แฟ้มและโฟลเดอร์: การเชื่อมโยงที่แนะนำ

คุณสามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มส่วนใหญ่ เช่น การเปลี่ยนชื่อและการลบแฟ้มได้โดยไม่ต้องเปิดโปรแกรม นอกจากนี้ คุณยังสามารถบีบอัดแฟ้ม ส่งแฟ้มทางอีเมล และเปลี่ยนโปรแกรมที่ใช้เปิดแฟ้มเหล่านี้ได้ด้วย