การแก้ไขภาพยนตร์ใน Windows Movie Maker

กระดานเรื่องราวและเส้นเวลาใน Windows Movie Maker จะช่วยให้คุณจัดการและแก้ไขคลิปที่ไม่ได้ปรับแต่ง รวมทั้งเพิ่มช่วงการเปลี่ยนภาพและลักษณะพิเศษได้ง่ายขึ้น คุณสามารถใช้กระดานเรื่องราวก่อนเพื่อจัดวางและจัดการคลิป ลักษณะพิเศษและช่วงการเปลี่ยนภาพทั้งหมด จากนั้นใช้เส้นเวลาเพื่อปรับแต่งโครงการของคุณโดยการแก้ไขคลิป

แสดงทั้งหมด

การเพิ่มคลิปลงในโครงการ

 1. ในบานหน้าต่าง 'คอลเลกชัน' ให้คลิกโฟลเดอร์ที่บรรจุคลิปที่คุณต้องการจะเพิ่มลงในโครงการของคุณ

 2. ในบานหน้าต่าง 'เนื้อหา' ให้คลิกคลิปที่คุณต้องการเพิ่ม

 3. คลิก คลิป แล้วคลิก เพิ่มไว้ที่กระดานเรื่องราว หรือ เพิ่มไว้ที่เส้นเวลา ขึ้นอยู่กับมุมมองที่คุณกำลังใช้อยู่

การเคลื่อนย้ายคลิปบนกระดานเรื่องราว/เส้นเวลา

 1. บนกระดานเรื่องราว/เส้นเวลา เลือกคลิปที่คุณต้องการเคลื่อนย้าย

 2. คลิก แก้ไข แล้วคลิก ตัด

 3. ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับมุมมองที่คุณกำลังใช้งานอยู่

  • บนกระดานเรื่องราว ให้คลิกเซลล์ว่างถัดไป

  • บนเส้นเวลา ให้ย้ายตัวบ่งชี้การเล่นไปยังจุดที่คุณต้องการวางคลิปนั้น

 4. คลิก แก้ไข แล้วคลิก วาง

การเลิกทำการเปลี่ยนแปลงบนกระดานเรื่องราว/เส้นเวลา

 • ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณต้องการเลิกทำการกระทำหนึ่งอย่างหรือมากกว่าบนแถบเครื่องมือ ให้คลิกลูกศรถัดจาก เลิกทำ แล้วคลิกการกระทำที่คุณต้องการเลิกทำ

  • ถ้าคุณต้องการทำซ้ำการกระทำหนึ่งอย่างหรือมากกว่าบนแถบเครื่องมือ คลิกลูกศรถัดจาก ทำซ้ำ แล้วคลิกการกระทำที่คุณต้องการทำซ้ำ

การล้างกระดานเรื่องราว/เส้นเวลา

 • คลิก แก้ไข แล้วคลิก ล้างเส้นเวลา หรือ ล้างกระดานเรื่องราว ขึ้นอยู่กับมุมมองที่คุณกำลังใช้อยู่

การย่อ/ขยายบนเส้นเวลา

คุณสามารถเปลี่ยนระดับรายละเอียดบนเส้นเวลาโดยการย่อหรือขยายได้ เมื่อคุณย่อขนาด มาตราส่วนเวลาจะแสดงช่วงเวลาที่เล็กลง และคุณจะเห็นโครงการของคุณในรายละเอียดที่ใหญ่ขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อคุณขยายขนาด มาตราส่วนเวลาจะขยายออก ซึ่งทำให้ตำแหน่งการมองบนเส้นเวลาและเนื้อหาโดยรวมใหญ่ขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้จัดการและแก้ไขโครงการของคุณได้ง่ายขึ้น

 1. คลิก มุมมอง แล้วคลิก เส้นเวลา

 2. คลิก มุมมอง แล้วคลิก ขยาย หรือ ย่อ

การทำให้เส้นเวลาพอดีกับหน้าจอ

 • คลิก มุมมอง แล้วคลิก ย่อ/ขยายให้พอดี

การเพิ่มหรือลดขนาดของกระดานเรื่องราว

 • ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในการเพิ่มขนาดของกระดานเรื่องราว ให้ลากเส้นขอบด้านบนของกระดานเรื่องราวขึ้น

  • ในการลดขนาดของกระดานเรื่องราว ให้ลากเส้นขอบด้านบนของกระดานเรื่องราวลง

   หมายเหตุ

   • เมื่อคุณจะวางตัวชี้ที่เส้นขอบสีฟ้าด้านบนของกระดานเรื่องราว ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นลูกศรสองหัวที่คุณสามารถใช้เพื่อลากเส้นขอบขึ้นหรือลงได้

เคล็ดลับ

 • ถ้าต้องการเพิ่มคลิปลงในโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว ให้ลากคลิปไปที่กระดานเรื่องราว/เส้นเวลา ในการลากคลิปที่อยู่ติดกัน ให้คลิกคลิปแรกในรายการ กดแป้น SHIFT ค้าง แล้วคลิกคลิปสุดท้ายในรายการนั้น จากนั้น ลากคลิปที่ได้เลือกไว้ไปที่กระดานเรื่องราว/เส้นเวลา ในการลากคลิปที่ไม่ติดกัน กดแป้น CTRL ค้าง คลิกแต่ละคลิปที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้น ลากคลิปที่ได้เลือกไว้ไปที่กระดานเรื่องราว/เส้นเวลา