การเขียนซีดีหรือดีวีดีใน Windows Media Center: คำถามที่ถามบ่อย

ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนซีดีและดีวีดีใน Windows Media Center

แสดงทั้งหมด

ซีดีชนิดใดบ้างที่สามารถเขียนได้ใน Windows Media Center

หากต้องการเขียนซีดีใน Windows Media Center คุณต้องมีเครื่องเขียนซีดีเชื่อมต่อและติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เครื่องเขียนซีดีสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบภายในและภายนอกคอมพิวเตอร์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องเขียนซีดี เครื่องเขียนซีดีแบบภายในจะติดตั้งที่ช่องใส่ไดรฟ์ช่องใดช่องหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ส่วนเครื่องเขียนซีดีแบบภายนอกจะเป็นไดรฟ์แบบสแตนด์อโลนที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อ USB 2.0 หรือในบางกรณีอาจจะใช้การเชื่อมต่อ IEEE 1394

คุณสามารถใช้คอมแพคดิสก์ที่บันทึกได้หรือคอมแพคดิสก์ที่เขียนทับได้ที่เป็นแผ่นเปล่าสำหรับการเขียนซีดีใน Windows Media Center ชนิดของซีดีแบบบันทึกได้ที่คุณใช้จะขึ้นอยู่กับชนิดของซีดีแบบบันทึกได้ที่เครื่องเขียนซีดีของคุณสนับสนุนและชนิดของดิสก์ที่คุณต้องการ เมื่อเขียนซีดี คุณควรทราบว่าเครื่องเล่นซีดีบางเครื่องไม่สามารถเล่นคอมแพคดิสก์ที่เขียนทับได้ คุณสามารถใช้ Windows Media Center เพื่อเขียนซีดีชนิดต่อไปนี้ได้

 • ซีดีเพลง เมื่อคุณเขียนซีดีเพลง Windows Media Center จะแปลงแฟ้มเสียงแบบดิจิทัลให้อยู่ในรูปแบบเสียงที่เครื่องเล่นซีดีมาตรฐานรู้จักและสามารถเล่นได้ คุณสามารถเล่นซีดีเพลงได้กับคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ เครื่องเล่นซีดีในบ้าน และในรถยนต์ที่สามารถเล่นคอมแพคดิสก์ที่บันทึกได้และ/หรือคอมแพคดิสก์ที่เขียนทับได้ คุณสามารถเขียนซีดีเพลงจากรูปแบบแฟ้มเสียง Windows Media Audio (WMA), MP3 หรือ WAV

  แฟ้มเสียงแบบดิจิทัลบางแฟ้มอาจถูกป้องกันและคุณอาจไม่สามารถเขียนแฟ้มเหล่านั้นลงบนซีดีได้ โดยขึ้นอยู่กับสิทธิการใช้งานสื่อที่ผู้ให้บริการเนื้อหาหรือเจ้าของเนื้อหากำหนดให้กับแฟ้มเสียงแบบดิจิทัลนั้นๆ

 • ซีดีข้อมูล ซีดีข้อมูลหนึ่งแผ่นสามารถเก็บแฟ้มเพลง แฟ้มรูปภาพ หรือแฟ้มวิดีโอได้ประมาณ 700 เมกะไบต์ (MB) ซีดีข้อมูลยังเป็นประโยชน์ถ้าคุณต้องการสำรองแฟ้มข้อมูลของคุณ เมื่อคุณเขียนซีดีข้อมูลใน Windows Media Center จะไม่มีการแปลงแฟ้มสื่อดิจิทัลจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่จะคัดลอกลงบนซีดีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเครื่องเล่นซีดีหรือคอมพิวเตอร์บางเครื่องอาจไม่สามารถเล่นซีดีข้อมูลหรือชนิดแฟ้มบางชนิดที่สามารถเขียนลงซีดีข้อมูลได้

ดีวีดีชนิดใดบ้างที่สามารถเขียนได้ใน Windows Media Center

หากต้องการเขียนดีวีดีใน Windows Media Center คุณต้องมีเครื่องเขียนดีวีดีเชื่อมต่อและติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เครื่องเขียนดีวีดีสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบภายในและภายนอกคอมพิวเตอร์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องเขียนดีวีดี เครื่องเขียนดีวีดีแบบภายในจะติดตั้งที่ช่องใส่ไดรฟ์ช่องใดช่องหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ส่วนเครื่องเขียนดีวีดีแบบภายนอกจะเป็นไดรฟ์แบบสแตนด์อโลนที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อ USB 2.0 หรือในบางกรณีอาจจะใช้การเชื่อมต่อ IEEE 1394

