ฉันจะดำเนินการค้นหาขั้นสูงใน Windows Media Player ได้อย่างไร

คุณสามารถใช้การค้นหาเพื่อค้นหารายการในไลบรารีของ Windows Media Player ของคุณ หรือในบริการเพลงออนไลน์ที่ตรงกับชุดเกณฑ์ ผลลัพธ์ที่ตรงกับการค้นจะแสดงอยู่ในบานหน้าต่างแสดงรายละเอียด นอกจากนี้ คุณสามารถเข้าถึงการเชื่อมโยงไปยังผลลัพธ์ที่ตรงกันในประเภทไลบรารีเฉพาะโดยคลิกลูกศรแบบหล่นลงของกล่องค้นหา

ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงถึงการค้นหาขั้นสูงที่คุณสามารถดำเนินการภายในกล่องค้นหาใน Windows Media Player

แสดงทั้งหมด

การค้นหาเพลง อัลบั้ม หรือศิลปินเฉพาะ

เมื่อต้องการค้นหาเพลง อัลบั้ม หรือศิลปินเฉพาะ ให้พิมพ์คำหนึ่งคำขึ้นไปในกล่องค้นหา ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการค้นหาชื่อเพลง ชื่ออัลบั้ม และชื่อศิลปินทั้งหมดที่มีคำว่า "Prince" ให้พิมพ์คำว่า Prince ในกล่องค้นหา

โปรดทราบว่าถ้าคุณพิมพ์ตัวเลขสี่หลักในกล่องค้นหา Player จะค้นหาเพลงและอัลบั้มที่ออกในปีนั้นด้วย นอกเหนือจากชื่อเพลงและอัลบั้มที่มีหมายเลขนั้นประกอบอยู่ เพื่อจำกัดผลการค้นหาชื่อเพลงหรืออัลบั้มที่มีตัวเลขสี่หลักประกอบอยู่ให้แคบลง เช่น Prince song "1999" ให้ใส่คำเพิ่มเติมอย่างน้อยหนึ่งคำในแบบสอบถามการค้นหาของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการค้นหา Prince song "1999" ให้พิมพ์คำว่า 1999 Prince ในกล่องค้นหา

การแยกรายการออกจากการค้นหา

เมื่อต้องการแยกรายการออก ให้ใช้คำว่า NOT หรือเครื่องหมายยัติภังค์ (-) ตัวอย่างเช่น ให้พิมพ์คำว่า "Wilco" NOT "Sky Blue Sky" เพื่อดูเพลงทั้งหมดของ Wilco ที่ไม่ใช่เพลงในอัลบั้ม "Sky Blue Sky" หรือพิมพ์ -Rock เพื่อดูเพลงทั้งหมดที่ไม่ใช่เพลงประเภทร็อค โปรดทราบว่าต้องพิมพ์คำว่า NOT เป็นอักษรพิมพ์ใหญ่

เมื่อต้องการค้นหาวลีที่ตรงกันทุกประการ ให้ใส่วลีนั้นในเครื่องหมายอัญประกาศ (") ตัวอย่างเช่น ให้พิมพ์คำว่า "Easy Listening" เพื่อค้นหารายการที่มีทั้งวลีนั้น

การรวมการค้นหา

เมื่อต้องการรวมการค้นหา ให้ใช้คำว่า OR ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการค้นหาเพลงทั้งหมดของ Neil Diamond หรือ Barbra Streisand ให้พิมพ์คำว่า "Neil Diamond" OR "Barbra Streisand" หรือพิมพ์คำว่า Rock OR Jazz เพื่อค้นเพลงทั้งหมดที่เป็นประเภทร็อคหรือแจ๊ส โปรดทราบว่าต้องพิมพ์คำว่า OR เป็นอักษรพิมพ์ใหญ่

การค้นหาโดยใช้สองแอตทริบิวต์

เมื่อต้องการค้นหาสองแอตทริบิวต์ ให้ใช้คำว่า AND หรือเว้นวรรค ตัวอย่างเช่น ให้พิมพ์คำว่า "Wilco" AND "Sky Blue Sky" เพื่อค้นหาเฉพาะเพลงของ Wilco ที่อยู่ในอัลบั้ม "Sky Blue Sky" หรือพิมพ์ Composer:Beethoven Conductor:"Gerard Schwartz" เพื่อค้นหาเพลงที่แต่งโดย Beethoven และมี Gerard Schwartz เป็นผู้ควบคุมวง โปรดทราบว่าต้องพิมพ์คำว่า AND เป็นอักษรใหญ่

