การลบข้อความใน Windows Mail

การลบข้อความอีเมลที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไปสามารถเพิ่มเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Windows Mail

  1. เปิด Windows Mail โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Mail

  2. ในรายการข้อความ ให้คลิกที่ข้อความที่คุณต้องการลบ

    เมื่อต้องการเลือกหลายข้อความ ให้กดแป้น CTRL ค้างไว้ แล้วคลิกที่ข้อความที่คุณต้องการลบ

  3. บนแถบเครื่องมือ ให้คลิก ลบ

หมายเหตุ

  • เมื่อใช้บัญชีผู้ใช้อีเมล POP3 อีเมลที่ถูกลบจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ 'รายการที่ถูกลบ' เมื่อคุณคลิก ลบ เมื่อต้องการเอารายการที่ถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างถาวร ให้คลิกที่โฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ คลิกเมนู แก้ไข แล้วคลิก ล้างโฟลเดอร์ 'รายการที่ถูกลบ'

  • เมื่อใช้บัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP ข้อความที่ถูกลบจะไม่ได้ถูกเอาออกไปจากรายการข้อความจริงๆ เมื่อคุณคลิก ลบ แต่จะปรากฏในรายการข้อความโดยมีขีดทับเพื่อแสดงว่าข้อความเหล่านั้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับการลบ เมื่อต้องการเอาข้อความที่ถูกทำเครื่องหมายสำหรับการลบออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างถาวร ให้คลิกเมนู แก้ไข แล้วคลิก กำจัดข้อความที่ถูกลบ หลังจากข้อความที่ถูกลบได้รับการลบออกอย่างถาวรแล้ว จะไม่สามารถกู้คืนข้อความเหล่านั้นได้อีกต่อไป เมื่อต้องการยกเลิกการลบข้อความที่ถูกทำเครื่องหมายสำหรับการลบ ให้คลิกที่ข้อความดังกล่าว คลิกเมนู แก้ไข แล้วคลิก ไม่ลบ

  • เมื่อต้องการลบข้อความที่ถูกลบจากบัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP ของคุณอย่างถาวรโดยอัตโนมัติ ให้คลิกเมนู เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือก คลิกแท็บ ขั้นสูง คลิก การบำรุงรักษา แล้วคลิก กำจัดรายการที่ถูกลบเมื่อออกจากโฟลเดอร์ IMAP