เลิกทำการเปลี่ยนแปลงที่รูปถ่ายใน Photo Gallery

ด้วย Photo Gallery คุณจะสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้กระทำต่อรูปถ่ายของคุณ เพื่อให้รูปถ่ายดูเหมือนเมื่อครั้งที่คุณนำเข้าในตอนแรก เมื่อคุณแก้ไขรูปถ่าย รูปถ่ายดั้งเดิมจะไม่ปรากฏให้เห็นในแกลเลอรี เมื่อต้องการแสดงทั้งรูปถ่ายต้นฉบับและรูปถ่ายที่แก้ไขแล้ว คุณจะต้องทำสำเนารูปถ่ายต้นฉบับก่อนที่คุณจะแก้ไข

หากคุณประสบปัญหาในการค้นหารูปถ่ายที่แก้ไข ให้ดู การค้นหารูปถ่ายที่เพิ่งแก้ไขใน Photo Gallery

แสดงทั้งหมด

การเลิกทำการเปลี่ยนแปลงที่กระทำกับรูปถ่ายใน Photo Gallery

  1. เปิด Photo Gallery

  2. เลือกรูปถ่ายที่คุณต้องการเอาการเปลี่ยนแปลงออก และบนแท็บ แก้ไข ให้คลิก แปลงกลับเป็นรูปภาพต้นฉบับ

การทำสำเนาของรูปถ่ายใน Photo Gallery

  1. เปิด Photo Gallery

  2. ดับเบิลคลิกรูปถ่ายที่คุณต้องการทำสำเนาเพื่อเปิด

  3. บนแท็บ แก้ไข ในกลุ่ม จัดการ ให้คลิก ทำสำเนา

  4. ตั้งชื่อสำเนารูปถ่าย และคลิก บันทึก สำเนาที่คุณเพิ่งทำจะปรากฏในแกลเลอรี

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่