การนำเข้าวิดีโอจากวิดีโอเทป

คุณสามารถคัดลอกภาพวิดีโอจากวิดีโอเทปในกล้องวิดีโอแบบดิจิทัล (DV) ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยใช้ 'การนำเข้าวิดีโอ' เมื่อคุณนำเข้าภาพวิดีโอจากวิดีโอเทปในกล้อง DV เข้ามาในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ภาพวิดีโอในเทปจะถูกเข้ารหัสเป็นแฟ้มวิดีโอและบันทึกลงบนฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการนำเข้าภาพวิดีโอทั้งหมดจากเทปในกล้องวิดีโอแบบดิจิทัล (DV)

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้อง DV ของคุณเชื่อมต่อโดยใช้การเชื่อมต่อIEEE 1394 หรือ USB 2.0 จากนั้นตั้งค่าโหมดของกล้องให้เล่นวิดีโอที่บันทึกไว้ (มักใช้ชื่อ VTR หรือ VCR บนกล้อง DV)

 2. ในกล่องโต้ตอบ เล่นอัตโนมัติ ที่แสดงขึ้นมาเมื่อคุณเปิดกล้อง DV ให้คลิก นำเข้าวิดีโอ

 3. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มวิดีโอที่คุณต้องการสร้าง นำเข้า จากนั้นให้บันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 4. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการบันทึกแฟ้มวิดีโอของคุณจากรายการ นำเข้าไปยัง หรือคลิก เรียกดู เพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่น

 5. ในรายการ จัดรูปแบบ ให้เลือกรูปแบบแฟ้มวิดีโอต่อไปนี้สำหรับใช้กับแฟ้มวิดีโอใหม่นี้ แล้วคลิก ถัดไป

  • ถ้าคุณต้องการสร้างแฟ้มเดี่ยวโดยใช้ชนิดแฟ้มที่อุปกรณ์วิดีโอแบบดิจิทัลของคุณจะใช้ตามค่าเริ่มต้น เช่น แฟ้ม AVI หรือ DV-AVI ให้เลือก Audio Video Interleaved (แฟ้มเดี่ยว)

  • ถ้าคุณต้องการสร้างแฟ้ม Windows Media Video (WMV) ซึ่งเป็นแฟ้มเดี่ยวที่เก็บข้อมูลทั้งหมดบนวิดีโอเทปไว้ ให้เลือก แฟ้ม Windows Media Video (แฟ้มเดี่ยว)

  • ถ้าคุณต้องการสร้างแฟ้ม WMV สำหรับทุกฉากบนวิดีโอเทป ให้เลือก Windows Media Video (หนึ่งแฟ้มต่อฉาก)

 6. คลิก นำเข้าวิดีโอเทปทั้งหมดลงในคอมพิวเตอร์ของฉัน แล้วคลิก ถัดไป

 7. ถ้าคุณต้องการหยุดการนำเข้าวิดีโอก่อนม้วนวิดีโอเทปสิ้นสุด ให้คลิก หยุด แล้วคลิก ใช่

 8. คลิก เสร็จสิ้น

  วิดีโอที่นำเข้าถูกบันทึกเป็นแฟ้มวิดีโอหนึ่งแฟ้มหรือมากกว่าบนคอมพิวเตอร์ของคุณและปรากฏใน Windows Photo Gallery

เมื่อต้องการนำเข้าภาพวิดีโอทั้งหมดจากเทปในกล้องวิดีโอแบบดิจิทัล (DV) และเขียนลงในดีวีดี

เมื่อต้องการเขียนวิดีโอเทปลงดีวีดี คุณจะต้องมี Windows DVD Maker ซึ่งมาพร้อมกับ Windows Vista Ultimate และ Windows Vista Home Premium และคุณจำเป็นต้องมีเครื่องเขียนดีวีดีด้วย

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้อง DV ของคุณเชื่อมต่อโดยใช้การเชื่อมต่อIEEE 1394 หรือ USB 2.0 จากนั้นตั้งค่าโหมดของกล้องให้เล่นวิดีโอที่บันทึกไว้ (มักใช้ชื่อ VTR หรือ VCR บนกล้อง DV)

 2. ในกล่องโต้ตอบ เล่นอัตโนมัติ ที่แสดงขึ้นมาเมื่อคุณเปิดกล้อง DV ให้คลิก นำเข้าวิดีโอ

