หากคุณคลิกสองครั้งที่แฟ้มใน Windows และเปิดด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้อง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการใช้สำหรับแฟ้มนั้นๆ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้สำหรับแต่ละแฟ้ม หรือสามารถกำหนดให้ Windows เปิดแฟ้มชนิดเดียวกันทั้งหมดด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่คุณเลือก

  1. เปิดโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มที่คุณต้องการเปลี่ยน

  2. คลิกขวาที่แฟ้มที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก เปิดด้วย หรือชี้ไปที่ เปิดด้วย แล้วคลิก เลือกโปรแกรมเริ่มต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของแฟ้ม

  3. คลิกโปรแกรมที่คุณต้องการใช้เพื่อเปิดแฟ้มนี้

  4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • หากคุณต้องการเปิดแฟ้มชนิดนั้นทั้งหมดด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์เดียวกัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โปรแกรมที่เลือกในการเปิดแฟ้มชนิดนี้เสมอ แล้วคลิก ตกลง

    • หากคุณต้องการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์นี้เปิดเฉพาะแฟ้มนั้นเพียงครั้งเดียว ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โปรแกรมที่เลือกในการเปิดแฟ้มชนิดนี้เสมอ แล้วคลิก ตกลง