เหตุใดฉันจึงไม่สามารถเปิดหรือคัดลอกแฟ้มจากเว็บได้

อาจเป็นไปได้ว่าแฟ้มนั้นมาจากไซต์ที่ Windows ระบุว่าอาจมีอันตราย โดย Windows จะใช้ โซนความปลอดภัย ในการกำหนดว่าสามารถเชื่อถือไซต์นั้นได้หรือไม่ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและอินเทอร์เน็ต ให้ดูที่ สิ่งที่บ่งบอกว่าเว็บไซต์สามารถเชื่อถือได้

Windows จะจัดเว็บไซต์ทั้งหมดให้อยู่ในโซนความปลอดภัยโซนใดโซนหนึ่งจากสี่โซนต่อไปนี้ 'อินเทอร์เน็ต' 'อินทราเน็ตเฉพาะที่' 'ไซต์ที่เชื่อถือได้' หรือ 'ไซต์ที่ถูกจำกัด' โซนที่เว็บไซต์ถูกจัดให้อยู่นั้นจะระบุการตั้งค่าความปลอดภัยที่จะนำมาใช้สำหรับไซต์นั้น

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับโซนความปลอดภัยทั้งสี่โซน

โซน
คำอธิบาย

อินเทอร์เน็ต

โดยค่าเริ่มต้น จะนำระดับความปลอดภัยที่ตั้งค่าไว้สำหรับโซนอินเทอร์เน็ตไปใช้กับเว็บไซต์ทั้งหมด ระดับความปลอดภัยสำหรับโซนนี้ถูกตั้งค่าให้เป็น 'ปานกลางค่อนข้างสูง' (แต่คุณสามารถเปลี่ยนเป็น 'ปานกลาง' หรือ 'สูง' ได้) เว็บไซต์ที่จะไม่นำการตั้งค่าความปลอดภัยนี้ไปใช้ก็คือ เว็บไซต์ที่อยู่ในโซน 'อินทราเน็ตเฉพาะที่' หรือไซต์ที่คุณกำหนดเป็นการเฉพาะเจาะจงใหัเป็นโซน 'ไซต์ที่เชื่อถือได้' หรือ 'ไซต์ที่ถูกจำกัด'

อินทราเน็ตเฉพาะที่

ระดับความปลอดภัยที่ตั้งค่าไว้สำหรับโซน 'อินทราเน็ตเฉพาะที่' จะนำไปใช้กับเนื้อหาและเว็บไซต์ที่ถูกจัดเก็บบนเครือข่ายขององค์กรหรือธุรกิจ ระดับความปลอดภัยสำหรับโซนนี้จะถูกตั้งค่าให้เป็นปานกลาง (แต่คุณสามารถเปลี่ยนเป็นระดับใดก็ได้)

ไซต์ที่เชื่อถือได้

ระดับความปลอดภัยที่ตั้งค่าไว้สำหรับ 'ไซต์ที่เชื่อถือได้' จะนำไปใช้กับไซต์ที่คุณได้ทำการระบุไว้โดยเฉพาะว่าเป็นไซต์ที่คุณไว้ใจว่าจะไม่ทำให้คอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของคุณเสียหาย ระดับความปลอดภัยสำหรับโซนนี้จะถูกตั้งค่าให้เป็นปานกลาง (แต่คุณสามารถเปลี่ยนเป็นระดับใดก็ได้)

ไซต์ที่ถูกจำกัด

ระดับความปลอดภัยที่ตั้งค่าไว้สำหรับ 'ไซต์ที่ถูกจำกัด' จะนำใช้กับไซต์ที่อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของคุณเสียหาย ระดับความปลอดภัยสำหรับโซนนี้จะถูกตั้งค่าให้เป็นระดับ 'สูง' และไม่สามารถเปลี่ยนได้

เมื่อต้องการเพิ่มหรือเอาไซต์ออกจากโซนความปลอดภัย

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโซนความปลอดภัยได้ใน 'แผงควบคุม' แต่คุณไม่ควรเพิ่ม URL ให้กับโซนไซต์ที่เชื่อถือได้ นอกจากคุณจะมั่นใจว่าไซต์นั้นเป็นไซต์ที่เชื่อถือได้จริงๆ

  1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม จากนั้นพิมพ์ ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต ในกล่องค้นหา แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
  2. คลิกแท็บ ความปลอดภัย แล้วคลิกเลือกโซนความปลอดภัย (อินทราเน็ตเฉพาะที่ไซต์ที่เชื่อถือได้ หรือ ไซต์ที่ถูกจำกัด) แล้วคลิก ไซต์

  3. หากคุณคลิก อินทราเน็ตเฉพาะที่ ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ ให้คลิก ขั้นสูง

  4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการเพิ่มไซต์ ให้พิมพ์ URL ลงในกล่อง เพิ่มเว็บไซต์นี้ไปยังโซน แล้วคลิก เพิ่ม

    • เมื่อต้องการเอาไซต์ออก ภายใต้ เว็บไซต์ ให้คลิก URL สำหรับเว็บไซต์ที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก