การเปลี่ยนลักษณะของ Windows Mail

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ Windows Mail แสดงข้อความเพื่อช่วยให้ค้นหาชนิดของข้อความที่ระบุได้ง่ายขึ้น Windows Mail มีตัวเลือกของมุมมองที่มีอยู่แล้วภายในมากมาย และคุณสามารถสร้างมุมมองกำหนดเองได้ด้วย

แสดงทั้งหมด

ฉันสามารถเปลี่ยนข้อความที่จะปรากฏในรายการข้อความได้อย่างไร

Windows Mail มีมุมมองที่มีอยู่แล้วภายในจำนวนมากซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเปลี่ยนข้อความที่จะแสดง

 1. เปิด Windows Mail โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Mail

 2. คลิกเมนู มุมมอง ชี้ไปที่ มุมมองปัจจุบัน แล้วคลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนข้อความที่จะแสดง

  • แสดงข้อความทั้งหมด

   มุมมองนี้จะแสดงข้อความทั้งหมดในโฟลเดอร์ปัจจุบัน โดยรวมทั้งข้อความใหม่ ข้อความเก่า ข้อความที่อ่านแล้ว และข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

  • ซ่อนข้อความที่อ่านแล้ว

   มุมมองนี้จะซ่อนข้อความที่คุณอ่านแล้วทั้งหมด

  • ซ่อนข้อความที่อ่านแล้วหรือที่ถูกละเว้น

   มุมมองนี้จะซ่อนข้อความที่คุณอ่านแล้วหรือข้อความที่มีการใช้คำสั่ง ละเว้นการสนทนา

  • แสดงข้อความที่ดาวน์โหลด

   มุมมองนี้ซึ่งสามารถใช้ได้กับโฟลเดอร์ IMAP และโฟลเดอร์กลุ่มข่าวสารเท่านั้น จะแสดงข้อความที่มีการดาวน์โหลดเนื้อหามายังคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว

  • จัดกลุ่มข้อความตามการสนทนา

   มุมมองนี้จะแสดงข้อความโดยจัดกลุ่มตามชื่อเรื่อง โดยจะทำงานร่วมกับคำสั่งมุมมองอื่นๆ ดังนั้นคุณจึงสามารถจัดกลุ่มข้อความตามการสนทนาและซ่อนข้อความที่คุณอ่านแล้วได้ เป็นต้น

  นอกจากนี้ยังมีคำสั่งมุมมองอีกจำนวนหนึ่งที่ปรากฏบนเมนูดังกล่าวในขณะที่คุณอ่านกลุ่มข่าวสารอยู่

  • ซ่อนข้อความที่ตอบแล้ว

   มุมมองนี้จะซ่อนข้อความกลุ่มข่าวสารที่มีการตอบกลับแล้ว

  • แสดเฉพาะกลุ่มข้อความที่มีประโยชน์

   มุมมองนี้จะแสดงการอภิปรายที่ผู้อ่านคนอื่นๆ ได้จัดลำดับเอาไว้ว่าเป็นประโยชน์เท่านั้น

  • แสดงข้อความที่ตอบกลับมา

   มุมมองนี้จะแสดงข้อความที่ตอบกลับไปยังข้อความกลุ่มข่าวสารที่คุณติดประกาศไว้เท่านั้น

ฉันสามารถสร้างมุมมองกำหนดเองที่แสดงเฉพาะบางข้อความได้หรือไม่

ได้ มุมมองกำหนดเองช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นมากในการเลือกข้อความที่จะแสดง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกให้แสดงข้อความที่ยังไม่ได้อ่านจากผู้ส่งเฉพาะหรือข้อความที่มีคำที่ระบุเท่านั้น

 1. เปิด Windows Mail โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Mail

 2. คลิกเมนู มุมมอง ชี้ไปที่ มุมมองปัจจุบัน แล้วคลิก กำหนดมุมมอง

 3. คลิก สร้าง

 4. เลือกเงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขสำหรับมุมมองที่คุณจะสร้าง เมื่อคุณเพิ่มเงื่อนไข กล่อง ดูคำอธิบาย จะแสดงรายการเงื่อนไขปัจจุบันสำหรับมุมมองใหม่ของคุณ

 5. คลิกคำหรือวลีที่ขีดเส้นใต้ในกล่อง ดูคำอธิบาย เพื่อเลือกตัวเลือกหรือใส่ค่า ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับเงื่อนไข ในบรรทัด จาก มีบุคคลตามที่ระบุ ให้คลิก มีบุคคลตามที่ระบุ ในรายการเพื่อระบุว่าบุคคลใดบ้างที่คุณต้องการให้รวมอยู่ในมุมมองดังกล่าว

 6. คลิก แสดง/ซ่อน ในกล่อง ดูคำอธิบาย เพื่อเลือกว่าจะแสดงหรือซ่อนข้อความที่ตรงตามเงื่อนไขของมุมมองดังกล่าว

 7. พิมพ์ชื่อสำหรับมุมมองดังกล่าว แล้วคลิก ตกลง

ฉันสามารถจัดกลุ่มข้อความที่เกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกันได้หรือไม่

ได้ การจัดกลุ่มข้อความที่เกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกันสามารถช่วยให้คุณติดตามการตอบกลับไปยังข้อความที่กำหนด ทั้งในการสนทนาทางอีเมลและกลุ่มข่าวสาร คุณสามารถเลือกได้ว่าจะดูเฉพาะข้อความต้นฉบับเท่านั้นหรือดูข้อความต้นฉบับและการตอบกลับทั้งหมด

 1. คลิกเมนู มุมมอง ชี้ไปที่ มุมมองปัจจุบัน แล้วคลิก จัดกลุ่มข้อความตามการสนทนา

 2. เมื่อต้องการแสดงการสนทนาแบบขยายสำหรับข้อความทั้งหมด ให้คลิกเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือก คลิกแท็บ อ่าน แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ขยายข้อความที่จัดกลุ่มไว้โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการแสดงข้อความต้นฉบับและการตอบกลับทั้งหมด ให้คลิกสองครั้งที่เครื่องหมายบวก (+) ทางซ้ายของข้อความต้นฉบับ เมื่อต้องการแสดงเฉพาะข้อความต้นฉบับเท่านั้น ให้คลิกสองครั้งที่เครื่องหมายลบ (-) ที่อยู่ถัดจากข้อความดังกล่าว

ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แสดงในรายการข้อความได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถเอาคอลัมน์ของข้อมูลในรายการข้อความที่คุณไม่สนใจออกได้ และสามารถแสดงข้อมูลที่คุณเลือกเพิ่มเติมได้ด้วย ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกที่จะเอาคอลัมน์ที่แสดงลำดับความสำคัญของข้อความออกและเพิ่มคอลัมน์เพื่อแสดงขนาดของข้อความ

 1. เปิด Windows Mail โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Mail

 2. คลิกเมนู มุมมอง แล้วคลิก คอลัมน์

 3. เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อคอลัมน์

 4. เมื่อต้องการเอาคอลัมน์ออก ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อคอลัมน์

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับการแสดงคอลัมน์ ให้คลิกชื่อคอลัมน์ แล้วคลิก เลื่อนขึ้น หรือ เลื่อนลง