ฉันจะปรับปรุงรูปบนจอภาพหรือโทรทัศน์ได้อย่างไร

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ จำเป็นต้องมีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบแอนะล็อกหรือดิจิทัลเพิ่มเติมเพื่อเล่นและบันทึกรายการโทรทัศน์ใน Windows Media Center

เมื่อต้องการปรับปรุงรูป ก่อนอื่นให้ตรวจสอบว่าคุณมีการตั้งค่าและกำหนดค่าการแสดงผลบนหน้าจอของคุณไว้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าคุณจะมีจอภาพหรือโทรทัศน์เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ ก่อนที่คุณจะกำหนดค่าโทรทัศน์หรือจอภาพของคุณใน Windows Media Center ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อที่มีคุณภาพสูงสุดที่คุณสามารถใช้สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับโทรทัศน์หรือจอภาพของคุณ ชนิดของการเชื่อมต่อจะขึ้นอยู่กับพอร์ตวิดีโอที่คุณมีอยู่บนคอมพิวเตอร์และบนโทรทัศน์หรือจอภาพของคุณ โปรดดูที่ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับโทรทัศน์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อวิดีโอชนิดต่างๆ

ถ้ารูปบนหน้าจอของคุณยืดออกหรือหากมีระยะขอบปรากฏอยู่รอบรูปในขณะที่คุณกำลังดูโทรทัศน์ในโหมดเต็มหน้าจอใน Windows Media Center แสดงว่ามีความไม่ตรงกันระหว่างอัตราส่วนกว้างยาวของสัญญาณโทรทัศน์กับอัตราส่วนกว้างยาวของโทรทัศน์หรือจอภาพของคุณ

ภาพประกอบของหน้าต่างแสดงระยะขอบบนด้านแต่ละด้านของรูปหน้าจอ
รูปที่มีขอบทั้งสองข้าง

ถ้ารูปที่ยืดออกหรือระยะขอบเกิดขึ้นกับเฉพาะสถานีโทรทัศน์บางสถานี คุณสามารถขยายรูปสำหรับสถานีเหล่านั้นได้ ถ้าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับทุกสถานี คุณควรจะเปลี่ยนความละเอียดของการแสดงผลที่ใช้ใน Windows Media Center จากความละเอียดสำหรับการแสดงผลแบบจอกว้าง (16:9) ไปเป็นความละเอียดสำหรับการแสดงผลมาตรฐาน (4:3)

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการขยายรูปบนโทรทัศน์

คุณไม่สามารถขยายสัญญาณโทรทัศน์แบบมาตรฐานที่แสดงผลบนหน้าจอมาตรฐาน (4:3) ได้

  1. ขณะที่ดูโทรทัศน์ในโหมดเต็มหน้าจอ ให้คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วคลิก ย่อ/ขยาย

  2. คลิก ย่อ/ขยาย ครั้งที่สอง สาม หรือสี่ เพื่อวนผ่านโหมดย่อ/ขยายที่แตกต่างกัน เลือกโหมดที่จะกำจัดระยะขอบและขยายรูปได้อย่างเหมาะสม

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแสดงผลที่ใช้ใน Windows Media Center

  1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก ทั่วไป คลิก การติดตั้ง Windows Media Center แล้วคลิก กำหนดค่าโทรทัศน์หรือจอภาพของคุณ

  2. ทำตามคำแนะนำ และเมื่อได้รับการพร้อมท์ให้เลือกความกว้างของจอแสดงผล ให้คลิก มาตรฐาน (4:3) หรือ จอกว้าง (16:9)

  3. เลือกความละเอียดของการแสดงผลที่เหมาะสม แล้วทำตามคำแนะนำตามที่จำเป็นจนเสร็จสมบูรณ์ คุณอาจต้องลองใช้การตั้งค่าความละเอียดมากกว่าหนึ่งค่าเพื่อค้นหาค่าความละเอียดที่จะดูดีที่สุดบนจอแสดงผลของคุณ