 3. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มวิดีโอที่คุณต้องการสร้าง นำเข้า จากนั้นให้บันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 4. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการบันทึกแฟ้มวิดีโอของคุณจากรายการ นำเข้าไปยัง หรือคลิก เรียกดู เพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่น

 5. ในรายการ จัดรูปแบบ ให้เลือกรูปแบบแฟ้มวิดีโอต่อไปนี้สำหรับใช้กับแฟ้มวิดีโอใหม่นี้ แล้วคลิก ถัดไป

  • ถ้าคุณต้องการสร้างแฟ้มเดี่ยวโดยใช้ชนิดแฟ้มที่อุปกรณ์วิดีโอแบบดิจิทัลของคุณจะใช้ตามค่าเริ่มต้น เช่น แฟ้ม AVI หรือ DV-AVI ให้เลือก Audio Video Interleaved (แฟ้มเดี่ยว)

  • ถ้าคุณต้องการสร้างแฟ้ม Windows Media Video (WMV) ซึ่งเป็นแฟ้มเดี่ยวที่เก็บข้อมูลทั้งหมดบนวิดีโอเทปไว้ ให้เลือก แฟ้ม Windows Media Video (แฟ้มเดี่ยว).

  • ถ้าคุณต้องการสร้างแฟ้ม WMV สำหรับทุกฉากบนวิดีโอเทป ให้เลือก Windows Media Video (หนึ่งแฟ้มต่อฉาก)

 6. คลิก นำเข้าวิดีโอเทปทั้งหมดแล้วเขียนข้อมูลลงดีวีดี พิมพ์ชื่อเรื่องสำหรับดีวีดี แล้วคลิก ถัดไป

  เทปในกล้อง DV จะถูกกรอกลับไปต้นม้วน และภาพวิดีโอจะถูกนำเข้า

 7. ถ้าต้องการหยุดการนำเข้าวิดีโอก่อนม้วนวิดีโอเทปสิ้นสุด ให้คลิก หยุด แล้วคลิก ใช่

  ภาพวิดีโอที่ถูกนำเข้ามาแล้วจะถูกบันทึกเป็นแฟ้มวิดีโอ

 8. เมื่อนำเข้าภาพวิดีโอจากวิดีโอเทปเสร็จแล้ว ให้คลิก เสร็จสิ้น เพื่อปิด 'การนำเข้าวิดีโอ'

  แฟ้มวิดีโอที่ได้รับการบันทึกเรียบร้อย (หนึ่งแฟ้มหรือหลายแฟ้ม) จะถูกเขียนลงในดีวีดี

เมื่อต้องการนำเข้าภาพวิดีโอบางส่วนจากเทปในกล้องวิดีโอแบบดิจิทัล (DV)

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้อง DV ของคุณเชื่อมต่ออย่างเหมาะสม โดยใช้การเชื่อมต่อIEEE 1394 หรือ USB 2.0 จากนั้นตั้งค่าโหมดของกล้องให้เล่นวิดีโอที่บันทึกไว้ (มักใช้ชื่อ VTR หรือ VCR บนกล้อง DV)

 2. ในกล่องโต้ตอบ เล่นอัตโนมัติ ที่แสดงขึ้นมาเมื่อคุณเปิดกล้อง DV ให้คลิก นำเข้าวิดีโอ

 3. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มวิดีโอที่คุณต้องการสร้าง นำเข้า จากนั้นให้บันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 4. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการบันทึกแฟ้มวิดีโอของคุณจากรายการ นำเข้าไปยัง หรือคลิก เรียกดู เพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่น

 5. ในรายการ จัดรูปแบบ ให้เลือกรูปแบบแฟ้มวิดีโอต่อไปนี้สำหรับใช้กับแฟ้มวิดีโอใหม่นี้ แล้วคลิก ถัดไป

  • ถ้าคุณต้องการสร้างแฟ้มเดี่ยวโดยใช้ชนิดแฟ้มที่อุปกรณ์วิดีโอแบบดิจิทัลของคุณจะใช้ตามค่าเริ่มต้น เช่น แฟ้ม AVI หรือ DV-AVI ให้เลือก Audio Video Interleaved (แฟ้มเดี่ยว)

  • ถ้าคุณต้องการสร้างแฟ้ม Windows Media Video (WMV) ซึ่งเป็นแฟ้มเดี่ยวที่เก็บข้อมูลทั้งหมดบนวิดีโอเทปไว้ ให้เลือก แฟ้ม Windows Media Video (แฟ้มเดี่ยว).

