PAE, NX และ SSE2 คืออะไร

ส่วนขยายของตำแหน่งทางกายภาพ (PAE) บิตตัวประมวลผล NX (NX) และส่วนขยาย SIMD การสตรีม 2 (SSE2) คือคุณลักษณะของตัวประมวลผล และจำเป็นในการเรียกใช้ Windows 8.1

  • PAE ทำให้ตัวประมวลผลแบบ 32 บิตสามารถใช้หน่วยความจำจริงได้มากกว่า 4 กิกะไบต์ใน Windows รุ่นที่สามารถใช้ได้ และเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นของ NX

  • NX ช่วยให้ตัวประมวลผลปกป้องพีซีจากการโจมตีของซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

  • SSE2 คือชุดคำแนะนำมาตรฐานในตัวประมวลผลที่แอปและโปรแกรมควบคุมของบุคคลภายนอกกำลังนิยมใช้

ถ้าพีซีของคุณไม่สนับสนุน PAE, NX และ SSE2 คุณจะไม่สามารถติดตั้ง Windows 8.1 ได้ เมื่อคุณดาวน์โหลด Windows 8.1 จาก Store หรือเรียกใช้ตัวช่วยปรับรุ่น เราจะแจ้งให้คุณทราบในกรณีต่างๆ ดังนี้ ถ้าตัวประมวลผลของคุณไม่สนับสนุน PAE และ SSE2 ถ้าตัวประมวลผลของคุณอาจไม่สนับสนุน NX หรือถ้า NX ถูกปิดใช้งานใน BIOS ของพีซี ถ้าปรากฏว่า NX ถูกปิดใช้งาน ตัวติดตั้งจะพยายามเปิดใช้งานระหว่างการติดตั้ง และถ้าไม่สามารถทำได้ ก็จะเปลี่ยนพีซีของคุณกลับสู่ระบบปฏิบัติการปัจจุบัน

วิธีการเปิดใช้งาน NX ใน BIOS

คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าตัวประมวลผลของคุณสนับสนุน NX หรือไม่ และถ้าปิดใช้งานอยู่ คุณก็สามารถเปิดใช้งานได้ด้วยการเข้าไปที่ BIOS ของพีซี วิธีการเข้าถึง BIOS จะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตพีซีของคุณ ในพีซีส่วนใหญ่ คุณต้องกดแป้นหนึ่ง (เช่น F2, F12, Delete หรือ Esc) หรือใช้การกดแป้นพิมพ์พร้อมกันทันทีหลังจากที่คุณเปิดเครื่องพีซี แต่ต้องก่อนที่ Windows จะเริ่มทำงาน ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับพีซีของคุณหรือจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อดูรายละเอียด

เมื่อคุณอยู่ใน BIOS แล้ว ให้มองหาการตั้งค่า NX หรือ XD ในแท็บ Security เพื่อเปิดใช้งานการสนับสนุน NX ถ้าการตั้งค่า BIOS สำหรับการสนับสนุน NX ไม่พร้อมใช้งานในพีซีของคุณ คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตพีซีเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุง BIOS ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการเข้าถึง BIOS ในพีซีของคุณหรือการเปิดใช้งาน NX ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ถ้าคุณซื้อ Windows 8.1 และไม่สามารถติดตั้งได้ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่