การนำเข้าวิดีโอจากกล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกหรือ VCR โดยใช้กล้อง DV

คุณสามารถนำเข้าวิดีโอจากกล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกหรือ VCR ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้กล้องวิดีโอดิจิทัล (DV) และโปรแกรม Import Video คุณจะสามารถนำเข้าวิดีโอจากอุปกรณ์วิดีโอแบบแอนะล็อกรุ่นเก่า เช่น VCR หรือกล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกซึ่งไม่มีพอร์ต IEEE 1394 รูปแบบของวิดีโอแบบแอนะล็อกที่ได้รับความนิยมบางรูปแบบได้แก่ 8mm, Hi-8, VHS และ S-VHS

เมื่อคุณเชื่อมต่อกล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกหรือ VCR กับกล้อง DV ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ กล้อง DV จะแปลงวิดีโอจากสัญญาณวิดีโอแบบแอนะล็อกเป็นสัญญาณวิดีโอดิจิทัลโดยใช้การแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล จากนั้นวิดีโอดิจิทัลจะถูกนำเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้โปรแกรม Import Video

ถ้าคุณมีวิดีโอจำนวนมากในวิดีโอเทปแบบแอนะล็อก คุณสามารถบันทึกเวลาได้โดยใช้การแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล เนื่องจากวิดีโอถูกนำเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่มีการบันทึกวิดีโอแบบแอนะล็อกเป็นวิดีโอเทป DV ไว้ก่อน คุณจะสามารถลดขั้นตอนในกระบวนการนำเข้าวิดีโอแบบแอนะล็อกไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขวิดีโอได้

ขั้นตอนพื้นฐานในการใช้กล้อง DV เพื่อนำเข้าวิดีโอจากกล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกหรือ VCR มีดังนี้:

สิ่งที่ต้องมี

ในการแปลงวิดีโอแบบแอนะล็อกเป็นสัญญาณวิดีโอดิจิทัลโดยใช้กล้อง DV และโปรแกรม Import Video คุณต้องมีสิ่งต่อไปนี้

 • กล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกหรือ VCR

 • กล้อง DV ที่สนับสนุนการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการที่กล้อง DV เฉพาะรุ่นจะสนับสนุนการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัลได้หรือไม่ ให้ดูที่คู่มือที่มาพร้อมกับกล้อง DV หรือดูที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

  กล้อง DV บางตัวมีการตั้งค่าการแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล ซึ่งจะมีป้ายแสดงว่า A/V เป็น DV Out, AV เป็น DV หรือชื่อที่คล้ายกันบนเมนูการเล่นเมนูใดเมนูหนึ่งบนกล้อง DV

 • สายเคเบิล IEEE 1394

 • พอร์ต IEEE 1394 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • สายเคเบิลเสียง/วิดีโอ (A/V)

  สายเคเบิลซึ่งรวมอยู่กับกล้อง DV หลายตัวนั้นมีตัวเชื่อมต่อ RCA สามตัว (แดง ขาว และเหลือง) ที่ปลายข้างหนึ่งและตัวเชื่อมต่อ Mini A/V ที่ปลายอีกข้างหนึ่ง

 • (เลือกได้) สายเคเบิล S-Video และสายเคเบิล RCA ที่แยกต่างหากซึ่งมีตัวเชื่อมต่อ RCA สีแดงและสีขาวที่ปลายข้างหนึ่งและหัวต่อขนาดเล็กสเตอริโอที่ปลายอีกข้างหนึ่ง

  ถ้าคุณมีสายเคเบิล RCA หรือสายเคเบิล A/V ที่มีตัวเชื่อมต่อ RCA สีแดงและสีขาวที่ปลายทั้งสองข้าง คุณสามารถเชื่อมต่ออะแด็ปเตอร์ที่มีหัวต่อขนาดเล็กสเตอริโอที่ปลายข้างหนึ่งของสายเคเบิล

เชื่อมต่อกล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกหรือ VCR กับ DV ของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อ S-Video

ถ้ากล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกหรือ VCR ของคุณมีหัวต่อ S-Video คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อ S-Video เพื่อเชื่อมต่อกล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกหรือ VCR กับกล้อง DV ของคุณ รูปภาพต่อไปนี้แสดงวิธีที่กล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกหรือ VCR สามารถเชื่อมต่อกับกล้อง DV โดยใช้การเชื่อมต่อ S-Video รูปภาพนี้ยังแสดงให้เห็นกล้อง DV ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยใช้การเชื่อมต่อ IEEE 1394 (ซึ่งคุณต้องทำในขั้นต่อไป)

