คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายจำเป็นต้องมีชื่อเฉพาะเพื่อให้สามารถระบุตัวตนและติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ จะเป็นการดีที่สุดถ้าตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ให้สั้น (จำนวนน้อยกว่า 15 อักขระ) และสามารถจดจำได้ง่าย

เราแนะนำให้คุณใช้อักขระมาตรฐานของอินเทอร์เน็ตเท่านั้นในการตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ อักขระมาตรฐานได้แก่ ตัวเลข 0 ถึง 9 ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กจาก A ถึง Z และเครื่องหมายยัติภังค์ (-) ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องไม่เป็นตัวเลขทั้งหมด หรือไม่มีเว้นวรรค นอกจากนี้ ต้องไม่มีอักขระพิเศษ ดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้

< > ; : " * + = \ | ? ,

หมายเหตุ

  • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISPs) บางรายอาจร้องขอให้คุณใช้ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อที่จะสามารถระบุคอมพิวเตอร์ของคุณและตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีคุณได้ ถ้า ISP ของคุณร้องขอให้คุณใช้ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เฉพาะเจาะจง คุณก็ไม่ควรเปลี่ยนชื่อที่เขากำหนดให้

  1. เปิด 'ระบบ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ระบบ

  2. ภายใต้ การตั้งค่าชื่อคอมพิวเตอร์ โดเมน และ Workgroup ให้คลิก เปลี่ยนการตั้งค่า ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  3. บนแท็บ ชื่อคอมพิวเตอร์ ให้คลิก เปลี่ยนแปลง

  4. ภายใต้ ชื่อคอมพิวเตอร์ ลบชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมออก พิมพ์ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ แล้วคลิก ตกลง ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ใน โดเมน คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ระบุชื่อและรหัสผ่านของบัญชีที่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ในโดเมน