เคล็ดลับในการแก้ไขปัญหาการตั้งค่า Windows Media Center Extender

คุณสามารถใช้ Windows 7 เพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ที่เรียกว่า Windows Media Center Extender ให้ส่งกระแสข้อมูลสื่อผ่านเครือข่ายไปยังอีกห้องหนึ่งในบ้านของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่า Windows Media Center Extender และ Windows Media Center Extender: คำถามที่ถามบ่อย

Windows ต้องเปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนคุณจึงสามารถตั้งค่า Extender ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดใช้งาน Windows 7 บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

ถ้าคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดขณะตั้งค่า Extender ของคุณ อาจมีสาเหตุมาจากไฟร์วอลล์กำลังบล็อก Extender หรือเนื่องจากเครือข่ายไม่รู้จัก Extender ดังกล่าว ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบสาเหตุที่คุณได้รับข้อผิดพลาดและวิธีที่คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้

คุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดใดในระหว่างการตั้งค่า Extender

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณอาจพบใน Media Center หากคุณมีปัญหาในการตั้งค่า Extender และวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีดังนี้

ข้อผิดพลาด: "ตรวจไม่พบ Extender"

โดยปกติแล้ว หมายถึงไฟร์วอลล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังบล็อก Extender หากคุณมีไฟร์วอลล์ติดตั้งอยู่มากกว่าหนึ่งโปรแกรม ตรวจสอบข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพื่อดูว่ามีการระบุไฟร์วอลล์ที่กำลังบล็อก Extender ของคุณหรือไม่ หรือดู การตรวจดูว่าไฟร์วอลล์ใดติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ที่ส่วนต่อไปในบทความนี้

จากนั้นให้ลองทำดังนี้

 1. เปิดไฟร์วอลล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ในการตั้งค่าไฟร์วอลล์ เปิดข้อยกเว้นต่อไปนี้

  โปรแกรม
  บริการ
  พอร์ตภายใน
  พอร์ตระยะไกล
  ทิศทาง
  เครือข่าย
  จำเป็นสำหรับ

  svchost.exe

  ssdpsrv

  UDP 1900

  สุ่ม

  ขาเข้า

  เครือข่ายย่อยท้องถิ่น

  การค้นพบอุปกรณ์

 2. เปิด Media Center และลองตั้งค่า Extender อีกครั้ง

หาก Extender ยังคงถูกบล็อกอยู่ ลองเปิดข้อยกเว้นอื่นๆ ที่แสดงอยู่ใน การกำหนดค่าไฟร์วอลล์ให้ทำงานกับ Extender ของคุณ ที่ส่วนต่อไปในบทความนี้

ข้อผิดพลาด: "ไม่สามารถค้นหา Extender"

โดยปกติแล้ว หมายถึงไม่พบ Extender บนเครือข่ายเดียวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือไฟร์วอลล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังบล็อกการติดต่อสื่อสาร UPnP ให้ลองทำดังนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Extender และคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนเครือข่ายย่อยเดียวกัน เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการทำเช่นนี้ ให้ดูที่ การตรวจสอบว่า Extender และคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนเครือข่ายย่อยเดียวกัน ที่ส่วนต่อไปในบทความนี้

 2. เปิด Media Center และลองตั้งค่า Extender อีกครั้ง

หากคุณยังคงเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดอยู่ อาจมีสาเหตุมาจากไฟร์วอลล์กำลังบล็อก Extender หากคุณมีไฟร์วอลล์ติดตั้งอยู่มากกว่าหนึ่งโปรแกรม ตรวจสอบข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพื่อดูว่ามีการระบุไฟร์วอลล์ที่กำลังบล็อก Extender ของคุณหรือไม่ หรือดู การตรวจดูว่าไฟร์วอลล์ใดติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ที่ส่วนต่อไปในบทความนี้

จากนั้นให้ลองทำดังนี้

 1. เปิดไฟร์วอลล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ในการตั้งค่าไฟร์วอลล์ เปิดข้อยกเว้นต่อไปนี้

  โปรแกรม
  บริการ
  พอร์ตภายใน
  พอร์ตระยะไกล
  ทิศทาง
  เครือข่าย
  จำเป็นสำหรับ

  svchost.exe

  ssdpsrv

  UDP 1900

  สุ่ม

  ขาเข้า

  เครือข่ายย่อยท้องถิ่น

  การค้นพบอุปกรณ์

 2. เปิด Media Center และลองตั้งค่า Extender อีกครั้ง

หากคุณยังคงเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดอยู่ คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเราเตอร์ของคุณ ดู การเปิดใช้งานการรับส่งข้อมูลแบบหลายผู้รับและเทคโนโลยี UPnP บนเราเตอร์เครือข่ายของคุณ ที่ส่วนต่อไปในบทความนี้