การค้นหาโดยใช้แอตทริบิวต์ข้อมูลสื่อบันทึก

เมื่อต้องการจำกัดการค้นหาของคุณให้ตรงกับแอตทริบิวต์ข้อมูลสื่อบันทึกเฉพาะ ให้ใช้รูปแบบ แอตทริบิวต์:รายการที่คุณกำลังค้นหา ตัวอย่างเช่น ให้พิมพ์คำว่า Genre:Rock เพื่อค้นหาเพลงประเภทร็อค หรือพิมพ์ Composer:Beethoven เพื่อค้นหาเพลงที่แต่งโดย Beethoven ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างต่างๆ ของคำที่ใช้ค้นหาและวิธีใช้

เมื่อต้องการค้นหา ให้ใช้ ตัวอย่าง
เมื่อต้องการค้นหา

ชื่ออัลบั้มหรือซีดี

ให้ใช้

Album:

ตัวอย่าง

album:"Sky Blue Sky"

เมื่อต้องการค้นหา

ศิลปินหลัก

ให้ใช้

AlbumArtist:

ตัวอย่าง

albumartist:Wilco

เมื่อต้องการค้นหา

ศิลปินหลักหรือศิลปินที่เข้าร่วม

ให้ใช้

Artist:

ตัวอย่าง

artist:Wilco

เมื่อต้องการค้นหา

ผู้แต่งเพลง

ให้ใช้

Composer:

ตัวอย่าง

composer:"Jeff Tweedy"

เมื่อต้องการค้นหา

ผู้ควบคุมวงออร์เคสตรา

ให้ใช้

Conductor:

ตัวอย่าง

conductor:"Gerard Schwartz"

เมื่อต้องการค้นหา

ผู้ให้บริการด้านเนื้อหา

ให้ใช้

ContentProvider:

ตัวอย่าง

contentprovider:StoreName

เมื่อต้องการค้นหา

ศิลปินที่เข้าร่วม

ให้ใช้

ContributingArtist:

ตัวอย่าง

contributingartist:"Ray Charles"

เมื่อต้องการค้นหา

ประเภท

ให้ใช้

Genre:

ตัวอย่าง

genre:rock

เมื่อต้องการค้นหา

ระยะเวลาของเนื้อหาเป็นวินาที

ให้ใช้

Length:

ตัวอย่าง

length:245

เมื่อต้องการค้นหา

เนื้อหามีการป้องกันโดยสิทธิการใช้งานสื่อหรือไม่

ให้ใช้

Protected:

ตัวอย่าง

protected:<yes/no>

เมื่อต้องการค้นหา

การจัดอันดับเนื้อหา (รวมถึงการจัดอันดับผู้ใช้และผู้ให้บริการ)

ให้ใช้

Rating:

ตัวอย่าง

rating:4

เมื่อต้องการค้นหา

ชื่อรายการ

ให้ใช้

Title:

ตัวอย่าง

title:"Either Way"

โปรดทราบว่าการค้นหาไม่จำเป็นต้องตรงตามอักษรพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็ก เว้นแต่คุณจะค้นหาแบบผสมโดยใช้คำว่า NOT, OR หรือ AND โปรดทราบว่าจะต้องไม่มีเว้นวรรคระหว่างคำที่ใช้ค้นหา เครื่องหมายจุลภาค และข้อความที่คุณพิมพ์ เครื่องหมายอัญประกาศจะจำเป็นสำหรับวลีที่ค้นโดยใช้หลายคำที่เป็นคำทั่วไปในชื่ออัลบั้มและชื่อเต็มของศิลปินเท่านั้น และถ้าคุณต้องการค้นหาวลีที่ตรงกันทุกคำ

ถ้าคุณอยู่ในประเภทไลบรารีที่ไม่ได้ใช้เกณฑ์การค้นหาที่คุณระบุ เช่น การค้นหาชื่ออัลบั้มจากภายในประเภท Player จะค้นหาประเภทอื่นๆ ทั้งหมดในไลบรารี และแสดงรายการที่ตรงกันที่พบในบานหน้าต่างแสดงรายละเอียด คุณยังสามารถดูผลลัพธ์ที่ตรงกันได้โดยคลิกลูกศรแบบหล่นลงของกล่องค้นหาได้ด้วย

เมื่อต้องการล้างเกณฑ์การค้นหาก่อนหน้าของกล่องค้นหาอย่างรวดเร็ว ให้คลิกปุ่ม ล้างการค้นหารูปภาพของปุ่ม 'ล้างการค้นหา'