เมื่อต้องการพิมพ์เว็บเพจโดยใช้ Internet Explorer ให้คลิกปุ่ม เครื่องมือ ปุ่ม 'เครื่องมือ' เลือก พิมพ์ แล้วคลิก พิมพ์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูลักษณะของเพจที่พิมพ์ออกมาได้ด้วยการเลือก ตัวอย่างก่อนพิมพ์ หรือพิมพ์เพจด้วยการกด Crtl+P

เมื่อต้องการพิมพ์เฉพาะรูปภาพจากเพจ (ไม่ใช่ทั้งเพจ) ให้คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วเลือก พิมพ์ ในกล่องโต้ตอบ 'พิมพ์' ให้คลิก พิมพ์ อีกครั้งต้องการความช่วยเหลือหรือไม่