หากหลังจากเปลี่ยนการตั้งค่าเราเตอร์ Extender ยังคงถูกบล็อกอยู่ ให้ลองเปิดข้อยกเว้นอื่นๆ ที่แสดงอยู่ใน การกำหนดค่าไฟร์วอลล์ให้ทำงานกับ Extender ของคุณ ที่ส่วนต่อไปในบทความนี้

ข้อผิดพลาด: "ไม่สามารถติดตั้ง Extender"

โดยปกติแล้ว หมายถึงเราเตอร์เครือข่ายของคุณ (หรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่น) กำลังบล็อก Extender และคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อเปิดใช้งานการรับส่งข้อมูลแบบหลายผู้รับและเทคโนโลยี UPnP ดู การเปิดใช้งานการรับส่งข้อมูลแบบหลายผู้รับและเทคโนโลยี UPnP บนเราเตอร์เครือข่ายของคุณ ที่ส่วนต่อไปในบทความนี้

ข้อผิดพลาด: "ไม่พบ Extender"

โดยปกติแล้ว หมายถึงตรวจไม่พบ Extender ของคุณบนเครือข่ายเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือเราเตอร์ของคุณ (หรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่น) กำลังบล็อก Extender ให้ลองทำดังนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Extender และคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนเครือข่ายย่อยเดียวกัน เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการทำเช่นนี้ ให้ดูที่ การตรวจสอบว่า Extender และคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนเครือข่ายย่อยเดียวกัน ที่ส่วนต่อไปในบทความนี้

 2. เปิด Media Center และลองตั้งค่า Extender อีกครั้ง

หากคุณยังคงเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดอยู่ คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเราเตอร์ ดู การเปิดใช้งานการรับส่งข้อมูลแบบหลายผู้รับและเทคโนโลยี UPnP บนเราเตอร์เครือข่ายของคุณ ที่ส่วนต่อไปในบทความนี้

ข้อผิดพลาด: "การเชื่อมต่อ Extender ถูกบล็อก"

โดยปกติแล้ว หมายถึง Extender ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล" ได้เนื่องจากไฟร์วอลล์กำลังบล็อกโพรโทคอลการใช้เดสก์ท็อประยะไกล (Remote Desktop Protocol - RDP) คุณอาจเห็นข้อความนี้แม้ว่าคุณจะตั้งค่า Extender ของคุณสำเร็จแล้วก็ตาม หากคุณมีไฟร์วอลล์ติดตั้งอยู่มากกว่าหนึ่งโปรแกรม ตรวจสอบข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพื่อดูว่ามีการระบุไฟร์วอลล์ที่กำลังบล็อก Extender ของคุณหรือไม่ หรือดูที่ การตรวจดูว่าไฟร์วอลล์ใดติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ที่ส่วนต่อไปในบทความนี้

จากนั้นให้ลองทำดังนี้

 1. เปิดไฟร์วอลล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ในการตั้งค่าไฟร์วอลล์ เปิดข้อยกเว้นต่อไปนี้

  โปรแกรม
  บริการ
  พอร์ตภายใน
  พอร์ตระยะไกล
  ทิศทาง
  เครือข่าย
  จำเป็นสำหรับ

  svchost.exe

  termservice

  TCP 3390

  สุ่ม

  ขาเข้า

  เครือข่ายย่อยท้องถิ่น

  การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล

 2. เปิด Media Center และลองตั้งค่า Extender อีกครั้ง

ข้อผิดพลาด: "การเชื่อมต่อ Extender ล้มเหลว"

โดยปกติแล้ว หมายถึง Extender ของคุณไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' เนื่องจากแบนด์วิดท์เครือข่ายของคุณต่ำและการเชื่อมต่อกำลังจะหมดเวลา คุณอาจเห็นข้อความนี้แม้ว่าคุณจะตั้งค่า Extender ของคุณสำเร็จแล้วก็ตาม ให้ลองทำดังนี้

 1. หากคุณกำลังใช้เครือข่ายไร้สาย ลองเชื่อมต่ออย่างน้อยหนึ่งส่วนในเครือข่ายของคุณ โดยใช้สายอีเทอร์เน็ต เช่น เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรงกับเราเตอร์หรือต่อ Extender โดยตรงกับเราเตอร์ แทนที่จะใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย (เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด เราขอแนะนำให้คุณเชื่อมต่อทั้ง Extender และคอมพิวเตอร์ของคุณกับเครือข่ายในบ้านโดยใช้สายอีเทอร์เน็ต)

 2. หากคุณกำลังใช้เราเตอร์เครือข่าย 802.11b หรือ 802.11g Wi‑Fi คุณอาจมีแบนด์วิดท์ไม่เพียงพอที่จะสนับสนุน Extender ในกรณีนี้ เราขอแนะนำให้คุณปรับรุ่นเป็นเครือข่ายในบ้าน 802.11n

หากคุณยังคงเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้อยู่ อาจหมายถึงไฟร์วอลล์กำลังบล็อก Extender ของคุณอยู่ หากคุณมีไฟร์วอลล์ติดตั้งอยู่มากกว่าหนึ่งโปรแกรม ตรวจสอบข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพื่อดูว่ามีการระบุไฟร์วอลล์ที่กำลังบล็อก Extender ของคุณหรือไม่ หรือดูที่ การตรวจดูว่าไฟร์วอลล์ใดติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ที่ส่วนต่อไปในบทความนี้

จากนั้นให้ลองทำดังนี้

 1. เปิดไฟร์วอลล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ในการตั้งค่าไฟร์วอลล์ เปิดข้อยกเว้นต่อไปนี้

  โปรแกรม
  บริการ
  พอร์ตภายใน
  พอร์ตระยะไกล
  ทิศทาง
  เครือข่าย
  จำเป็นสำหรับ

  svchost.exe

  termservice

  TCP 3390

  สุ่ม

  ขาเข้า

  เครือข่ายย่อยท้องถิ่น

  การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล

 2. เปิด Media Center และลองตั้งค่า Extender อีกครั้ง

หาก Extender ยังคงถูกบล็อกอยู่ ลองเปิดข้อยกเว้นอื่นๆ ที่แสดงอยู่ใน การกำหนดค่าไฟร์วอลล์ให้ทำงานกับ Extender ของคุณ ที่ส่วนต่อไปในบทความนี้

การตรวจดูว่าไฟร์วอลล์ใดติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ไฟร์วอลล์ส่วนใหญ่ (รวมทั้ง Windows Firewall) ได้รับการกำหนดค่าโดยอัตโนมัติในระหว่างกระบวนการตั้งค่า Extender หากคุณสงสัยว่าไฟร์วอลล์กำลังบล็อก Extender ของคุณ มีแนวโน้มว่าจะเป็นไฟร์วอลล์ที่ใช้งานไม่แพร่หลายนัก การดูว่ามีไฟร์วอลล์ใดติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณมีวิธีการดังนี้

 1. เปิด 'ศูนย์ปฏิบัติการ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม จากนั้นภายใต้ ระบบและความปลอดภัย ให้คลิก ตรวจทานสถานะคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. คลิก ความปลอดภัย เพื่อขยายส่วน 'ความปลอดภัย' ภายใต้ ไฟร์วอลล์เครือข่าย คุณจะเห็นว่าในขณะนี้มีการติดตั้งไฟร์วอลล์ใดบ้างบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

การกำหนดค่าไฟร์วอลล์ให้ทำงานกับ Extender ของคุณ

มีสองวิธีที่คุณอาจต้องกำหนดค่าไฟร์วอลล์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของไฟร์วอลล์ที่คุณใช้

 • การกำหนดค่าไฟร์วอลล์ให้อนุญาตให้ Extender เข้าถึงพอร์ตต่างๆ ได้

 • การกำหนดค่าพอร์ตให้อนุญาตให้ Extender ติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ในระหว่างกระบวนการกำหนดค่า คุณอาจต้องรู้ว่าโปรแกรมหรือพอร์ตต้องทำงานกับเครือข่ายใด ในการตั้งค่าไฟร์วอลล์ของคุณ เครือข่ายย่อยท้องถิ่นหมายถึงโปรแกรมหรือพอร์ตมีไว้สำหรับใช้งานบนเครือข่ายในบ้าน อินเทอร์เน็ตหมายถึงโปรแกรมจะติดต่อกับคอมพิวเตอร์อื่นๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนสำหรับการกำหนดค่าไฟร์วอลล์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับไฟล์วอลล์ที่คุณกำลังใช้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าด้วยตนเอง ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับไฟร์วอลล์ของคุณ ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลเฉพาะที่คุณต้องใช้เพื่อกำหนดค่าไฟร์วอลล์ให้ทำงานกับ Extender ต่างๆ