ชนิดของดิสก์ดีวีดีแบบบันทึกได้ที่คุณใช้จะขึ้นอยู่กับเครื่องเขียนดีวีดี เครื่องเขียนดีวีดีบางชนิดสามารถเขียนดีวีดีแบบบันทึกได้บางชนิดเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้เครื่องเขียนดีวีดีบางชนิด คุณสามารถบันทึกข้อมูลลง DVD+R หรือ DVD+RW และ DVD-R หรือ DVD-RW ได้เท่านั้น แต่เครื่องเขียนดีวีดีอื่นสามารถเขียนข้อมูลลงดีวีดีที่บันทึกได้ได้ทุกชนิด เมื่อต้องการตรวจสอบประเภทดีวีดีที่เครื่องเขียนดีวีดีของคุณสามารถเขียนได้ ให้ศึกษาคู่มือที่มาพร้อมกับเครื่องเขียนดีวีดีนั้น

ถ้าเครื่องเขียนดีวีดีของคุณสนับสนุนการเขียนลงดิสก์ชนิดดังกล่าว คุณสามารถใช้ Windows Media Center เพื่อเขียนดีวีดีได้โดยใช้ดีวีดีแบบบันทึกได้หรือบันทึกซ้ำได้ชนิดใดชนิดหนึ่ง ได้แก่ DVD+R, DVD+RW, DVD-R และ DVD-RW

คุณสามารถใช้ Windows Media Center ในการเขียนดีวีดีชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ดีวีดีวิดีโอ เมื่อคุณเขียนดีวีดีวิดีโอ Windows Media Center จะแปลงแฟ้มวิดีโอที่เลือกไว้ทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบวิดีโอที่เครื่องเล่นดีวีดีมาตรฐานรู้จักและสามารถเล่นได้ นอกจากนี้ ในหลายกรณีคุณยังสามารถเล่นดีวีดีวิดีโอบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้เช่นเดียวกันโดยใช้ Windows Media Center

 • ดีวีดีข้อมูล เมื่อคุณเขียนดีวีดีข้อมูลใน Windows Media Center จะไม่มีการแปลงแฟ้มสื่อดิจิทัลจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่จะคัดลอกลงบนดีวีดีเท่านั้น ดีวีดีข้อมูลจะเป็นประโยชน์หากคุณต้องการสำรองแฟ้มสื่อดิจิทัลต่างๆ ของคุณ และแผ่นดีวีดีหน้าเดียวหนึ่งแผ่นสามารถเก็บแฟ้มเพลง แฟ้มรูปภาพ หรือแฟ้มวิดีโอได้ประมาณ 4.7 กิกะไบต์ (GB) ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการสำรองรูปถ่ายดิจิทัลต่างๆ ทั้งหมดที่คุณได้จัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมทั้งแฟ้มเพลงและแฟ้มวิดีโอต่างๆ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเครื่องเล่นดีวีดีหรือคอมพิวเตอร์บางเครื่องอาจไม่สามารถเล่นดีวีดีข้อมูลหรือชนิดแฟ้มบางชนิดที่สามารถเขียนลงดีวีดีข้อมูลได้

  คุณจะสามารถเข้าถึงซีดีข้อมูลหรือดีวีดีข้อมูลได้ในภายหลังเฉพาะบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่จะไม่สามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องเล่นซีดีและเครื่องเล่นดีวีดีที่ใช้แบบเดี่ยวๆ

  บางแฟ้มหรือบางเนื้อหาของสื่อดิจิทัลอาจได้รับการป้องกัน และเมื่อมีการเก็บถาวรลงบนแผ่นซีดีหรือดีวีดีแล้ว คุณอาจจะไม่สามารถเล่นแฟ้มหรือเนื้อหาดังกล่าวบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ได้ สิทธิการใช้งานสื่อสามารถระบุถึงลักษณะที่คุณจะสามารถใช้แฟ้มดังกล่าวและสิทธิการใช้งานสื่อว่าหมดอายุหรือไม่ ตัวอย่างเช่น สิทธิการใช้งานสื่อสามารถกำหนดว่าคุณจะสามารถคัดลอกแฟ้มลงในอุปกรณ์แบบพกพาหรือเล่นแฟ้มบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้หรือไม่

  รายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้บางรายการหรือแฟ้มวิดีโอบางแฟ้มอาจได้รับการป้องกัน คุณอาจไม่สามารถเขียนแฟ้มวิดีโอที่ได้รับการป้องกันลงบนดีวีดีได้ โดยขึ้นอยู่กับสิทธิที่เจ้าของ ผู้สร้าง หรือผู้ให้บริการออกอากาศเนื้อหากำหนดให้กับแฟ้มวิดีโอดังกล่าว

 • ดีวีดีการนำเสนอภาพนิ่ง เมื่อคุณเขียนดีวีดีการนำเสนอภาพนิ่งใน Windows Media Center รูปภาพที่เลือกไว้จะถูกเข้ารหัสเป็นแฟ้มวิดีโอ MPEG-2 และแฟ้มเสียงที่เลือกไว้จะถูกเข้ารหัสเป็นเสียงในระบบ Dolby Digital สำหรับดีวีดีการนำเสนอภาพนิ่ง รูปภาพจะแสดงในขณะที่เล่นเพลง คุณสามารถเล่นดีวีดีการนำเสนอภาพนิ่งในเครื่องเล่นดีวีดีมาตรฐานและบนคอมพิวเตอร์ของคุณใน Windows Media Center

โดยทั่วไปแล้ว ฉันสามารถบันทึกวิดีโอขนาดเท่าใดลงดีวีดีที่บันทึกได้หนึ่งแผ่นเมื่อเขียนดีวีดีวิดีโอ

จำนวนของวิดีโอที่คุณสามารถบันทึกลงดีวีดีได้นั้นจะขึ้นอยู่กับประเภทของดีวีดีแบบบันทึกได้ที่คุณใช้

รายการดังต่อไปนี้จะแสดงขนาดของวิดีโอโดยประมาณที่สามารถบันทึกลงดีวีดีได้เมื่อคุณเขียนดีวีดีวิดีโอโดยใช้ Windows Media Center ชนิดของสื่อดีวีดีที่คุณสามารถใช้ได้จะขึ้นอยู่กับเครื่องเขียนดีวีดีที่คุณติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • ชนิดสื่อของดีวีดี ได้แก่ แบบหนึ่งด้านหนึ่งชั้น

  ขนาดของวิดีโอและเสียงโดยเฉลี่ยคือ 120 นาที

 • ชนิดสื่อของดีวีดี ได้แก่ แบบหนึ่งด้านสองชั้น

  ขนาดของวิดีโอและเสียงโดยเฉลี่ยคือ 220 นาที

ระยะเวลาในการเขียนดีวีดีขึ้นกับอะไรบ้าง

ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาในการเขียนดีวีดีมีดังต่อไปนี้

 • ทรัพยากรระบบที่มีอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ความเร็วของตัวประมวลผลคอมพิวเตอร์ของคุณ ขนาดพื้นที่ว่างของดิสก์ และปริมาณ RAM มีผลต่อระยะเวลาที่จะใช้สำหรับการเข้ารหัสวิดีโอและเขียนวิดีโอลงบนดีวีดี

 • ความเร็วของเครื่องเขียนดีวีดี ตลอดจนชนิดของดีวีดีแบบบันทึกได้ที่คุณเลือกใช้ เครื่องเขียนดีวีดีที่มีความเร็วกว่าซึ่งใช้ร่วมกับแผ่นดีวีดีที่บันทึกได้ที่มีความเร็วกว่าจะมีผลทำให้เวลาที่ใช้ในการเขียนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการเขียนดีวีดีโดยใช้เครื่องเขียนดีวีดีที่มีความเร็วต่ำกว่าซึ่งใช้ร่วมกับแผ่นดีวีดีที่บันทึกได้ที่มีความเร็วต่ำกว่า

 • ความยาวของวิดีโอบนดีวีดี เมื่อคุณใช้ Windows Media Center สร้างดีวีดีวิดีโอ ข้อมูลภาพและเสียงทั้งหมดต้องถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบแฟ้มภาพและเสียงที่เครื่องเล่นดีวีดีสามารถถอดรหัสและเล่นได้ก่อน วิดีโอที่มีความยาวมากจะใช้เวลาในการเขียนนานกว่า

