การจัดรูปแบบข้อความในอีเมลหรือข้อความกลุ่มข่าวสาร

ถ้าคุณต้องการให้ข้อความอีเมลของคุณมีการจัดรูปแบบ เช่น แบบอักษรหลายๆ แบบ ข้อความที่เป็นตัวหนา ส่วนหัวข้อความที่เป็นสี กราฟิก และการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆ คุณสามารถส่งข้อความของคุณในรูปแบบ Hypertext Markup Language (HTML) เมื่อสร้างข้อความในรูปแบบ HTML คุณสามารถใช้แถบเครื่องมือ 'จัดรูปแบบ' ที่อยู่ด้านบนกล่องการเขียนข้อความเพื่อเพิ่มลักษณะต่างๆ เช่น ตัวหนาหรือตัวเอียงให้กับข้อความของคุณ เปลี่ยนแบบอักษร จัดกึ่งกลางข้อความ หรือเลือกตัวเลือกอื่นๆ

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการส่งข้อความทั้งหมดในรูปแบบ HTML

 1. เปิด Windows Mail โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Mail

 2. คลิกเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ ส่ง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการส่งข้อความอีเมลทั้งหมดในรูปแบบ HTML ภายใต้ รูปแบบการส่งจดหมาย ให้คลิก HTML

  • เมื่อต้องการส่งข้อความกลุ่มข่าวสารทั้งหมดในรูปแบบ HTML ภายใต้ รูปแบบการส่งข่าว ให้คลิก HTML

เมื่อต้องการส่งข้อความใดข้อความหนึ่งในรูปแบบ HTML

 1. เปิด Windows Mail โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Mail

 2. คลิก สร้างจดหมาย เพื่อสร้างข้อความอีเมลใหม่ หรือคลิก สร้างประกาศ เพื่อสร้างข้อความกลุ่มข่าวสารใหม่

 3. คลิกเมนู รูปแบบ แล้วคลิก Rich Text (HTML)

หมายเหตุ

 • ไม่ใช่ทุกโปรแกรมอีเมลที่จะแสดงข้อความที่จัดรูปแบบเป็น HTML ได้อย่างถูกต้อง ถ้าโปรแกรมอีเมลของผู้รับของคุณไม่สนับสนุน HTML ข้อความดังกล่าวจะปรากฏในรูปแบบข้อความล้วนโดยมีแฟ้ม HTML แนบอยู่ด้วย

 • ในกลุ่มข่าวสารส่วนใหญ่ การติดประกาศข้อความที่จัดรูปแบบเป็น HTML ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ไม่ค่อยดี โดยปกติแล้วข้อความล้วนจะเป็นรูปแบบที่นิยมใช้สำหรับข้อความกลุ่มข่าวสารมากกว่า