รูปภาพแสดงการเชื่อมต่อ S-Video
การเชื่อมต่อ S-Video

การเชื่อมต่อต่อไปนี้แสดงไว้ในรูปภาพด้านบน:

 • ตัวเชื่อมต่อ S-Video ที่ปลายข้างหนึ่งของสายเคเบิล S-Video เสียบอยู่กับหัวต่อ S-Video บนกล้อง DV และตัวเชื่อมต่อ S-Video ที่ปลายอีกข้างหนึ่งเสียบอยู่กับหัวต่อ S-Video บนกล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกหรือ VCR สายเคเบิล S-Video จะถ่ายโอนวิดีโอจากกล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกหรือ VCR ไปยังกล้อง DV

 • ตัวเชื่อมต่อ RCA สีแดงและสีขาวที่ปลายข้างหนึ่งของสายเคเบิล A/V เสียบอยู่กับหัวต่อสีแดงและสีขาวที่สัมพันธ์กันบนกล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกหรือ VCR ตัวเชื่อมต่อ RCA สีแดงและสีขาวถ่ายโอนเสียง ตัวเชื่อมต่อ RCA สีเหลืองต้องไม่เสียบอยู่กับกล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกหรือ VCR ถ้าคุณกำลังใช้ VCR เป็นแหล่งวิดีโอแบบแอนะล็อก ให้ตรวจสอบว่าคุณมีตัวเชื่อมต่อ RCA สีแดงและสีขาวที่เสียบอยู่กับหัวต่อ RCA แบบ Line Out บน VCR ของคุณ

 • ตัวเชื่อมต่อ Mini A/V ที่ปลายอีกข้างหนึ่งของสายเคเบิล A/V เสียบอยู่กับหัวต่อ Mini A/V (มักเป็นสีเหลืองและติดป้าย Audio/Video) บนกล้อง DV

 • ตัวเชื่อมต่อ IEEE 1394 ที่ปลายข้างหนึ่งของสายเคเบิล IEEE 1394 เสียบอยู่กับพอร์ต IEEE 1394 (มักติดป้ายว่า DV In-Out หรือ DV) บนกล้อง DV ของคุณ และตัวเชื่อมต่อ IEEE 1394 ที่ใหญ่กว่าที่ปลายอีกข้างหนึ่งเสียบอยู่กับพอร์ต IEEE 1394 ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ เช่นเดียวกัน การเชื่อมต่อนี้จะต้องทำในขั้นต่อไป

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งกล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกหรือ VCR และกล้อง DV ปิดอยู่ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งสองชนิด

ถ้าคุณมีตัวเลือกระหว่างการใช้การเชื่อมต่อแบบคอมโพสิต หรือการเชื่อมต่อ S-Video เพื่อเชื่อมต่อกล้องแบบแอนะล็อกหรือ VCR ของคุณกับกล้อง DV ให้ใช้การเชื่อมต่อ S-Video เนื่องจากวิดีโอที่นำเข้าจะเป็นวิดีโอคุณภาพสูงเปรียบเทียบกับเมื่อคุณใช้การเชื่อมต่อแบบคอมโพสิตวิดีโอ

การเชื่อมต่อกล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกหรือ VCR กับ DV ของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อแบบคอมโพสิตวิดีโอ

ถ้ากล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกหรือ VCR ของคุณมีหัวต่อแบบคอมโพสิตวิดีโอและหัวต่อ RCA สเตอริโอ คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อแบบคอมโพสิตวิดีโอเพื่อเชื่อมต่อกล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกหรือ VCR ของคุณกับกล้อง DV ของคุณ รูปภาพต่อไปนี้แสดงวิธีที่กล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกหรือ VCR สามารถเชื่อมต่อกับกล้อง DV โดยใช้การเชื่อมต่อแบบคอมโพสิตวิดีโอ รูปภาพนี้ยังแสดงให้เห็นกล้อง DV ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยใช้การเชื่อมต่อ IEEE 1394 (ซึ่งคุณต้องทำในขั้นต่อไป)

รูปภาพแสดงการเชื่อมต่อคอมโพสิตวิดีโอ
การเชื่อมต่อแบบคอมโพสิตวิดีโอ

การเชื่อมต่อต่อไปนี้แสดงไว้ในรูปภาพด้านบน:

