การดูและใช้รูปภาพของคุณในตัวแสดงภาพถ่ายของ Windows

คุณสามารถใช้ 'ตัวแสดงภาพถ่ายของ Windows' เพื่อดูภาพถ่ายดิจิทัลของคุณได้หลายวิธี คุณยังสามารถพิมพ์ สั่งอัดรูป แนบรูปภาพในข้อความอีเมล เขียน หรือเปิดภาพถ่ายด้วยโปรแกรมอื่นในคอมพิวเตอร์ของคุณได้อีกด้วย

รูปภาพของตัวแสดงภาพถ่ายของ Windows
รูปภาพที่แสดงใน 'ตัวแสดงภาพถ่ายของ Windows'

การดูรูปภาพ

คุณสามารถดูรูปภาพดิจิทัลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือที่เก็บไว้ที่อื่นได้ อีกวิธีหนึ่งที่คุณสามารถเปิดภาพถ่ายใน 'ตัวแสดงภาพถ่ายของ Windows' ได้มีดังนี้

เมื่อต้องการดูรูปภาพ

 1. เปิดไลบรารีรูปภาพด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก รูปภาพ

 2. ในไลบรารี 'รูปภาพ' ให้เปิดโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการดู แล้วคลิกรูปภาพนั้น

 3. บนแถบเครื่องมือ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ติดกับ แสดงตัวอย่าง แล้วคลิก ตัวแสดงภาพถ่ายของ Windows

 4. ถ้ารูปภาพปรากฏลักษณะตะแคงข้าง คุณสามารถหมุนรูปภาพด้วยการคลิก หมุนตามเข็มนาฬิกา หรือ หมุนทวนเข็มนาฬิกา

  รูปภาพของปุ่ม 'หมุน' ในตัวแสดงภาพถ่ายของ Windows
  ปุ่ม 'หมุน' ใน 'ตัวแสดงภาพถ่ายของ Windows'

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหมุนรูปภาพใน 'ตัวแสดงภาพถ่ายของ Windows' ให้ดูที่ การหมุนรูปภาพโดยใช้ตัวแสดงภาพถ่ายของ Windows

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงระดับอัตราส่วนเพื่อขยายรูปภาพปัจจุบัน ให้คลิก แว่นขยายรูปภาพของ 'แว่นขยาย' แล้วลากตัวเลื่อนขึ้นเพื่อขยายรูปภาพ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเห็นมุมมองระยะใกล้ของบุคคลหรือวัตถุในรูปภาพของคุณได้

  คุณยังสามารถลากรูปภาพเพื่อดูเฉพาะส่วนได้

 6. เมื่อต้องการดูรูปภาพขนาดจริง ให้คลิก ขนาดจริงรูปภาพของปุ่ม 'ขนาดจริง' เมื่อต้องการทำให้รูปภาพทั้งรูปพอดีกับหน้าต่าง 'ตัวแสดงภาพถ่ายของ Windows' ให้คลิก ทำให้พอดีกับหน้าต่างรูปภาพของปุ่ม 'ทำให้พอดีกับหน้าต่าง'
 7. ถ้าคุณต้องการดูรูปภาพอื่นที่อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกับรูปภาพปัจจุบัน ให้คลิก ก่อนหน้ารูปภาพของปุ่ม 'ก่อนหน้า' หรือ ถัดไปรูปภาพของปุ่ม 'ถัดไป' เพื่อดูรูปภาพก่อนหน้าหรือถัดไปในโฟลเดอร์
 8. เมื่อต้องการดูรูปภาพเป็นการนำเสนอภาพนิ่ง ให้คลิก เล่นการนำเสนอภาพนิ่งรูปภาพของปุ่ม 'เล่นการนำเสนอภาพนิ่ง'

  เมื่อคุณเล่นรูปภาพของคุณในรูปแบบการนำเสนอภาพนิ่ง รูปภาพในโฟลเดอร์ปัจจุบันจะแสดงทีละภาพในแบบเต็มหน้าจอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่นการนำเสนอภาพนิ่งใน 'ตัวแสดงภาพถ่ายของ Windows' ให้ดูที่ การดูรูปภาพของคุณในรูปแบบการนำเสนอภาพนิ่ง

