การใช้ตัวจัดการ Add-on ของ Internet Explorer 8

ข้อมูลนี้จะใช้สำหรับ Windows Internet Explorer 8

คุณสามารถดูและจัดการแถบเครื่องมือและโปรแกรมเสริม ผู้ให้บริการการค้นหา ส่วนช่วยดำเนินการ และรายการกรองแบบ InPrivate ได้โดยใช้ 'จัดการ Add-on'

การเปิด 'จัดการ Add-on'

เมื่อต้องการเปิด 'จัดการ Add-on' ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก จัดการ Add-on

 3. หลังจากนี้ คุณจะสามารถดูหรือจัดการ Add-on ชนิดต่างๆ ต่อไปนี้ได้

  • แถบเครื่องมือและโปรแกรมเสริม ดู เปิดหรือปิดใช้งานแถบเครื่องมือ ตัวควบคุม ActiveX วัตถุตัวช่วยเหลือเบราว์เซอร์ (BHO) และโปรแกรมเสริมเบราว์เซอร์

  • ผู้ให้บริการการค้นหา ดู เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้น และเพิ่มหรือเอาผู้ให้บริการการค้นหาออก คุณยังสามารถป้องกันไม่ให้โปรแกรมต่างๆ เปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้นของคุณได้อีกด้วย

  • ส่วนช่วยดำเนินการ ดู เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้น และเพิ่มหรือเอาส่วนช่วยดำเนินการออก

  • รายการกรองแบบ InPrivate ดูสถานะ และจัดการรายการเว็บไซต์ที่บล็อกไว้ของคุณ

การทำงานกับคอลัมน์ต่างๆ ใน 'จัดการ Add-on'

'จัดการ Add-on' จะแสดงข้อมูลของ Add-on เป็นคอลัมน์ๆ โดยคุณจะสามารถเลือกให้แสดงหรือซ่อนก็ได้ Add-on บางชนิดจะมีคอลัมน์มากกว่าที่แสดงขึ้นโดยค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนคอลัมน์เพิ่มเติม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก จัดการ Add-on

 3. ใน ชนิด Add-on ให้คลิกชนิดใดชนิดหนึ่ง

 4. คลิกขวาที่ส่วนหัวของคอลัมน์ แล้วชี้ไปที่ คอลัมน์ เพื่อดูรายการคอลัมน์ที่มีอยู่

 5. คลิกคอลัมน์ที่คุณต้องการเพิ่ม

 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 เพื่อเพิ่มแต่ละคอลัมน์ที่คุณต้องการ

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายคอลัมน์ที่มีอยู่ของ Add-on แต่ละชนิดที่แสดงรายการอยู่ใน 'จัดการ Add-on'

แถบเครื่องมือและโปรแกรมเสริม

คอลัมน์ แสดงข้อมูล
คอลัมน์

ชื่อ

แสดงข้อมูล

ชื่อที่เรียกง่ายของ Add-on

คอลัมน์

โปรแกรมประยุกต์

แสดงข้อมูล

ชื่อของโปรแกรมที่ใช้งาน Add-on นี้ ส่วนนี้จะเป็น Internetr Explorer เสมอ

คอลัมน์

ผู้เผยแพร่

แสดงข้อมูล

ชื่อของบริษัทหรือเว็บไซต์ (ถ้าทราบ) ที่เป็นผู้เผยแพร่หรือสร้าง Add-on

คอลัมน์

สถานะ

แสดงข้อมูล

ระบุว่าในขณะนี้เปิดหรือปิดใช้งาน Add-on โปรดสังเกตว่า Add-on ที่เปิดใช้งานอยู่อาจไม่จำเป็นต้องกำลังทำงานอยู่ หรืออยู่ในหน่วยความจำเสมอไป ตัวอย่างเช่น เมื่อไม่มีการใช้งาน Add-on นั้นในระหว่างเซสชันการเรียกดูของคุณ

คอลัมน์

ชนิด

แสดงข้อมูล

ระบุประเภทของ Add-on เช่น เป็นวัตถุตัวช่วยเหลือเบราว์เซอร์ (BHO) หรือเป็นตัวควบคุม ActiveX

คอลัมน์

เข้าถึงครั้งล่าสุด

แสดงข้อมูล

วันที่และเวลาที่ใช้งาน Add-on ครั้งล่าสุด สำหรับ Add-on บางตัว เช่น ตัวควบคุม ActiveX มักจะพบว่าวันที่และเวลาที่ใช้งานครั้งล่าสุดคือวันที่และเวลาที่คุณเปิดเซสชันการเรียกดูในปัจจุบัน

