การเชื่อมต่อ Bluetooth และอุปกรณ์ไร้สายหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ

คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ แป้นพิมพ์ เมาส์ หรืออุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ Bluetooth และเครือข่ายไร้สาย (Wi‑Fi) คุณยังสามารถเพิ่มอุปกรณ์เครือข่ายให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น เครื่องพิมพ์แบบใช้งานผ่านเครือข่าย อุปกรณ์เก็บข้อมูล หรือ Windows Media Center Extender

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อ Bluetooth และอุปกรณ์ไร้สายอื่นหรืออุปกรณ์เครือข่ายกับคอมพิวเตอร์ของคุณ (1:17)

คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่แล้วผ่านทางสายเคเบิล USB หรือการเชื่อมต่อแบบผ่านสายแบบอื่น Windows จะตรวจพบและแสดงอุปกรณ์เหล่านี้โดยอัตโนมัติ

รูปภาพของ 'ตัวช่วยสร้างการเพิ่มอุปกรณ์'
รายการของอุปกรณ์ใน 'ตัวช่วยสร้างการเพิ่มอุปกรณ์'

หมายเหตุ

 • Bluetooth ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Windows Server รุ่นใดๆ

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเพิ่มอุปกรณ์ไร้สายหรืออุปกรณ์เครือข่าย

 1. เปิด 'แผงควบคุม' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ภายใต้ ฮาร์ดแวร์และเสียง ให้คลิก เพิ่มอุปกรณ์ แล้วทำตามคำแนะนำ

  ถ้าคุณไม่เห็นอุปกรณ์ไร้สายหรือแบบเครือข่ายที่คุณต้องการเพิ่ม ให้ดูที่คำแนะนำด้านล่างนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเครื่องพิมพ์ไร้สายหรือเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย ให้ดูที่ การติดตั้งเครื่องพิมพ์

เมื่อต้องการค้นหาอุปกรณ์ไร้สาย

ถ้า Windows ไม่พบอุปกรณ์ไร้สายที่คุณต้องการเพิ่มให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางประการที่สามารถช่วยได้

 • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่คุณพยายามจับคู่ (เชื่อมต่อ) ไม่ได้ปิดอยู่ ไฟแบตเตอรี่กำลังจะหมด หรืออยู่ในโหมดสลีป

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณยังไม่เคยเพิ่มอุปกรณ์นั้นลงในคอมพิวเตอร์ของคุณมาก่อน อุปกรณ์ที่ได้เพิ่มไว้แล้วจะไม่แสดงอยู่ในรายการอุปกรณ์ที่คุณสามารถเชื่อมต่อได้ใน 'ตัวช่วยสร้างการเพิ่มอุปกรณ์'

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อยู่ภายในระยะที่สามารถใช้งานแบบไร้สายกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ซึ่งระยะโดยทั่วไปสำหรับอุปกรณ์ Bluetooth ส่วนใหญ่คือหกถึงเก้าฟุต หรือภายในระยะ 100 ฟุตสำหรับอุปกรณ์ Wi‑Fi ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์อยู่ในระยะที่ใช้งานได้หรือไม่ ให้ลองเลื่อนอุปกรณ์เข้ามาใกล้คอมพิวเตอร์ของคุณมากขึ้น ถ้ามีผนังกั้นอยู่ระหว่างอุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ ให้พยายามตั้งอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากกันภายในห้องเดียวกัน

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอุปกรณ์อื่นที่รบกวนอุปกรณ์ไร้สาย เช่น เตาอบไมโครเวฟ โทรศัพท์ไร้สาย หรืออุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ

 • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้อะแดปเตอร์ Bluetooth หรือ Wi-Fi ภายนอก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเสียบอยู่และติดตั้งอย่างถูกต้องแล้ว

 • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีการใช้งาน Bluetooth ในตัว ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเปิดตัวส่งสัญญาณ Bluetooth ไว้ ซึ่งอาจเปิดหรือปิดตัวรับสัญญาณเครือข่ายไร้สายของคุณด้วย แล็ปท็อปส่วนใหญ่มีสวิตช์ภายนอกสำหรับเปิดและปิดตัวรับสัญญาณนี้ ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการเปิดอุปกรณ์นี้ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อยู่ในสถานะสามารถมองเห็นได้ เมื่อตั้งค่าอุปกรณ์ Bluetooth ให้ 'สามารถมองเห็นได้' อุปกรณ์จะส่งสัญญาณวิทยุเพื่อแจ้งตำแหน่งที่ตั้งให้อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์อื่นๆ ทราบ ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ 'สามารถมองเห็นได้' ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต อุปกรณ์ (เช่น เมาส์หรือแป้นพิมพ์ไร้สาย) จะมีปุ่มหนึ่งอยู่บนตัวอุปกรณ์ที่คุณจำเป็นต้องกด ในขณะที่อุปกรณ์อื่นๆ (เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ Bluetooth) อาจมีการตั้งค่าในเมนูซอฟต์แวร์ของเครื่องที่คุณต้องเลือกเพื่อทำให้อุปกรณ์นั้นสามารถมองเห็นได้