 9. เมื่อต้องการสิ้นสุดการนำเสนอภาพนิ่ง ให้กด Esc หรือคลิกขวาที่การนำเสนอภาพนิ่ง แล้วคลิก ออก

การพิมพ์รูปภาพ

คุณยังสามารถพิมพ์รูปภาพดิจิทัลของคุณได้ใน 'ตัวแสดงภาพถ่ายของ Windows' อีกด้วย เมื่อคุณพิมพ์รูปภาพของคุณใน 'ตัวแสดงภาพถ่ายของ Windows' คุณจะสามารถพิมพ์รูปภาพเหล่านั้นได้โดยใช้เครื่องพิมพ์ของคุณเองหรือใช้บริการพิมพ์ภาพถ่ายออนไลน์เพื่อสั่งอัดรูปภาพของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์รูปภาพโดยใช้ 'ตัวแสดงภาพถ่ายของ Windows' ให้ดูที่ การพิมพ์รูปภาพ

การเขียนรูปภาพลงในซีดีหรือดีวีดี

คุณสามารถเก็บถาวรหรือใช้รูปภาพของคุณร่วมกันในซีดีหรือดีวีดีได้ เมื่อต้องการเริ่มการเขียน ใน 'ตัวแสดงภาพถ่ายของ Windows' ให้คลิก เขียน บนแถบเครื่องมือ แล้วคลิก ดิสก์ข้อมูล หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือกในการเขียน คุณจะสามารถคัดลอกรูปภาพจำนวนมากขึ้นและแฟ้มเพิ่มเติมลงในซีดีหรือดีวีดีข้อมูลได้

การใช้รูปภาพร่วมกันทางอีเมล

วิธีที่ได้รับความนิยมในการใช้รูปภาพร่วมกันคือ การส่งรูปภาพเป็นสิ่งที่แนบมากับข้อความอีเมลให้บุคคลอื่น เมื่อคุณดำเนินการผ่าน 'ตัวแสดงภาพถ่ายของ Windows' รูปภาพของคุณจะถูกปรับขนาดโดยอัตโนมัติ ขนาดแฟ้มจึงมีขนาดเล็กลงและการส่งรูปภาพทางอีเมลจะง่ายขึ้น

เมื่อต้องการส่งรูปภาพทางอีเมล

 1. บนแถบเครื่องมือใน 'ตัวแสดงภาพถ่ายของ Windows' ให้คลิก อีเมล

 2. ในกล่องโต้ตอบ แนบแฟ้ม ให้เลือกขนาดรูปภาพจากรายการ ขนาดรูปภาพ

 3. คลิก แนบ

  Windows จะเปิดข้อความอีเมลใหม่และแนบรูปภาพของคุณกับข้อความโดยใช้โปรแกรมอีเมลที่ต้องการ

 4. เมื่อคุณเขียนข้อความอีเมลเสร็จ ให้คลิก ส่ง

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการส่งรูปภาพเป็นสิ่งที่แนบมากับข้อความอีเมล คุณต้องติดตั้งโปรแกรมอีเมลในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว

 • ถ้าคุณต้องการส่งรูปภาพมากกว่าหนึ่งรูปเป็นสิ่งที่แนบมากับข้อความอีเมล คุณสามารถทำได้ด้วยการเลือกรูปภาพหลายรูปในไลบรารี 'รูปภาพ' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งรูปภาพหลายรูปเป็นสิ่งที่แนบไปกับข้อความอีเมล ให้ดูที่ การส่งรูปภาพในอีเมล

การเปิดรูปภาพในโปรแกรมอื่น

คุณสามารถเปิดรูปภาพของคุณในโปรแกรมอื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเปิดรูปภาพในโปรแกรมแก้ไขกราฟิกซึ่งติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อที่คุณจะสามารถแก้ไขรูปภาพได้

เมื่อต้องการเปิดรูปภาพในโปรแกรมอื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก เปิด บนแถบเครื่องมือ แล้วเลือกโปรแกรมที่คุณต้องการเปิดรูปภาพนั้น