ทำไม Windows จึงไม่พบอุปกรณ์ Bluetooth หรืออุปกรณ์แบบไร้สายอื่นๆ ของฉัน

คุณสามารถลองทำดังต่อไปนี้ได้ถ้า Windows ไม่พบอุปกรณ์แบบไร้สายของคุณ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ Bluetooth หรือเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย ถ้าคุณพบปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์แบบมีสาย ให้ดูที่ สิ่งที่ต้องทำเมื่ออุปกรณ์แบบมีสายได้รับการติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง

แสดงทั้งหมด

การใช้การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ขั้นสูง

ถ้าคุณกำลังเพิ่มเครื่องพิมพ์ คุณสามารถลองใช้การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ขั้นสูงได้

เมื่อต้องการเพิ่มเครื่องพิมพ์ใน 'การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ขั้นสูง'

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ขั้นสูง ในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ขั้นสูง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกเครื่องพิมพ์ในรายการ

  • แตะหรือคลิก เครื่องพิมพ์ที่ฉันต้องการไม่อยู่ในรายการ แล้วใส่ชื่อเครื่องพิมพ์หรือเลือกตัวเลือกอื่น

 4. แตะหรือคลิก ถัดไป แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Bluetooth เปิดใช้อยู่

ถ้าพีซีของคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แบบไร้สาย ให้ตรวจสอบว่า Bluetooth เปิดใช้อยู่

หมายเหตุ

 • คุณจะไม่เห็นหน้าการตั้งค่า Bluetooth ถ้าพีซีของคุณไม่รองรับ Bluetooth ถ้าคุณแน่ใจว่าพีซีของคุณรองรับ Bluetooth แต่คุณไม่เห็นหน้าการตั้งค่าสำหรับ Bluetooth ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับพีซีของคุณหรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อดูขั้นตอนในการเปิดใช้งานฮาร์ดแวร์ Bluetooth สำหรับพีซีของคุณ

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์ แล้วแตะหรือคลิก Bluetooth

 3. เปิด Bluetooth

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth และอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ เปิดอยู่และสามารถมองเห็นได้

เปิดอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth หรืออุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ แล้วทำให้อุปกรณ์นั้นสามารถมองเห็นได้ วิธีการทำให้อุปกรณ์อยู่ในสถานะสามารถมองเห็นได้อาจแตกต่างกันไปตามชนิดของอุปกรณ์ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการทำให้อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth อยู่ในสถานะสามารถมองเห็นได้ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มากับอุปกรณ์หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

ถ้าอุปกรณ์ของคุณมีสวิตช์ระบบไร้สาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์เปิดอยู่ สวิตช์ดังกล่าวอาจอยู่ที่ด้านหน้า ด้านหลัง หรือด้านข้าง และอาจมีขนาดเล็ก รวมทั้งอาจไม่ได้ถูกทำเครื่องหมายไว้ ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ เพื่อดูว่ามีรูปภาพแสดงตำแหน่งของสวิตช์หรือไม่

นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสื่อสารแบบไร้สายเปิดอยู่และโหมดใช้งานบนเครื่องบินปิดอยู่ใน Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เหตุใดฉันจึงไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้

ถ้าคุณยังมีปัญหาในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ ให้ลองใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์' เพื่อแก้ไขปัญหาทั่วๆ ไป

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า การแก้ไขปัญหา ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก การแก้ไขปัญหา จากนั้นแตะหรือคลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง

 3. แตะหรือคลิก ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

  หมายเหตุ

  • เมื่อต้องการเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหารุ่นล่าสุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพีซีของคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มอุปกรณ์ ให้ดูที่ การเพิ่ม เอาออก และจัดการอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพีซีของคุณสามารถใช้แฟ้มและอุปกรณ์ร่วมกันบนเครือข่ายได้

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือพีซีบนเครือข่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค้นหาอุปกรณ์และเนื้อหา ใน 'การตั้งค่าพีซี' มีการเปิดใช้งานสำหรับเครือข่ายที่คุณเชื่อมต่ออยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การค้นหาพีซี อุปกรณ์ และเนื้อหาบนเครือข่าย

คุณยังสามารถเปิดใช้งานการใช้ร่วมกันด้วยการเข้าร่วมในโฮมกรุ๊ป ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันรูปภาพ เพลง วิดีโอ เอกสาร และเครื่องพิมพ์ร่วมกับบุคคลอื่นในโฮมกรุ๊ปของคุณได้

การลองใช้ตัวแก้ไขปัญหา

สำหรับอุปกรณ์แบบไร้สายหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในโฮมกรุ๊ป คุณสามารถลองเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาทั่วไปบางอย่างได้

เมื่อต้องการเปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาโฮมกรุ๊ป'

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า การแก้ไขปัญหา ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก การแก้ไขปัญหา จากนั้นแตะหรือคลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

 3. แตะหรือคลิก โฮมกรุ๊ป แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

เมื่อต้องการเปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย'

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า ระบุและแก้ไขปัญหาเครือข่าย ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก ระบุและแก้ไขปัญหาเครือข่าย

เมื่อต้องการเปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์'

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า การแก้ไขปัญหา ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก การแก้ไขปัญหา จากนั้นแตะหรือคลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง

 3. แตะหรือคลิก ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์บนเครือข่ายเปิดอยู่

ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บนเครือข่าย เช่น เครื่องพิมพ์ หรือพีซีเครื่องอื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เหล่านั้นเปิดอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย ให้ดูที่ เหตุใดฉันจึงไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้

ตรวจสอบกับผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ

ดูว่าในข้อมูลที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณมีเคล็ดลับการแก้ไขปัญหารวมอยู่ด้วยหรือไม่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูเพจการสนับสนุนในเว็บไซต์ของผู้ผลิตสำหรับข้อมูลหรือโปรแกรมควบคุมใหม่

การค้นหาคำตอบในชุมชนของ Microsoft

ถ้าคำแนะนำที่อยู่ในที่นี้ไม่ได้แก้ไขปัญหาของคุณ ให้ตรวจสอบที่เพจชุมชนเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และโปรแกรมควบคุมในฟอรั่ม Windows เพื่อดูวิธีแก้ไขปัญหาที่บุคคลอื่นพบเกี่ยวกับอุปกรณ์นั้นๆ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่