การเปลี่ยนวันที่และเวลาที่ถ่ายรูปภาพ

กล้องดิจิทัลจะบันทึกวันที่และเวลาที่ถ่ายรูปไว้ เมื่อคุณถ่ายโอนรูปภาพจากกล้องของคุณไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณ วันที่และเวลาจะถูกบันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณในเวลานั้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่เก็บไว้กับรูปภาพแต่ละรูป แต่ข้อมูลนี้ไม่ถูกต้องเสมอไป ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณถ่ายรูปภาพของคุณในโซนเวลาอื่น เวลาที่บันทึกไว้กับรูปภาพเหล่านั้นอาจจะผิดพลาดไปได้หลายชั่วโมง นอกจากนี้กล้องยังอาจถูกตั้งวันที่และเวลาผิดไปด้วย หรือถ้าคุณสแกนรูปภาพ วันที่จะเป็นวันที่ที่รูปภาพถูกสแกน ไม่ใช่วันที่ถ่ายรูป ความคลาดเคลื่อนเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้

แสดงทั้งหมด

การเปลี่ยนวันที่หรือเวลา

 1. เปิด Windows Photo Gallery โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Photo Gallery

 2. ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่าง 'ข้อมูล' ที่ด้านข้างของหน้าต่าง ให้คลิก ข้อมูล บนแถบเครื่องมือเพื่อให้บานหน้าต่างปรากฏขึ้น

 3. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยน

  เมื่อต้องการเลือกรูปภาพหลายรูป ให้กดแป้น CTRL ค้างไว้ แล้วคลิกรูปภาพแต่ละรูปที่คุณต้องการเปลี่ยน

 4. คลิกวันที่ที่ด้านบนของบานหน้าต่าง 'ข้อมูล'

 5. คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากวันที่ แล้วคลิกวันที่ที่ถูกต้องบนปฏิทิน

 6. คลิกเวลาที่ด้านบนของบานหน้าต่าง 'ข้อมูล'

 7. เลือกเวลาที่ถูกต้อง

การปรับเวลาสำหรับรูปภาพที่ถ่ายไว้ในโซนเวลาอื่น

 1. เปิด Windows Photo Gallery โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Photo Gallery

 2. คลิกขวาที่รูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก เปลี่ยนเวลาที่ถ่าย

  เมื่อต้องการเลือกรูปภาพหลายรูป ให้กดแป้น CTRL ค้างไว้ แล้วคลิกรูปภาพแต่ละรูปที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกขวาที่รูปภาพเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงเสร็จเรียบร้อย

 3. ในกล่อง เปลี่ยนโดย ให้พิมพ์ตัวเลขชั่วโมงที่ต้องการเปลี่ยน หรือคลิกลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลือกตัวเลขชั่วโมง เมื่อต้องการทำให้เวลาใหม่เร็วขึ้น ให้พิมพ์เครื่องหมายลบ (-) ไว้ข้างหน้าตัวเลข