 • ตัวเชื่อมต่อ RCA สีแดง สีขาว และสีเหลืองที่ปลายข้างหนึ่งของสายเคเบิล A/V เสียบอยู่กับหัวต่อ RCA ที่สัมพันธ์กันบนกล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกหรือ VCR ตัวเชื่อมต่อ RCA สีแดงและสีขาวถ่ายโอนเสียง และตัวเชื่อมต่อสีเหลืองถ่ายโอนวิดีโอ ถ้าคุณกำลังใช้ VCR เป็นแหล่งวิดีโอแบบแอนะล็อก ให้ตรวจสอบว่าคุณมีตัวเชื่อมต่อ RCA สีแดง สีเหลือง และสีขาวที่เสียบอยู่กับหัวต่อ RCA แบบ Line Out บน VCR ของคุณ

 • ตัวเชื่อมต่อ Mini A/V ที่ปลายอีกข้างหนึ่งของสายเคเบิล A/V เสียบอยู่กับหัวต่อ Mini A/V (มักเป็นสีเหลืองและติดป้าย เสียง/วิดีโอ) บนกล้อง DV

 • ตัวเชื่อมต่อ IEEE 1394 ที่ปลายข้างหนึ่งของสายเคเบิล IEEE 1394 เสียบอยู่กับพอร์ต IEEE 1394 (มักติดป้ายว่า DV In-Out หรือ DV) บนกล้อง DV ของคุณ และตัวเชื่อมต่อ IEEE 1394 ที่ใหญ่กว่าที่ปลายอีกข้างหนึ่งเสียบอยู่กับพอร์ต IEEE 1394 ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ เช่นเดียวกัน การเชื่อมต่อนี้จะต้องทำในขั้นต่อไป

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งกล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกหรือ VCR และกล้อง DV ปิดอยู่ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งสองชนิด

การเปิดใช้งานการแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัลในกล้อง DV ของคุณ

ขั้นตอนต่อไปคือการใช้งานการแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัลบนกล้อง DV ของคุณ (ถ้ากล้อง DV เฉพาะของคุณสามารถแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล)

 1. ถ้ามีวิดีโอเทปอยู่ในกล้อง DV ให้เปิดออกแล้วเอาเทปออกจากกล้อง DV ปิดช่องใส่เทป

 2. เปิดกล้อง DV และตั้งให้อยู่ในโหมดการเล่น (มักจะติดป้าย VCR หรือ VTR บนกล้อง DV)

 3. กดปุ่มหรือตัวควบคุมอื่นๆ บนกล้อง DV ที่นำคุณไปสู่เมนูการตั้งค่าการเล่น

 4. ค้นหาการตั้งค่าการแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัลในกล้อง DV ของคุณ

  ชื่อเฉพาะสำหรับการตั้งค่านี้ขึ้นอยู่กับกล้อง DV เฉพาะของคุณ อาจจะติดป้ายว่า A/V เป็น DV Out, A/V เป็น DV หรือชื่ออื่นที่คล้ายกัน

 5. เปิดใช้งานการแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัลในกล้อง DV ของคุณ

 6. ออกจากเมนูการตั้งค่าการเล่นบนกล้อง DV

 7. ปิดกล้อง DV

การเชื่อมต่อกล้อง DV กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณต้องเชื่อมต่อกล้อง DV กับคอมพิวเตอร์ของคุณ วิธีที่ใช้มากที่สุดในการเชื่อมต่อกล้อง DV กับคอมพิวเตอร์ของคุณคือ การใช้การเชื่อมต่อ IEEE 1394

เสียบตัวเชื่อมต่อตัวหนึ่งที่สายเคเบิล IEEE 1394 กับพอร์ต IEEE 1394 บนกล้อง DV ของคุณ จากนั้นเสียบตัวเชื่อมต่ออีกตัวหนึ่งที่ปลายอีกข้างบนพอร์ต IEEE 1394 บนคอมพิวเตอร์

การนำเข้าวิดีโอแบบแอนะล็อกไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้กล้อง DV

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อกล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกหรือ VCR กับกล้อง DV และเชื่อมต่อกล้อง DV กับคอมพิวเตอร์ คุณจะสามารถนำเข้าวิดีโอแบบแอนะล็อกโดยใช้โปรแกรม Import Video

 1. ใส่เทปที่คุณต้องการบันทึกวิดีโอลงในกล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกหรือ VCR ถ้าคุณบันทึกจากกล้องวิดีโอแบบแอนะล็อก ให้เปิดกล้องและเปิดโหมดการเล่น

 2. เปิดกล้อง DV และตั้งให้อยู่ในโหมดการเล่น (มักจะติดป้าย VCR หรือ VTR บนกล้อง DV)

 3. ถ้ากล่องโต้ตอบ เล่นอัตโนมัติ แสดงขึ้นมาเมื่อคุณเปิดกล้อง DV ให้คลิก นำเข้าวิดีโอ

