คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลสำหรับตัวช่วยปรับรุ่น Windows 8.1 และการตั้งค่า

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: พฤษภาคม 2013

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้จะอธิบายถึงหลักการรวบรวมและการใช้ข้อมูลต่างๆ ของตัวช่วยปรับรุ่น Windows 8.1 (“ตัวช่วยปรับรุ่น”) และ Windows 8.1 Setup ("Setup") ซึ่งจะมุ่งเน้นคุณลักษณะต่างๆ ที่สื่อสารกับอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ไม่สามารถนำไปใช้กับเว็บไซต์แบบออนไลน์หรือออฟไลน์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ ของ Microsoft

  • การเริ่มตัวช่วยปรับรุ่น Windows 8.1 จากเว็บจะช่วยให้คุณสามารถระบุได้ว่าพีซีที่คุณใช้งานอยู่พร้อมสำหรับการปรับรุ่นเป็น Windows 8.1 หรือไม่ และแสดงข้อมูลความเข้ากันได้เกี่ยวกับโปรแกรมและอุปกรณ์ต่างๆ ของคุณ เมื่อคุณเห็นว่าพีซีของคุณพร้อมแล้ว คุณสามารถเลือกซื้อ ดาวน์โหลด และติดตั้ง Windows 8.1 ได้

  • การเริ่ม Windows 8.1 Setup จากเว็บจะทำให้คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง Windows 8.1 หลังจากที่ใส่หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่คุณมีอยู่

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่งผ่าน

เมื่อเปิดใช้ตัวช่วยปรับรุ่น Windows 8.1 หรือ Windows 8.1 Setup เราจะตรวจสอบว่ามีการปรับปรุงที่พร้อมใช้งานหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะใช้งานและดาวน์โหลดรุ่นล่าสุด หากพบการปรับปรุง เราจะดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงนั้นในพีซีของคุณโดยอัตโนมัติ ประเภทของการปรับปรุงที่สามารถดาวน์โหลดได้มีดังนี้

การปรับปรุงการติดตั้ง
การปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่สำคัญสำหรับแฟ้มการติดตั้งเพื่อช่วยให้แน่ใจได้ว่าการติดตั้งจะประสบผลสำเร็จ

การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมที่มากับระบบปฏิบัติการ
การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมที่สำคัญของ Windows รุ่นที่คุณกำลังติดตั้ง

เมื่อตรวจสอบความเข้ากันได้ในตัวช่วยปรับรุ่น เราจะรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานของคุณที่อาจเกี่ยวกับการปรับรุ่น เช่น ความสามารถของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ ในบางครั้ง ข้อมูลของผู้เผยแพร่โปรแกรมอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วย เช่น ชื่อผู้เผยแพร่หรือที่อยู่อีเมลของผู้เผยแพร่

เราจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของ Windows ที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบันให้แก่ Arvato Digital Services, LLC ("Arvato") เพื่อแนะนำรุ่นของ Windows 8.1 ที่จะซื้อในตัวช่วยปรับรุ่นหรือที่จะดาวน์โหลดใน Setup Arvato เป็นบริษัทภายนอกที่โฮสต์แค็ตตาล็อกของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และให้บริการการสั่งซื้อสำหรับตัวช่วยปรับรุ่นและ Windows 8.1 Setup ในการให้คำแนะนำรุ่นของ Windows 8.1 สำหรับการซื้อ จะมีการส่งข้อมูลบางอย่างไปที่ Arvato ดังนี้

  • สถาปัตยกรรม

  • ภาษา

  • รุ่น

  • สถานะสิทธิการใช้งาน

  • หมายเลขผลิตภัณฑ์

  • รหัสประเทศจากตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

ถ้าคุณเลือกที่จะซื้อ จะมีการรวบรวมข้อมูลการเรียกเก็บเงินและดำเนินการโดย Arvato ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของโปรแกรมนี้

การใช้ข้อมูล

Microsoft บริษัทสาขา และบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ Microsoft จะใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากคุณเพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะต่างๆ ที่คุณใช้อยู่ และให้บริการหรือดำเนินธุรกรรมตามที่คุณร้องขอหรืออนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อหาโปรแกรมควบคุมที่ถูกต้องสำหรับพีซีของคุณ และพิจารณาความเข้ากันได้ของพีซี โปรแกรม และอุปกรณ์ต่างๆ กับ Windows 8.1 Arvato จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อหารุ่นของ Windows 8.1 ที่จะแนะนำสำหรับการซื้อในตัวช่วยปรับรุ่นหรือดาวน์โหลดใน Setup ข้อมูลนี้ยังถูกนำมารวมเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติด้วย ข้อมูลนี้อาจถูกนำไปใช้วิเคราะห์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการของ Microsoft ด้วย ถ้าคุณซื้อ Windows 8.1 ในตัวช่วยปรับรุ่น จะมีการรวบรวมข้อมูลการเรียกเก็บเงินและดำเนินการโดย Arvato ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของโปรแกรมนี้ ซึ่งอาจมีการส่งข้อมูลติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณ (เช่น ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล) ไปยัง Microsoft สำหรับการให้บริการสนับสนุน แต่จะไม่มีการให้ข้อมูลบัตรเครดิตที่สมบูรณ์

เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้งานที่สอดคล้องกันและเป็นแบบส่วนตัวในการติดต่อกับ Microsoft ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากบริการหนึ่งของ Microsoft อาจมีการรวมเข้ากับข้อมูลที่ได้รับจากบริการอื่นๆ ของ Microsoft ด้วย นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมร่วมกับข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทอื่น ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้บริการต่างๆ จากบริษัทอื่นเพื่อดึงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ทั่วไปจากที่อยู่ IP ของคุณเพื่อปรับบริการบางอย่างให้เหมาะกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของคุณ

นอกเหนือจากที่กล่าวมาในคำชี้แจงนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้มาจะไม่มีการถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามหากไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ เราจะทำการจ้างบริษัทอื่นๆ เป็นครั้งคราวเพื่อจัดให้มีบริการแบบจำกัดในฐานะที่เป็นตัวแทนของเรา เช่น การตอบคำถามของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือการวิเคราะห์บริการของเราในเชิงสถิติ เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทเหล่านั้นเท่าที่จำเป็นในการให้บริการ และห้ามไม่ให้บริษัทเหล่านั้นใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

Microsoft อาจเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ รวมถึงเนื้อหาในการติดต่อสื่อสารของคุณเพื่อการต่างๆ ดังนี้: (ก) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย หรือปฏิบัติตามคำขอทางกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย; (ข) ปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของ Microsoft หรือลูกค้าของเรา ตลอดจนการบังคับใช้ข้อตกลงหรือนโยบายของเราที่ควบคุมการใช้บริการของคุณ; หรือ (ค) ดำเนินการโดยเชื่ออย่างสุจริตใจว่าการเข้าถึงหรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต่อการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงานของ Microsoft ลูกค้า หรือสาธารณชน เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมของบริษัท เช่น การควบรวมกิจการหรือการขายสินทรัพย์

ข้อมูลที่รวบรวมโดยหรือส่งไปยัง Microsoft โดยตัวช่วยปรับรุ่นหรือ Setup อาจถูกจัดเก็บและประมวลผลในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใดซึ่ง Microsoft หรือบริษัทในเครือ บริษัทสาขา หรือผู้ให้บริการมีสำนักงานตั้งอยู่ Microsoft ปฏิบัติตาม Safe Harbor Framework ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเก็บรักษาข้อมูลจากสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป และสวิตเซอร์แลนด์

การรวบรวมและใช้งานข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อคุณใช้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณลักษณะเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ต ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ("ข้อมูลพื้นฐานของคอมพิวเตอร์") จะถูกส่งไปยังเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมและบริการออนไลน์ที่คุณใช้ Microsoft จะใช้ข้อมูลพื้นฐานของคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการบนอินเทอร์เน็ตแก่คุณ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานจะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่ IP รุ่นของระบบปฏิบัติการ รุ่นของเบราว์เซอร์ และการตั้งค่าภาษาและภูมิภาค ในบางกรณี ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานอาจรวมถึงรหัสฮาร์ดแวร์ซึ่งระบุถึงผู้ผลิตอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ และรุ่น ถ้าคุณลักษณะหรือบริการใดส่งข้อมูลไปที่ Microsoft ข้อมูลพื้นฐานของคอมพิวเตอร์จะถูกส่งไปด้วยเช่นกัน

ทางเลือกและการควบคุม

เมื่อคุณเรียกใช้ตัวช่วยปรับรุ่น Windows 8.1 หรือ Windows 8.1 Setup จากเว็บ ข้อมูลที่อธิบายไว้ด้านบนจะถูกส่งไปยัง Microsoft และ Arvato นอกจากนี้ ถ้าคุณเลือกที่จะซื้อ Windows 8.1 จะมีการรวบรวมข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณโดย Arvato

ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

Microsoft มุ่งมั่นรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ เราใช้เทคโนโลยีและกระบวนการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณจากการเข้าถึง การใช้งาน หรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น เราจัดเก็บข้อมูลที่คุณให้ไว้บนระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการจำกัดการเข้าถึง ซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ที่มีการควบคุม

การเปลี่ยนแปลงต่อคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้

เราจะปรับปรุงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้เป็นระยะๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ บริการ และคำติชมของลูกค้าของเรา เมื่อเราประกาศการเปลี่ยนแปลง เราจะแก้ไขวันที่ "ปรับปรุงครั้งล่าสุด" ที่ด้านบนของคำชี้แจงนี้ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในคำชี้แจงนี้หรือในวิธีการที่ Microsoft จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบด้วยการประกาศคำบอกกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ก่อนที่จะนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ หรือด้วยการส่งข้อความแจ้งให้คุณทราบโดยตรง เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้เป็นระยะเพื่อรับทราบถึงวิธีการที่ Microsoft ใช้ในการปกป้องข้อมูลของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำชี้แจงนี้ หรือหากคิดว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามคำชี้แจงนี้ โปรดติดต่อเราโดยใช้ เว็บฟอร์ม ของเรา

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052
USA