หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมเล่นเพลงหรือวิดีโอใหม่ คุณอาจพบว่าเพลงและวิดีโอของคุณจะเปิดขึ้นในโปรแกรมใหม่แทนที่จะเป็นโปรแกรมเก่าที่คุณชื่นชอบ คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าใน Windows เพื่อให้เพลงหรือวิดีโอของคุณเปิดขึ้นในโปรแกรมเล่นที่คุณชื่นชอบ

  1. เปิดโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มที่คุณต้องการเปลี่ยน

  2. คลิกขวาที่แฟ้มที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก เปิดด้วย

  3. คลิกโปรแกรมที่คุณต้องการใช้สำหรับเปิดแฟ้มนี้โดยอัตโนมัติ

  4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โปรแกรมที่เลือกในการเปิดแฟ้มชนิดนี้เสมอ แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ

  • ชนิดของแฟ้มเพลงที่ใช้กันโดยทั่วไป ได้แก่ WMA, MP3, OGG, M3U และ WPL

  • ชนิดของแฟ้มวิดีโอที่ใช้กันโดยทั่วไป ได้แก่ MPG, AVI, WMV และ QT