Internet Explorer จะเสนอตัวเลือกต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณเรียกดูเว็บได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น

แสดงทั้งหมด

การย่อ/ขยายเว็บเพจ

ขยายเว็บเพจต่างๆ เพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้น การย่อ/ขยายจะขยายหรือย่อทุกอย่างที่อยู่บนเพจ รวมทั้งข้อความและรูปต่างๆ

เมื่อต้องการย่อหรือขยายเว็บเพจ

 1. ที่หน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Internet Explorer เพื่อเปิด Internet Explorer

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 3. แตะหรือคลิก ตัวเลือก

 4. ภายใต้ ลักษณะที่ปรากฏ ให้ย้ายแถบเลื่อน ย่อ/ขยาย เพื่อขยายหรือย่อ

เมื่อต้องการขยายหรือย่อเว็บเพจในเดสก์ท็อป

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ ปุ่ม เครื่องมือ จากนั้นแตะหรือคลิก ย่อ/ขยาย
 3. เลือกระดับการย่อ/ขยายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือเลือกระดับแบบกำหนดเองด้วยการแตะหรือคลิก กำหนดเอง แล้วใส่ค่าที่ต้องการย่อ/ขยาย

การทำข้อความให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

คุณสามารถเพิ่มหรือลดขนาดแบบอักษรของเว็บเพจเพื่อให้สามารถอ่านได้ง่ายขึ้นใน Internet Explorer ในเดสก์ท็อป (ถ้าไซต์อนุญาต)

การเปลี่ยนขนาดข้อความ

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. กดแป้น Alt เพื่อแสดงแถบเมนู

 3. แตะหรือคลิก มุมมอง แล้วแตะหรือคลิก ขนาดข้อความ

 4. เลือกเพื่อทำข้อความให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงกว่าขนาดบนหน้าจอ

การใช้แป้นพิมพ์เพื่อท่องเว็บ

กดแป้น Tab เพื่อเลื่อนไปข้างหน้า และกด Shift+Tab เพื่อย้อนกลับผ่านองค์ประกอบต่างๆ ในหน้าจออย่างเช่นรายการต่อไปนี้

 • การเชื่อมโยงที่เป็นข้อความหรือรูป

 • เขตข้อมูลข้อความในฟอร์มของเว็บไซต์

 • ฮอตสปอตบนแมปรูป

 • แถบที่อยู่

 • แถบแท็บ

 • เฟรม HTML

นอกจากนี้ คุณยังสามารถกดแป้น F7 เพื่อใช้การเรียกดูด้วยแป้นพิมพ์สำหรับเลือกข้อความและย้ายไปรอบๆ ภายในเว็บเพจโดยใช้แป้นการนำทางมาตรฐานบนแป้นพิมพ์ของคุณ นั่นคือแป้น Home, End, Page Up, Page Down และแป้นลูกศร

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แป้นพิมพ์ ให้ดูที่ แป้นพิมพ์ลัดของ Internet Explorer

การเปลี่ยนแบบอักษร การจัดรูปแบบ และสีบนเพจในเดสก์ท็อป

คุณสามารถเลือกขนาดและชนิดแบบอักษรรวมถึงสีพื้นหน้าและสีพื้นหลังที่ใช้ในการแสดงเพจได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้สีที่ใช้สำหรับการเชื่อมโยงในเพจได้อีกด้วย

เมื่อต้องการเลือกแบบอักษรของเว็บไซต์

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ ปุ่ม เครื่องมือ จากนั้นแตะหรือคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. แตะหรือคลิกแท็บ ทั่วไป จากนั้นภายใต้ ลักษณะที่ปรากฏ ให้แตะหรือคลิก แบบอักษร

 4. เลือกแบบอักษรที่คุณต้องการใช้ แตะหรือคลิก ตกลง แล้วแตะหรือคลิก ตกลง อีกครั้ง

เมื่อต้องการเลือกสีของเว็บไซต์

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ ปุ่ม เครื่องมือ จากนั้นแตะหรือคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. แตะหรือคลิกแท็บ ทั่วไป จากนั้นภายใต้ ลักษณะที่ปรากฏ ให้แตะหรือคลิก สี

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้สีของ Windows

 5. สำหรับการเปลี่ยนสีแต่ละสี ให้แตะหรือคลิกกล่องสี เลือกสีใหม่ แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

 6. แตะหรือคลิก ตกลง แล้วแตะหรือคลิก ตกลง อีกครั้ง

เมื่อต้องการแทนที่การตั้งค่าแบบอักษรและสีทั้งหมดของเว็บไซต์

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ ปุ่ม เครื่องมือ จากนั้นแตะหรือคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. แตะหรือคลิกแท็บ ทั่วไป จากนั้นภายใต้ ลักษณะที่ปรากฏ ให้แตะหรือคลิก การช่วยการเข้าถึง

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ละเว้นสีที่ระบุในเว็บเพจ ละเว้นลักษณะแบบอักษรที่ระบุในเว็บเพจ และ ละเว้นขนาดแบบอักษรที่ระบุในเว็บเพจ

 5. แตะหรือคลิก ตกลง แล้วแตะหรือคลิก ตกลง อีกครั้ง

การปรับแต่ง Internet Explorer ให้ทำงานร่วมกับตัวอ่านหน้าจอหรือซอฟต์แวร์การรู้จำเสียง

คุณลักษณะของ Internet Explorer บางอย่างอาจทำให้ตัวอ่านหน้าจอเกิดความสับสนหรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้

เมื่อต้องการให้ Internet Explorer ทำงานกับตัวอ่านหน้าจอได้ดียิ่งขึ้น

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ ปุ่ม เครื่องมือ จากนั้นแตะหรือคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. แตะหรือคลิกแท็บ ขั้นสูง

 4. ทำการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • ตั้งตำแหน่งเคอร์เซอร์เพื่อกำหนดตำแหน่งที่จะอ่านหรือขยาย ภายใต้ การช่วยการเข้าถึง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ย้ายแคเรทระบบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโฟกัส/การเลือก

  • แสดงข้อความแทนรูปภาพ ภายใต้ การช่วยการเข้าถึง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ขยายข้อความแสดงแทนสำหรับรูปเสมอ ภายใต้ มัลติมีเดีย ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงรูปภาพ

  • หยุดการเปลี่ยนเพจเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับตัวอ่านหน้าจอหรือซอฟต์แวร์การรู้จำเสียง ภายใต้ การเรียกดู ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้การเลื่อนแบบต่อเนื่อง ภายใต้ มัลติมีเดีย ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงรูปภาพ

  • การป้องกันไม่ให้เสียงเว็บเพจรบกวนตัวอ่านหน้าจอของคุณ ภายใต้ มัลติมีเดีย ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เล่นเสียงในเว็บเพจ

 5. แตะหรือคลิก ตกลงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่