การจัดการโพรไฟล์เครือข่ายไร้สาย

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงโพรไฟล์การเชื่อมต่อแบบไร้สาย โดยปกติแล้ว คุณจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
    (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

  2. แตะหรือคลิก เครือข่าย แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อ แล้วแตะหรือคลิกการเชื่อมต่อที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  3. บนหน้าที่ปรากฏ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ

งานบางอย่าง เช่น การลบโพรไฟล์ จะต้องดำเนินการที่พร้อมท์คำสั่งเท่านั้น เมื่อต้องการดำเนินงานเหล่านี้ ให้ไปเปิด 'พร้อมท์คำสั่ง' แล้วพิมพ์คำสั่งที่เหมาะสมจากตารางต่อไปนี้

  • เปิด 'พร้อมท์คำสั่ง' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า พร้อมท์คำสั่ง ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก พร้อมท์คำสั่ง

งาน
คำแนะนำ

ลบโพรไฟล์

ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์:

netsh wlan delete profile name="ProfileName"

แสดงโพรไฟล์เครือข่ายไร้สายทั้งหมดบนพีซี

ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์:

netsh wlan show profiles

แสดงคีย์ความปลอดภัย

ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์:

netsh wlan show profile name=“ProfileName” key=clear

เลื่อนลำดับของเครือข่ายในรายการขึ้น

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายใหม่และการเลือก เชื่อมต่ออัตโนมัติ จะเป็นการวางรายการนี้ไว้ที่ลำดับบนสุด

หยุดการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติกับเครือข่ายที่อยู่ในระยะใช้งาน

แตะหรือคลิกเครือข่ายในรายการเครือข่าย แล้วคลิก ยกเลิกการเชื่อมต่อ

หยุดการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติกับเครือข่ายที่ไม่อยู่ในระยะใช้งาน

ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์:

netsh wlan set profileparameter name=”ProfileName” connectionmode=manual

Windows ระบุลำดับของการเชื่อมต่ออย่างไร

โดยปกติ Windows จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายตามลำดับต่อไปนี้

1. อีเทอร์เน็ต

2. Wi‑Fi

3. บรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือ

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi‑Fi ใหม่ จะมีการเพิ่มเครือข่ายลงในรายการ และ Windows จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายนั้นเมื่ออยู่ในระยะใช้งาน ถ้าคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi‑Fi อื่นในขณะที่อยู่ในระยะใช้งานของเครือข่ายแรก Windows จะเลือกใช้เครือข่ายที่สองแทนเครือข่ายแรก

เครือข่ายบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือจะแตกต่างออกไป ถ้าคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยตนเองในขณะที่เครือข่าย Wi‑Fi อยู่ในระยะใช้งาน เครือข่ายบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือจะใช้เฉพาะสำหรับเซสชันนั้น เมื่อคุณอยู่ในระยะใช้งานของทั้งสองเครือข่ายในครั้งต่อไป เครือข่าย Wi‑Fi จะถูกเลือกใช้ เนื่องจากเครือข่ายบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือจะมีการคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลโดยส่วนใหญ่

ถ้าคุณต้องการกำหนดให้พีซีของคุณเลือกใช้เครือข่ายบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือแทน Wi‑Fi ให้แตะหรือคลิกเครือข่าย Wi‑Fi ในรายการเครือข่าย แล้วคลิก ยกเลิกการเชื่อมต่อ Windows จะไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi‑Fi นั้นโดยอัตโนมัติ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่