 4. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มวิดีโอที่คุณต้องการสร้าง นำเข้า จากนั้นให้บันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 5. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการบันทึกแฟ้มวิดีโอจากรายการ นำเข้าไปยัง หรือคลิก เรียกดู เพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่น

 6. ในรายการ รูปแบบ ให้เลือกรูปแบบแฟ้มวิดีโอต่อไปนี้สำหรับใช้กับแฟ้มวิดีโอใหม่ แล้วคลิก ถัดไป:

  • ถ้าคุณต้องการสร้างแฟ้มเดี่ยวโดยใช้ชนิดแฟ้มที่กล้อง DV ของคุณใช้เป็นค่าเริ่มต้น เช่น แฟ้ม AVI หรือ DV-AVI ให้เลือก Audio Video Interleaved (แฟ้มเดี่ยว)

  • ถ้าคุณต้องการสร้างแฟ้ม Windows Media Video (WMV) ซึ่งเป็นแฟ้มเดี่ยวที่เก็บข้อมูลทั้งหมดบนวิดีโอเทปไว้ ให้เลือก แฟ้ม Windows Media Video (แฟ้มเดี่ยว)

  • ถ้าคุณต้องการสร้างแฟ้ม WMV สำหรับทุกฉากบนวิดีโอเทป ให้เลือก Windows Media Video (หนึ่งแฟ้มต่อฉาก)

 7. คลิก นำเข้าวิดีโอเทปบางส่วนเท่านั้นลงในคอมพิวเตอร์ของฉัน แล้วคลิก ถัดไป

 8. ใช้ตัวควบคุมบนกล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกหรือ VCR (หรือรีโมทคอนโทรลสำหรับอุปกรณ์แบบแอนะล็อก) เพื่อเลื่อนเทปไปยังบริเวณที่คุณต้องการเริ่มการนำเข้าวิดีโอ จากนั้นกด 'เล่น' เพื่อเริ่มเล่นเทป

 9. ในหน้า เลื่อนวิดีโอเทปและเริ่มการนำเข้าวิดีโอ คลิก เริ่มการนำเข้าวิดีโอ

 10. เมื่อวิดีโอเทปแบบแอนะล็อกมาถึงจุดที่คุณต้องการให้หยุดการนำเข้าแล้ว ให้คลิก หยุดการนำเข้าวิดีโอ

 11. บนกล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกหรือ VCR (หรือรีโมทคอนโทรล) ให้กด 'หยุด'

 12. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 8 ถึง 11 สำหรับวิดีโอเทปแบบแอนะล็อกแต่ละส่วนที่คุณต้องการนำเข้า

 13. เมื่อนำเข้าวิดีโอแบบแอนะล็อกเสร็จแล้ว ให้คลิก เสร็จสิ้น เพื่อปิดโปรแกรม Import Video

  วิดีโอที่นำเข้าถูกบันทึกเป็นแฟ้มวิดีโอบนคอมพิวเตอร์ของคุณและปรากฏใน Windows Photo Gallery

หมายเหตุ

 • ไม่สามารถนำเข้าวิดีโอจากกล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกหรือ VCR ได้โดยตรงเมื่อใช้โปรแกรม Import Video หรือ Windows Movie Maker เมื่อต้องการนำเข้าวิดีโอจากกล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกหรือ VCR โดยตรง คุณจะต้องมีอุปกรณ์จับภาพวิดีโอแบบแอนะล็อกติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และใช้ซอฟต์แวร์ที่ให้คุณสามารถนำเข้าวิดีโอจากแหล่งวิดีโอแอนะล็อกได้โดยตรง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับอุปกรณ์จับภาพแบบแอนะล็อกของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

 • คุณยังสามารถเปิดโปรแกรม Import Video ได้โดยใช้ Windows Movie Maker ใช้กล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกหรือ VCR ที่เชื่อมต่อกับกล้อง DV ของคุณซึ่งเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อเปิดกล้อง DV ให้อยู่ในโหมดการเล่น ใน Windows Movie Maker บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก นำเข้าจากกล้องวิดีโอแบบดิจิทัล

 • คุณยังสามารถเปิดโปรแกรม Import Video ได้โดยใช้ Windows Photo Gallery ใช้กล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกหรือ VCR ที่เชื่อมต่อกับกล้อง DV ของคุณซึ่งเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อเปิดกล้อง DV ให้อยู่ในโหมดการเล่น ใน Windows Photo Gallery คลิก แฟ้ม คลิก นำเข้าจากกล้องหรือสแกนเนอร์ คลิกที่กล้อง DV ในรายการอุปกรณ์ จากนั้นคลิก นำเข้า