แอปจดหมายของ Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

การตั้งค่าจดหมายและการเพิ่มที่ติดต่อ

ดูอีเมลจาก Outlook.com, Gmail, Yahoo! และบัญชีอื่นๆ

หากต้องการดูอีเมลจากบัญชีอื่นๆ ในแอปจดหมาย คุณจะต้องเพิ่มบัญชีเหล่านั้น

  1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก จดหมาย

  2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
    (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

  3. แตะหรือคลิก บัญชี

  4. แตะหรือคลิก เพิ่มบัญชี แล้วเลือกชนิดของบัญชีที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

แอปจดหมายไม่สนับสนุนบัญชีอีเมลที่ใช้ POP (Post Office Protocol) หากต้องการใช้บัญชีดังกล่าวในแอปจดหมาย ให้ดูที่ การใช้บัญชีอีเมลผ่าน POP บน Windows 8.1 และ Windows RT 8.1

การเพิ่มที่ติดต่อ

แอปจดหมายและแอปเชื่อมต่อบุคคลทำงานด้วยกัน ดังนั้นถ้าคุณเพิ่มบัญชี Outlook.com หรือบัญชี Exchange ที่ติดต่อของคุณจะถูกเพิ่มไปยังแอปเชื่อมต่อบุคคลโดยอัตโนมัติ สำหรับบัญชีอื่นๆ ทั้งหมด คุณต้องเพิ่มบัญชีเดียวกันนั้นลงในแอปเชื่อมต่อบุคคลเพื่อรับที่ติดต่อของคุณ เช่นเดียวกับที่คุณเพิ่มลงในแอปจดหมาย ดูวิธีดำเนินการดังกล่าวได้ในส่วน "การเพิ่มและนำเข้าที่ติดต่อ" ของ วิธีใช้แอปการเชื่อมต่อบุคคล

ถัดไป: การเขียนและการส่งอีเมล