ข้อยกเว้นของไฟร์วอลล์ที่ Media Center Extender ต้องการใช้

โปรแกรม
บริการ
พอร์ตภายใน
พอร์ตระยะไกล
ทิศทาง
เครือข่าย
จำเป็นสำหรับ

svchost.exe

ssdpsrv

UDP 1900

สุ่ม

ขาเข้า, ขาออก

เครือข่ายย่อยท้องถิ่น

การค้นพบอุปกรณ์

svchost.exe

termservice

TCP 3390

สุ่ม

ขาเข้า

เครือข่ายย่อยท้องถิ่น

การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล

svchost.exe

Qwave

TCP 2177

สุ่ม

ขาเข้า, ขาออก

เครือข่ายย่อยท้องถิ่น

ตัวปรับแต่งประสิทธิภาพเครือข่าย

svchost.exe

Qwave

UDP 2177

สุ่ม

ขาเข้า, ขาออก

เครือข่ายย่อยท้องถิ่น

การวินิจฉัย Qwave

svchost.exe

mcx2svc

สุ่ม

สุ่ม

ขาออก

เครือข่ายย่อยท้องถิ่น

การส่งภาพ Extender ไปที่ Xbox 360

ระบบ

TCP 10244

สุ่ม

ขาเข้า, ขาออก

เครือข่ายย่อยท้องถิ่น

การส่งกระแสข้อมูลผ่าน HTTP

ระบบ

TCP 2869

สุ่ม

ขาเข้า, ขาออก

เครือข่ายย่อยท้องถิ่น

เล่นที่

ehshell.exe

TCP 554, 8554-8558

สุ่ม

ขาเข้า, ขาออก

เครือข่ายย่อยท้องถิ่น

RTSP

ehshell.exe

UDP 5004, 5005, 50004-50013

สุ่ม

ขาเข้า, ขาออก

เครือข่ายย่อยท้องถิ่น

RTP/RTCP (การส่งกระแสข้อมูล AV)

ehshell.exe

UDP 7777-7781

สุ่ม

ขาเข้า, ขาออก

เครือข่ายย่อยท้องถิ่น

การลงทะเบียน WMDRM-ND

ehshell.exe

สุ่ม

สุ่ม

ขาออก

เครือข่ายย่อยท้องถิ่น

เล่นที่

mcrmgr.exe

สุ่ม

สุ่ม

ขาออก

อินเทอร์เน็ต

การตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองอุปกรณ์

mcx2prov.exe

สุ่ม

สุ่ม

ขาออก

อินเทอร์เน็ต

การดาวน์โหลด CRL จาก Microsoft

การเปิดใช้งานการรับส่งข้อมูลแบบหลายผู้รับและเทคโนโลยี UPnP บนเราเตอร์เครือข่ายของคุณ

เราเตอร์บางตัวอาจถูกกำหนดค่าให้บล็อกพอร์ตต่างๆ สำหรับเทคโนโลยี UPnP และการรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายแบบหลายผู้รับ คุณจะต้องกำหนดค่าเราเตอร์ของคุณให้อนุญาตให้มีการรับส่งข้อมูลผ่านพอร์ตเหล่านี้ เพื่อให้ Extender และคอมพิวเตอร์ของคุณติดต่อสื่อสารกันได้

ขั้นตอนในการเปลี่ยนการตั้งค่าเราเตอร์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของเราเตอร์ โดยปกติแล้ว เพจการดูแลของเราเตอร์ของคุณจะสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ และจะมีตัวเลือกให้เปิดใช้งานเทคโนโลยี UPnP และการรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายแบบหลายผู้รับ สำหรับข้อมูลเฉพาะ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับเราเตอร์ของคุณ

การตรวจสอบว่า Extender และคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนเครือข่ายย่อยเดียวกัน

Extender และคอมพิวเตอร์ของคุณจำเป็นต้องอยู่บนเครือข่ายย่อยเดียวกันเพื่อที่จะทำงานได้อย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเครือข่ายย่อย ให้ดูที่ การกำหนดค่าเกตเวย์หลายเกตเวย์บนเครือข่าย

การตรวจสอบว่า Extender และคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนเครือข่ายย่อยเดียวกันหรือไม่มีวิธีการดังนี้

 1. เปิด Extender ของคุณและจดคีย์การตั้งค่า 8 หลักบนหน้าจอไว้ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่า Windows Media Center Extender)

 2. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Media Center
 3. เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก Extender แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • หากคุณไม่เห็น Extender ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ และคุณมีเราเตอร์หลายตัว ให้ลองเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ Extender ของคุณเข้ากับเราเตอร์เดียวกัน

  • หากคุณเห็นไอคอนที่แสดง Extender ของคุณ ตรวจสอบว่าตัวเลขลำดับที่ 5, 6 และ 7 ในคีย์การตั้งค่า (ที่ปรากฏด้านล่างไอคอน Extender) ตรงกับตัวเลขในลำดับที่ 5, 6 และ 7 จากขั้นตอนที่ 1

   • หากตัวเลขตรงกัน ให้คลิกไอคอน Extender แล้วคลิก กำหนดค่า เพื่อลองตั้งค่าอีกครั้ง

   • หากตัวเลขไม่ตรงกัน คุณอาจมี Extender ชนิดเดียวกันหลายตัวบนเครือข่ายในบ้านของคุณ ปิด Extender อื่นๆ แล้วลองตั้งค่า Extender ของคุณอีกครั้ง