  • ถ้าคุณต้องการสร้างแฟ้ม WMV สำหรับทุกฉากบนวิดีโอเทป ให้เลือก Windows Media Video (หนึ่งแฟ้มต่อฉาก)

 6. คลิก นำเข้าวิดีโอเทปบางส่วนเท่านั้นลงในคอมพิวเตอร์ของฉัน แล้วคลิก ถัดไป

 7. บนหน้า เลื่อนวิดีโอเทปแล้วเริ่มการนำเข้าวิดีโอ ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • ใช้ตัวควบคุมกล้อง DV ใน 'การนำเข้าวิดีโอ' หรือตัวควบคุมบนกล้องวิดีโอของคุณ ค้นหาจุดเริ่มต้นของคลิปบนเทปซึ่งคุณต้องการนำเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • ถ้าคุณต้องการระบุความยาวของเวลาที่จะนำเข้าภาพวิดีโอจากวิดีโอเทป ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หยุดการนำเข้าหลังจาก แล้วป้อนค่าจำกัดเวลาสำหรับการนำเข้าภาพวิดีโอ

 8. คลิก เริ่มการนำเข้าวิดีโอ

  วิดีโอเทปจะเล่นโดยอัตโนมัติและการนำเข้าจะเริ่มทำงาน

 9. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อเทปมาถึงจุดที่คุณต้องการให้หยุดการนำเข้าแล้ว ให้คลิก หยุดการนำเข้าวิดีโอ

  • ถ้าคุณได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หยุดการนำเข้าหลังจาก ไว้ ให้รอจนถึงเวลาที่กำหนดในการนำเข้าภาพวิดีโอ

 10. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 8 และ 9 สำหรับวิดีโอเทปแต่ละส่วนที่คุณต้องการนำเข้า

 11. เมื่อนำเข้าภาพวิดีโอเสร็จแล้ว ให้คลิก เสร็จสิ้น

  วิดีโอที่นำเข้าถูกบันทึกเป็นแฟ้มวิดีโอหนึ่งแฟ้มหรือมากกว่าบนคอมพิวเตอร์ของคุณและปรากฏใน Windows Photo Gallery

หมายเหตุ

 • คุณยังสามารถเปิด 'การนำเข้าวิดีโอ' ได้โดยใช้ Windows Movie Maker โดยที่กล้อง DV ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณและเปิดในโหมดการเล่น ใน Windows Movie Maker บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก นำเข้าจากกล้องวิดีโอแบบดิจิทัล

 • คุณยังสามารถเปิดโปรแกรม Import Video ได้โดยใช้ Windows Photo Gallery โดยที่กล้อง DV ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณและเปิดในโหมดการเล่น ใน Windows Photo Gallery คลิก แฟ้ม คลิก นำเข้าจากกล้องหรือสแกนเนอร์ คลิกที่กล้อง DV ของคุณในรายการอุปกรณ์ แล้วคลิก นำเข้า

 • ไม่สามารถนำเข้าภาพวิดีโอจากกล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกหรือ VCR เมื่อใช้ 'การนำเข้าวิดีโอ' หรือ Windows Movie Maker ได้ เมื่อต้องการนำเข้าภาพวิดีโอจากกล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกหรือ VCR คุณจะต้องมีอุปกรณ์จับภาพวิดีโอแบบแอนะล็อกติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และใช้ซอฟต์แวร์ที่ให้คุณสามารถนำเข้าวิดีโอจากอุปกรณ์จับภาพแบบแอนะล็อกได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับอุปกรณ์จับภาพแบบแอนะล็อกของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

 • กล้อง DV บางชนิดยังให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แอนะล็อก อย่างเช่น VCR ได้อีกด้วย กล้อง DV จะทำการแปลงภาพวิดีโอจากแหล่งสัญญาณแอนะล็อกให้เป็นภาพวิดีโอแบบดิจิทัล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับกล้อง DV ของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กล้อง DV เพื่อนำเข้าวิดีโอจากอุปกรณ์วิดีโอแบบแอนะล็อก ให้ดูที่ การนำเข้าวิดีโอจากกล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกหรือ VCR โดยใช้กล้อง DV.