ระบบแฟ้ม NTFS ให้ประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่เหนือกว่าสำหรับข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์และ พาร์ติชัน หรือ ไดรฟ์ข้อมูล เมื่อเปรียบเทียบกับระบบแฟ้ม FAT ที่ใช้ใน Windows รุ่นก่อนหน้านี้บางรุ่น ถ้าคุณมีพาร์ติชันที่ใช้ระบบแฟ้ม FAT16 หรือ FAT32 รุ่นก่อนหน้า คุณสามารถแปลงพาร์ติชันนั้นให้เป็น NTFS โดยใช้คำสั่ง แปลง การแปลงเป็น NTFS ไม่มีผลกระทบต่อข้อมูลบนพาร์ติชัน

หมายเหตุ

  • หลังจากที่คุณแปลงพาร์ติชันเป็น NTFS แล้ว คุณจะไม่สามารถแปลงกลับเป็นแบบเดิมได้อีก ถ้าคุณต้องการใช้ระบบแฟ้ม FAT บนพาร์ติชันนั้นอีก คุณจำเป็นต้องจัดฟอร์แมตพาร์ติชันนั้นอีกครั้ง และการฟอร์แมตครั้งนี้จะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดบนพาร์ติชันออก

  • Windows รุ่นก่อนหน้าบางรุ่นไม่สามารถอ่านข้อมูลบนพาร์ติชัน NTFS เฉพาะเครื่องได้ หากคุณต้องการใช้ Windows รุ่นก่อนหน้าเพื่อเข้าถึงพาร์ติชันบนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น อย่าแปลงพาร์ติชัน

  • ถึงแม้ว่าโอกาสที่ข้อมูลจะเสียหายหรือสูญหายระหว่างการแปลงจะมีน้อย แต่คุณก็ควรสำรองข้อมูลทั้งหมดบนพาร์ติชันก่อนที่จะเริ่มการแปลง

  1. ให้ปิดโปรแกรมใดๆ ที่เปิดอยู่ซึ่งกำลังทำงานอยู่บนพาร์ติชันหรือ ไดรฟ์แบบลอจิคัล ที่ต้องการแปลง

  2. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมดคลิก เบ็ดเตล็ด คลิกขวา พร้อมรับคำสั่ง แล้วคลิก เรียกใช้เป็นผู้ดูแล ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
  3. ในหน้าต่าง 'พร้อมรับคำสั่ง' ให้พิมพ์คำว่า แปลง ตัวอักษร_ไดรฟ์: /fs:ntfs โดยที่ drive_letter คือตัวอักษรของไดรฟ์ที่คุณต้องการแปลง จากนั้นกด ENTER ตัวอย่างเช่น แปลง E: /fs:ntfs จะแปลงไดรฟ์ E ไปเป็นรูปแบบ NTFS

  4. พิมพ์ชื่อไดรฟ์ข้อมูลที่คุณต้องการแปลง แล้วกด ENTER เมื่อต้องการดูไดรฟ์ข้อมูลที่มีอยู่ ให้คลิกปุ่ีม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก คอมพิวเตอร์ ไดรฟ์ข้อมูลจะแสดงรายการอยู่ใต้ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

ถ้าพาร์ติชันที่คุณกำลังแปลงมีแฟ้มระบบอยู่ ซึ่งจะเป็นกรณีที่คุณกำลังแปลงฮาร์ดดิสก์ทั้งหมด คุณจะต้องเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่เพื่อให้การแปลงมีผล ถ้าดิสก์ของคุณใกล้จะเต็ม กระบวนการแปลงอาจไม่สำเร็จ ถ้าคุณพบข้อผิดพลาดใดๆ ให้ลองลบแฟ้มที่ไม่จำเป็นออก หรือสำรองแฟ้มไปยังที่ตั้งอื่นเพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างบนดิสก์