การบล็อกอีเมลที่ไม่พึงประสงค์และอีเมลอื่นๆ ที่ไม่ต้องการ

Windows Mail จะช่วยให้คุณสามารถจัดการกล่องขาเข้าของคุณให้ปลอดจากข้อความอีเมลที่ไม่ต้องการโดยวิธีต่อไปนี้

 • ตัวกรองอีเมลขยะ ถูกออกแบบมาเพื่อดักจับข้อความอีเมลที่มีจุดประสงค์ทางการค้าอย่างชัดแจ้งที่ไม่ได้ร้องขอ (มักเรียกว่า "อีเมลที่ไม่พึงประสงค์") และย้ายไปยังโฟลเดอร์ 'อีเมลขยะ' พิเศษ คุณสามารถเพิ่มหรือลดระดับการป้องกันอีเมลขยะได้ตามจำนวนอีเมลขยะที่คุณได้รับ

 • คุณสามารถย้ายข้อความอีเมลจากโฟลเดอร์ 'อีเมลขยะ' กลับไปยังกล่องขาเข้าของคุณได้

 • คุณสามารถบล็อกข้อความที่มาจากที่อยู่อีเมลบางที่อยู่ได้ โดยการเพิ่มที่อยู่อีเมลเหล่านั้นลงใน 'รายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อก'

 • คุณสามารถป้องกันไม่ให้บล็อกข้อความที่มาจากที่อยู่อีเมลบางที่อยู่ได้ โดยการเพิ่มที่อยู่อีเมลเหล่านั้นลงใน 'รายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย'

แสดงทั้งหมด

การเปลี่ยนระดับการป้องกันอีเมลขยะ

 1. เปิด Windows Mail โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Mail

 2. คลิกเมนู เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอี‑เมลขยะ

 3. เลือกระดับการป้องกันที่คุณต้องการ

  • ไม่มีการกรองอัตโนมัติ คลิกที่ตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการหยุดการบล็อกข้อความอีเมลขยะทั้งหมด อย่างไรก็ตาม Windows Mail จะยังคงบล็อกข้อความที่มาจากชื่อโดเมนและที่อยู่อีเมลใน 'รายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อก'ของคุณ

  • ต่ำ คลิกที่ตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่ได้รับข้อความอีเมลขยะจำนวนมากนัก และต้องการบล็อกเฉพาะข้อความอีเมลขยะที่ชัดแจ้งที่สุดเท่านั้น

  • สูง คลิกที่ตัวเลือกนี้ถ้าคุณได้รับข้อความอีเมลขยะจำนวนมาก และต้องการบล็อกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างไรก็ตาม คุณควรจะตรวจดูข้อความในโฟลเดอร์ 'อีเมลขยะ' ของคุณเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อความอีเมลที่ถูกต้องที่อาจถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ดังกล่าวด้วย

  • เฉพาะรายชื่อที่ปลอดภัยเท่านั้น คลิกที่ตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการรับข้อความที่มาจากบุคคลหรือชื่อโดเมนใน 'รายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย' ของคุณเท่านั้น ข้อความอีเมลที่มาจากบุคคลหรือชื่อโดเมนที่ไม่ได้อยู่ใน 'รายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย' ของคุณจะถูกจัดเป็นข้อความอีเมลขยะ ดังนั้นคุณควรเลือกตัวเลือกนี้ต่อเมื่อคุณแน่ใจว่าบุคคลหรือชื่อโดเมนทั้งหมดที่คุณต้องการรับข้อความอยู่ใน 'รายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย' ของคุณ

การย้ายข้อความจากโฟลเดอร์ 'อีเมลขยะ' ไปยังกล่องขาเข้าของคุณ

 1. เปิด Windows Mail โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Mail

 2. คลิกที่โฟลเดอร์ อี‑เมลขยะ

 3. คลิกที่ข้อความที่คุณต้องการย้ายไปยังกล่องขาเข้าของคุณ

 4. คลิกเมนู ข้อความ ชี้ไปยัง อี‑เมลขยะ แล้วคลิก ระบุว่าไม่ใช่ขยะ ข้อความดังกล่าวจะถูกย้ายไปยังกล่องขาเข้าของคุณ