 • ถ้าคุณกำลังพยายามเพิ่มอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย ต้องกำหนดค่าอุปกรณ์สำหรับเครือข่ายไร้สายของคุณก่อน จึงจะสามารถเพิ่มลงในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีดำเนินการนี้ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

  หมายเหตุ

  • อุปกรณ์ Wi‑Fi บางชนิดจำเป็นต้องเปิดโหมดการค้นพบที่เรียกว่า Wireless Protected Setup (WPS) ก่อนที่จะสามารถตรวจพบอุปกรณ์ได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณหรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

 • ถ้าคุณกำลังใช้ซอฟต์แวร์ Bluetooth จากผู้ผลิตอื่นที่ไม่ใช่ Microsoft ดังนั้น Windows อาจไม่สามารถตรวจพบอุปกรณ์ Bluetooth และอาจไม่ให้คุณเพิ่มอุปกรณ์นั้นในคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ Bluetooth ของคุณมาจาก Microsoft ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิด 'แผงควบคุม' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม

  2. ในกล่องค้นหาของ 'แผงควบคุม' ให้พิมพ์ Bluetooth แล้วคลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Bluetooth

  3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่า Bluetooth ให้คลิกแท็บ ฮาร์ดแวร์ และค้นหา Microsoft Bluetooth Enumerator ถ้าคุณไม่เห็นข้อมูลนี้ ซอฟต์แวร์ Bluetooth ของคุณอาจไม่ได้มาจาก Microsoft

เมื่อต้องการค้นหาอุปกรณ์เครือข่าย

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางประการเกี่ยวกับวิธีการช่วย Windows ตรวจหาอุปกรณ์เครือข่ายที่คุณต้องการเพิ่มในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • ตรวจสอบให้แนใจว่าอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกันกับที่คอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออยู่ ถ้าอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์เครือข่ายแบบผ่านสาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อสายของอุปกรณ์เข้ากับเครือข่ายและเปิดเครื่องแล้ว ถ้าอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ Wi‑Fi ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดเครื่องแล้วและกำหนดค่าอุปกรณ์ให้เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายของคุณอย่างถูกต้องแล้ว ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีดำเนินการนี้ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณยังไม่เคยเพิ่มอุปกรณ์นั้นลงในคอมพิวเตอร์ของคุณมาก่อน อุปกรณ์ที่ได้เพิ่มไว้แล้วจะไม่แสดงอยู่ในรายการอุปกรณ์ที่คุณสามารถเชื่อมต่อได้ใน 'ตัวช่วยสร้างการเพิ่มอุปกรณ์'

 • หลังจากที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่เข้ากับเครือข่ายของคุณแล้ว ให้รอหลายวินาทีเพื่อให้ Windows ค้นหาอุปกรณ์นั้น

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟร์วอลล์เครือข่ายของคุณไม่ได้บล็อกอุปกรณ์ไม่ให้ปรากฏในรายการอุปกรณ์ที่คุณสามารถเพิ่มได้ คุณอาจจำเป็นต้องเปิดการค้นพบเครือข่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดหรือปิดใช้งานการค้นพบเครือข่าย

 • อุปกรณ์เครือข่ายบางอย่างไม่สามารถเพิ่มลงในคอมพิวเตอร์ได้ แม้ว่าคุณจะตรวจพบอุปกรณ์นั้นในเครือข่ายของคุณก็ตาม เมื่อต้องการค้นหาว่าอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณได้หรือไม่ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์นั้นหรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

 • อุปกรณ์เครือข่ายส่วนใหญ่สามารถตรวจพบได้เมื่ออุปกรณ์นั้นอยู่บนเครือข่ายย่อยของเครือข่ายเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น ถ้าเครือข่ายของคุณมีเครือข่ายย่อยหลายเครือข่ายเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ให้ลองเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเครือข่ายย่อยเดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เครือข่ายมีที่อยู่ IP และที่อยู่เครือข่ายที่ถูกต้อง เราเตอร์เครือข่ายส่วนใหญ่จะกำหนดที่อยู่ IP ให้แก่อุปกรณ์โดยอัตโนมัติทันทีที่อุปกรณ์เชื่อมต่อไปยังเครือข่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ได้รับการกำหนดค่าให้กระจายสัญญาณการมีอยู่ของอุปกรณ์นั้นบนเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่ายส่วนใหญ่จะดำเนินการนี้โดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

 • ถ้าคุณมีปัญหาในการค้นหาหรือเชื่อมต่อกับเราเตอร์เครือข่ายของคุณหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่น ให้ลองปรับปรุงซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์อุปกรณ์นี้เรียกว่า เฟิร์มแวร์ ให้ตรวจสอบที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตสำหรับการปรับปรุงเฟิร์มแวร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้