  คุณอาจต้องการรวมรูปภาพดิจิทัลและเพลงไว้บนดีวีดีเมื่อสร้างการนำเสนอภาพนิ่งดีวีดี รูปภาพและเพลงจะถูกเข้ารหัสเป็นรูปแบบวิดีโอ MPEG-2 และเสียงในระบบ Dolby Digital ซึ่งจะทำให้เวลาที่ใช้ในการสร้างและเขียนดีวีดีการนำเสนอภาพนิ่งเพิ่มขึ้น

เหตุใดจึงปรากฏการแจ้งเตือนว่าคุณภาพจะลดลงเมื่อเพิ่มแฟ้มวิดีโอเพียงไม่กี่แฟ้มลงบนดีวีดีวิดีโอ

คุณจะเห็นการแจ้งเตือนหากคุณเพิ่มแฟ้มวิดีโอชนิดต่างๆ ลงบนดีวีดีวิดีโอ เช่น รายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้ การแจ้งเตือนนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก Windows Media Center จะพยายามบันทึกแฟ้มวิดีโอที่เลือกไว้ลงบนดิสก์ อย่างไรก็ตาม อาจมีการลดคุณภาพของแฟ้มวิดีโอแต่ละแฟ้มเพื่อให้แฟ้มวิดีโอที่เลือกทั้งหมดสามารถบันทึกลงบนดิสก์ได้พอดี ซึ่งจะส่งผลให้แฟ้มวิดีโอบนดีวีดีขั้นสุดท้ายของคุณมีคุณภาพลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับดีวีดีที่ไม่ได้รวมวิดีโอจำนวนมากนี้

เหตุใดจึงถามว่าต้องการจะข้ามแฟ้มใดแฟ้มหนึ่งหรือไม่ในขณะที่เขียนซีดีเพลง

ก่อนที่จะเริ่มเขียน Windows Media Center จะตรวจสอบแฟ้มในรายการที่จะเขียนของคุณในขั้นต้น ในบางกรณี แฟ้มใดแฟ้มหนึ่งอาจมีสภาวะข้อผิดพลาดที่ทำให้ไม่สามารถเขียนแฟ้มนั้นได้ หรือแฟ้มดังกล่าวอาจถูกป้องกันด้วยสิทธิการใช้งานสื่อซึ่งห้ามไม่ให้มีการเขียนแฟ้มลงบนซีดีเพลงหรือจำกัดจำนวนครั้งที่สามารถเขียนแฟ้มลงบนซีดีเพลง เมื่อ Windows Media Center พบแฟ้มที่มีปัญหาอย่างน้อยหนึ่งแฟ้มในระหว่างการตรวจสอบขั้นต้น ระบบจะแสดงการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณเลือกว่าจะข้ามแฟ้มดังกล่าวและเขียนแฟ้มอื่นๆ ในรายการต่อไป หรือจะหยุดกระบวนการเขียนเพื่อให้คุณสามารถลองแก้ไขปัญหานั้น ถ้า Windows Media Center พบปัญหาที่เกิดกับแฟ้มอื่นๆ หลังจากการตรวจสอบขั้นต้น คุณต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือเอาแฟ้มที่มีปัญหาออกจากรายการที่จะเขียนของคุณเสียก่อนจึงจะสามารถเขียนต่อไปได้

หมายเหตุ

 • คุณต้องมีเครื่องรับสัญญาณทีวีแบบแอนะล็อกหรือแบบดิจิทัลเพื่อเล่นหรือบันทึกรายการทีวีถ่ายทอดสดใน Windows Media Center ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีการ์ดรับสัญญาณทีวีติดมาด้วย คุณอาจติดตั้งเพิ่มเติมได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับการ์ดรับสัญญาณทีวี ให้ดูที่ การขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการ์ดรับสัญญาณทีวี หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ

  การใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและ/หรือการทำซ้ำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์อาจละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์หมายถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ซอฟต์แวร์ เอกสารประกอบ กราฟิก เนื้อเพลง รูปถ่าย ภาพตัดปะ ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ และวิดีโอคลิป ตลอดจนเสียงและเพลง (รวมถึงการเข้ารหัส MP3) การละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศอาจทำให้คุณได้รับโทษร้ายแรงทั้งทางแพ่งและ/หรือทางอาญา