  หมายเหตุ

  • ถึงแม้ว่าการทำเครื่องหมายข้อความว่าไม่ใช่อีเมลขยะจะเป็นการย้ายข้อความนั้นไปยังกล่องขาเข้าของคุณ แต่ข้อความในอนาคตที่มาจากผู้ส่งรายนั้นอาจจะยังคงไปอยู่ในโฟลเดอร์ 'อีเมลขยะ' เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้เพิ่มผู้ส่งรายดังกล่าวลงใน 'รายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย'

การเพิ่มผู้ส่งลงใน 'รายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อก'

เมื่อได้รับข้อความจากที่อยู่อีเมลที่อยู่ใน 'รายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อก' ข้อความดังกล่าวจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ 'อีเมลขยะ' โดยอัตโนมัติ มีข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือ ถ้าที่อยู่ดังกล่าวมีอยู่ใน 'รายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย' ด้วย ในกรณีนี้ข้อความดังกล่าวจะไม่ถูกจัดเป็นขยะเนื่องจาก 'รายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย' มีระดับความสำคัญเหนือกว่า 'รายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อก'

 1. เปิด Windows Mail โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Mail

 2. คลิกข้อความที่มาจากผู้ส่งที่คุณต้องการเพิ่มลงใน 'รายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อก'

 3. คลิกเมนู ข้อความ ชี้ไปที่ อี‑เมลขยะ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการบล็อกข้อความในอนาคตทั้งหมดที่มาจากผู้ส่งที่ระบุดังกล่าว ให้คลิก เพิ่มผู้ส่งลงในรายการผู้ส่งที่ถูกบล็อก

  • เมื่อต้องการบล็อกข้อความทั้งหมดที่มาจากผู้ส่งใดๆ ก็ตามที่มีชื่อโดเมน (ส่วนของที่อยู่อีเมลที่อยู่หลังเครื่องหมาย @) เหมือนกับผู้ส่งดังกล่าว ให้คลิก เพิ่มโดเมนของผู้ส่ง (@example.com) ลงในรายการผู้ส่งที่ถูกบล็อก

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณต้องการเพิ่มผู้ส่งลงใน 'รายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อก' และคุณไม่มีข้อความที่มาจากผู้ส่งดังกล่าว คุณสามารถเพิ่มที่อยู่ของผู้ส่งดังกล่าวด้วยตนเอง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกเมนู ข้อความ ชี้ไปที่ อี‑เมลขยะ แล้วคลิก ตัวเลือกอี‑เมลขยะ คลิกแท็บ ผู้ส่งที่ถูกบล็อก คลิก เพิ่ม พิมพ์ที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการบล็อก แล้วคลิก ตกลง

การเพิ่มผู้ส่งลงใน 'รายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย'

เมื่อได้รับข้อความจากที่อยู่อีเมลซึ่งอยู่ใน 'รายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย' ข้อความดังกล่าวจะไม่ถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ 'อีเมลขยะ'

 1. เปิด Windows Mail โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Mail

 2. คลิกข้อความที่มาจากผู้ส่งที่คุณต้องการเพิ่มลงใน 'รายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย'

 3. คลิกเมนู ข้อความ ชี้ไปยัง อี‑เมลขยะ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการอนุญาตข้อความในอนาคตทั้งหมดที่มาจากผู้ส่งที่ระบุดังกล่าว ให้คลิก เพิ่มผู้ส่งลงในรายการผู้ส่งที่ปลอดภัย

  • เมื่อต้องการอนุญาตข้อความทั้งหมดที่มาจากผู้ส่งใดๆ ที่มีชื่อโดเมนเหมือนกับผู้ส่งดังกล่าว ให้คลิก เพิ่มโดเมนของผู้ส่ง (@example.com) ลงในรายการผู้ส่งที่ปลอดภัย

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณต้องการเพิ่มผู้ส่งลงใน 'รายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย' และคุณไม่มีข้อความที่มาจากผู้ส่งดังกล่าวอยู่เลย คุณสามารถเพิ่มที่อยู่ของผู้ส่งดังกล่าวด้วยตนเอง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกเมนู ข้อความ ชี้ไปที่ อี‑เมลขยะ แล้วคลิก ตัวเลือกอี‑เมลขยะ คลิกแท็บ ผู้ส่งที่ปลอดภัย คลิก เพิ่ม พิมพ์ที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการอนุญาต แล้วคลิก ตกลง