ฉันจะเปลี่ยนลักษณะของ Windows Media Center บนจอแสดงผลของฉันได้อย่างไร

ถ้าคุณกำลังใช้ Windows Media Center ดูทีวีบนคอมพิวเตอร์ของคุณ รูปบนจอภาพหรือทีวีอาจยืดหรือมีขอบที่ไม่จำเป็นรอบรูปนั้น แสดงว่าอัตราส่วนกว้างยาวไม่ถูกต้อง คุณอาจสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงผลใน Media Center

รูปภาพของ Media Center ซึ่งแสดงระยะขอบที่แต่ละด้านของหน้าจอ
การปรับเปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงผลใน Media Center

ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ ของ Media Center ให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่าการตั้งค่าการแสดงผลบนจอภาพหรือฮาร์ดแวร์ทีวีของคุณนั้นมีการกำหนดค่าที่ถูกต้อง และตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อที่พร้อมใช้งานดีที่สุดในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไปยังจอแสดงผล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อวิดีโอชนิดต่างๆ ให้ดูที่ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับทีวี

แสดงทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนกว้างยาวของช่องที่ระบุ

ถ้าคุณกำลังมีปัญหากับอัตราส่วนกว้างยาวของรูปเฉพาะบนทีวีเพียงบางช่อง คุณสามารถใช้คุณลักษณะ 'ย่อ/ขยาย' เพื่อเปลี่ยนแปลงมิติของช่องเหล่านั้น

  1. ขณะที่กำลังดูทีวี ให้คลิกขวาที่วิดีโอ แล้วคลิกลูกศรขวาเพื่อเลื่อนไปที่ส่วน 'ย่อ/ขยาย'

  2. คลิก ย่อ/ขยาย 1ย่อ/ขยาย 2ย่อ/ขยาย 3 และ ย่อ/ขยาย 4 เพื่อลองโหมดย่อ/ขยายต่างๆ และดูว่าโหมดใดทำให้ระยะขอบหายไปและขยายรูปได้เป็นสัดส่วนที่เหมาะสม

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณกำลังใช้รีโมทคอนโทรลสำหรับ Media Center ให้กดปุ่ม MORE เพื่อไปที่ส่วน 'ย่อ/ขยาย'

  • ตัวเลือก 'ย่อ/ขยาย' อาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับทีวีดิจิทัลบางช่อง

การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนกว้างยาวโดยรวม

ถ้าคุณกำลังมีปัญหากับการแสดงผลรูปบนช่องทุกช่อง และบนส่วนติดต่อของ Media Center เอง ให้เปลี่ยนความละเอียดในการแสดงผลทั่วไปจากการแสดงผลแบบจอกว้าง (16:9) เป็นการแสดงผลมาตรฐาน (4:3) หรือกลับกัน โดยทำดังนี้

  1. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก ทั่วไป คลิก การตั้งค่า Windows Media Center แล้วคลิก กำหนดค่าทีวีหรือจอภาพของคุณ

  2. ทำตามคำแนะนำ และเมื่อได้รับพร้อมท์ให้เลือกความกว้างของจอแสดงผล ให้คลิก มาตรฐาน (4:3) หรือ แบบจอกว้าง (16:9)

  3. เลือกความละเอียดในการแสดงผลที่เหมาะสม แล้วทำตามคำแนะนำตามที่จำเป็นจนเสร็จสมบูรณ์ คุณอาจต้องลองใช้การตั้งค่าความละเอียดมากกว่าหนึ่งค่าเพื่อค้นหาค่าความละเอียดที่จะดูดีที่สุดบนจอแสดงผลของคุณ

เคล็ดลับ

  • ถ้า Media Center ไม่ได้อยู่ในโหมดเต็มหน้าจอ คุณสามารถเปลี่ยนอัตราส่วนกว้างยาวโดยรวมจาก 4:3 เป็น 16:9 (หรือกลับกัน) ได้ด้วยการกดแป้น Ctrl ค้างไว้ขณะปรับขนาดหน้าต่างด้วยเมาส์ของคุณ หรือคุณอาจสลับไปโหมดเต็มหน้าจอได้ด้วยการคลิกปุ่ม ขยายใหญ่สุดรูปภาพของปุ่ม 'ขยายใหญ่สุด' เมื่อคุณทำเช่นนี้ Media Center จะปรับเปลี่ยนอัตราส่วนกว้างยาวให้ตรงกับจอแสดงผลของคุณโดยอัตโนมัติ