คอลัมน์

วันที่ของแฟ้ม

แสดงข้อมูล

วันที่และเวลาที่สร้างแฟ้มที่มี Add-on

คอลัมน์

ที่ใช้

แสดงข้อมูล

จำนวนครั้งที่ Internet Explorer หรือเว็บไซต์เข้าถึง Add-on

คอลัมน์

ถูกบล็อก

แสดงข้อมูล

จำนวนครั้งที่ Add-on ถูกป้องกันไม่ให้ทำงาน

คอลัมน์

รหัสคลาส

แสดงข้อมูล

ตัวระบุเฉพาะสำหรับ Add-on แต่ละตัวที่ Internet Explorer และ Windows ใช้งาน

คอลัมน์

แฟ้ม

แสดงข้อมูล

ชื่อแฟ้มของ Add-on ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีส่วนขยายเป็น .DLL

คอลัมน์

ในโฟลเดอร์

แสดงข้อมูล

โฟลเดอร์ที่เก็บแฟ้ม Add-on ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

คอลัมน์

รุ่น

แสดงข้อมูล

หมายเลขรุ่นที่กำหนดโดยผู้เผยแพร่ ถ้าคุณมีปัญหากับ Add-on หรือตัวควบคุมตัวใดตัวหนึ่งซึ่งอาจมีสาเหตุเนื่องจาก Add-on หรือตัวควบคุมนั้นล้าสมัยแล้ว คุณสามารถเปรียบเทียบหมายเลขนี้กับหมายเลขรุ่นล่าสุดในเว็บไซต์ของผู้เผยแพร่ได้

คอลัมน์

เวลาที่ใช้โหลด

แสดงข้อมูล

เวลาโดยเฉลี่ยในหน่วยวินาทีสำหรับการโหลด Add-on จนกระทั่งเสร็จสิ้นการเตรียมใช้งาน ซึ่งจะคำนวณจากเวลาในการโหลด 10 ครั้งล่าสุด การโหลด Add-on จะมีขึ้นเมื่อเปิดหน้าต่างหรือแท็บใหม่

ผู้ให้บริการการค้นหา

คอลัมน์ แสดงข้อมูล
คอลัมน์

ชื่อ

แสดงข้อมูล

ชื่อของผู้ให้บริการการค้นหาที่ปรากฏในกล่องค้นหาของ Internet Explorer

คอลัมน์

สถานะ

แสดงข้อมูล

ผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้น

คอลัมน์

ลำดับการแสดงรายการ

แสดงข้อมูล

ลำดับการแสดงผู้ให้บริการการค้นหาที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกกล่องค้นหา หรือลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่องค้นหา

คอลัมน์

ข้อเสนอแนะการค้นหา

แสดงข้อมูล

ระบุว่าผู้ให้บริการการค้นหาให้ข้อเสนอแนะการค้นหาหรือไม่ ผู้ให้บริการการค้นหาจะเสนอแนะคำที่ใช้ค้นหาที่เกี่ยวข้องกัน

คอลัมน์

ที่อยู่ในการค้นหา

แสดงข้อมูล

ที่อยู่เว็บสำหรับการส่งคำที่ใช้ค้นหาของคุณ

คอลัมน์

ที่อยู่ข้อเสนอแนะ

แสดงข้อมูล

ที่อยู่เว็บซึ่งผู้ให้บริการการค้นหาที่ระบุจะส่งข้อความที่คุณพิมพ์ไปเพื่อรับข้อเสนอแนะการค้นหา

ส่วนช่วยดำเนินการ

คอลัมน์ แสดงข้อมูล
คอลัมน์

ชื่อ

แสดงข้อมูล

ชื่อที่แสดงบนเมนู 'ส่วนช่วยดำเนินการ' และเพจของแท็บใหม่

คอลัมน์

ที่อยู่

แสดงข้อมูล

ที่อยู่ที่ส่วนช่วยดำเนินการจะไปเมื่อคุณเลือก

คอลัมน์

ประเภท

แสดงข้อมูล

ประเภทของบริการที่ส่วนช่วยดำเนินการมีให้สำหรับข้อความที่คัดลอกของคุณ เช่น สมุดบันทึกบนเว็บ ให้นิยาม แผนที่ หรือแปล

คอลัมน์

สถานะ

แสดงข้อมูล

ระบุว่าส่วนช่วยดำเนินการนั้นๆ เป็นค่าเริ่มต้นของประเภทหรือไม่ และมีการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานอยู่หรือไม่

รายการกรองแบบ InPrivate

คอลัมน์ แสดงข้อมูล
คอลัมน์

สถานะ

แสดงข้อมูล

ระบุว่าที่อยู่เว็บนั้นๆ ได้รับอนุญาตหรือถูกบล็อกไว้

คอลัมน์

ที่อยู่

แสดงข้อมูล

ที่อยู่ของเนื้อหาที่หลายเว็บไซต์กำลังใช้งานร่วมกันอยู่

คอลัมน์

แฟ้ม

แสดงข้อมูล

ชื่อแฟ้มของเนื้อหาที่กำลังใช้งานร่วมกันอยู่