล่นใต้หน้าจอแสดงตัวอย่างเพื่อค้นหาจุดที่คุณต้องการตัดแต่งคลิป

 4. ให้ทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อตัวบ่งชี้การเล่นอยู่ในจุดที่คุณต้องการให้คลิปวิดีโอหรือคลิปเสียงที่เลือกเริ่มเล่น ให้คลิก คลิป แล้วคลิก ตัดแต่งส่วนต้น

  • เมื่อตัวบ่งชี้การเล่นอยู่ในจุดที่คุณต้องการให้คลิปวิดีโอหรือคลิปเสียงที่เลือกไว้หยุดเล่น ให้คลิก คลิป แล้วคลิก ตัดแต่งส่วนท้าย

หมายเหตุ

 • คุณสามารถลากที่จับปรับการตัดแต่งบนคลิปเพื่อตั้งค่าจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการตัดแต่ง ที่จับปรับการตัดแต่งจะปรากฏเป็นสามเหลี่ยมสีดำเล็กๆ ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของคลิปหลังจากคุณคลิกที่คลิปบนเส้นเวลา เมื่อวางตัวชี้ค้างไว้เหนือที่จับปรับการตัดแต่ง ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นลูกศรสองหัวสีแดง ให้คลิกและลากที่จับปรับการตัดแต่งเพื่อตั้งค่าจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของคลิปใหม่

  รูปภาพต่อไปนี้จะแสดงที่จับปรับการตัดแต่ง

  รูปภาพของการตัดแต่งคลิป
  การตัดแต่งคลิป
 • คุณอาจต้องคลิกปุ่ม ขยายเส้นเวลา หนึ่งครั้งหรือมากกว่าเพื่อให้ดูคลิปบนเส้นเวลาได้ชัดเจนขึ้น ปุ่ม 'ขยายเส้นเวลา' จะปรากฏบนแถบเครื่องมือเส้นเวลาเป็นแว่นขยายมีเครื่องหมายบวกอยู่ด้านใน

เมื่อต้องการเลิกทำคลิปที่ตัดแต่งแล้ว

 1. หากคุณอยู่ในมุมมองกระดานเรื่องราว ให้คลิก มุมมอง แล้วคลิก เส้นเวลา

 2. คลิกคลิปที่ตัดแต่งแล้วบนเส้นเวลา คลิก คลิป แล้วคลิก ล้างจุดตัดแต่ง

การสร้างคลิป

คุณอาจจะต้องการสร้างคลิปวิดีโอขนาดเล็กหลายๆ คลิป คลิปที่สามารถจัดการได้ง่ายจากคลิปวิดีโอที่มีอยู่เพื่อให้การทำงานกับโครงงานของคุณทำได้ง่ายขึ้น Windows Movie Maker จะสร้างคลิปด้วยวิธีการต่างๆ กัน ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของคลิป หากคลิปต้นฉบับมาจากกล้องวิดีโอดิจิทัล (DV) Windows Movie Maker จะสร้างคลิปโดยยึดตามเวลาประทับของกล้องวิดีโอดิจิทัลเมื่อบันทึกวิดีโอต้นฉบับและการเปลี่ยนเฟรมที่สำคัญในวิดีโอ

 1. ในบานหน้าต่าง 'เนื้อหา' ให้เลือกคลิปวิดีโอที่คุณต้องการสร้างคลิป

 2. คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก สร้างคลิป

หมายเหตุ

 • คุณสามารถสร้างคลิปโดยอัตโนมัติสำหรับแฟ้ม Windows Media Video (WMV) และแฟ้มวิดีโอ Audio-Video Interleaved (AVI) ซึ่งใช้ตัวแปลงสัญญาณ DV สำหรับรูปแบบแฟ้มวิดีโออื่นๆ คลิปไม่สามารถสร้างได้โดยอัตโนมัติเสมอไป ดังนั้นแฟ้มวิดีโอดังกล่าวจะปรากฏเป็นคลิปวิดีโอขนาดใหญ่หนึ่งคลิปใน Windows Movie Maker สำหรับคลิปวิดีโอขนาดใหญ่ดังกล่าว คุณต้องแยกคลิปวิดีโอใหญ่ให้เป็นคลิปเล็กๆ ด้วยตัวเอง