ข้อมูลในหัวข้อ 'วิธีใช้' นี้ใช้กับ Windows Internet Explorer 7

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดของ Internet Explorer เพื่อทำงานที่แตกต่างกันหลายๆ ประเภทได้อย่างรวดเร็ว หรือทำงานโดยไม่ใช้เมาส์

แสดงทั้งหมด

การดูและสำรวจเว็บเพจ

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายทางลัดที่ใช้ในการดูและสำรวจเว็บเพจ

เมื่อต้องการ
แป้นที่กด

แสดงวิธีใช้

F1

สลับไปมาระหว่างมุมมองแบบเต็มหน้าจอและมุมมองแบบปกติของหน้าต่างเบราว์เซอร์

F11

ย้ายไปข้างหน้ายังรายการต่างๆ บนเว็บเพจ แถบที่อยู่ หรือแถบการเชื่อมโยง

TAB

ย้อนกลับไปยังรายการต่างๆ บนเว็บเพจ แถบที่อยู่ หรือแถบการเชื่อมโยง

SHIFT+TAB

ไปยังโฮมเพจของคุณ

ALT+HOME

ไปยังเพจถัดไป

ALT+ลูกศรขวา

ไปยังเพจก่อนหน้า

ALT+ลูกศรซ้าย หรือ BACKSPACE

แสดงเมนูทางลัดสำหรับการเชื่อมโยง

SHIFT+F10

ย้ายไปข้างหน้าผ่านเฟรมและองค์ประกอบต่างๆ ของเบราว์เซอร์ (จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อปิดใช้งานการเรียกดูแบบแท็บไว้)

CTRL+TAB หรือ F6

ย้อนกลับระหว่างเฟรม (จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อปิดใช้งานการเรียกดูแบบแท็บไว้)

CTRL+SHIFT+TAB

เลื่อนไปยังส่วนต้นของเอกสาร

ลูกศรขึ้น

เลื่อนไปยังส่วนท้ายของเอกสาร

ลูกศรลง

เลื่อนไปยังส่วนต้นของเอกสารด้วยระยะห่างที่มากขึ้น

PAGE UP

เลื่อนไปยังส่วนท้ายของเอกสารด้วยระยะห่างที่มากขึ้น

PAGE DOWN

ย้ายไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นของเอกสาร

HOME

ย้ายไปที่ตำแหน่งสิ้นสุดของเอกสาร

END

ค้นหาบนเพจนี้

CTRL+F

ฟื้นฟูเว็บเพจปัจจุบัน

F5

ฟื้นฟูเว็บเพจปัจจุบัน แม้ว่าการประทับเวลาของรุ่นที่อยู่บนเว็บและรุ่นที่เก็บไว้ในเครื่องของคุณ จะเป็นค่าเดียวกัน

CTRL+F5

หยุดการดาวน์โหลดเพจ

ESC

เปิดเว็บไซต์หรือเพจใหม่

CTRL+O

เปิดหน้าต่างใหม่

CTRL+N

ปิดหน้าต่างปัจจุบัน (ถ้าคุณเปิดแท็บไว้เพียงแท็บเดียวเท่านั้น)

CTRL+W

บันทึกเพจปัจจุบัน

CTRL+S

พิมพ์เพจปัจจุบันหรือเฟรมที่ใช้งานอยู่

CTRL+P

เปิดใช้งานการเชื่อมโยงที่เลือก

ENTER

เปิดรายการโปรด

CTRL+l

เปิดประวัติ

CTRL+H

เปิดตัวดึงข้อมูล

CTRL+J

เปิดเมนู 'เพจ'

ALT+P

เปิดเมนู 'เครื่องมือ'

ALT+T

เปิดเมนู 'วิธีใช้'

ALT+H

การทำงานกับแท็บ

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายทางลัดที่ใช้เมื่อทำงานกับแท็บ

เมื่อต้องการ
แป้นที่กด

เปิดการเชื่อมโยงในแท็บใหม่ในเบื้องหลัง

CTRL+คลิก

เปิดการเชื่อมโยงในแท็บใหม่ในเบื้องหน้า

CTRL+SHIFT+คลิก

เปิดแท็บใหม่ในเบื้องหน้า

CTRL+T

สลับไปมาระหว่างแท็บ

CTRL+TAB หรือ CTRL+SHIFT+TAB

ปิดแท็บปัจจุบัน (หรือหน้าต่างปัจจุบัน ถ้าการเรียกดูแบบแท็บถูกปิดใช้งานอยู่)

CTRL+W

เปิดแท็บใหม่ให้ทำงานอยู่เบื้องหน้าโดยไม่ต้องแสดงแถบที่อยู่

ALT+ENTER

สลับไปยังหมายเลขแท็บที่ระบุ

CTRL+n (โดย n คือหมายเลขระหว่าง 1 ถึง 8)

สลับไปยังแท็บสุดท้าย

CTRL+9

ปิดแท็บอื่นๆ

CTRL+ALT+F4

สลับเพื่อเปิดหรือปิด 'แท็บด่วน' (มุมมองรูปขนาดย่อ)

CTRL+Q

การใช้การย่อ/ขยาย

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายทางลัดที่ใช้สำหรับการย่อ/ขยาย

เมื่อต้องการ
แป้นที่กด

เพิ่มการขยาย (+ 10%)

CTRL+เครื่องหมายบวก

ลดการขยาย (- 10%)

CTRL+เครื่องหมายลบ

ย่อ/ขยายเป็น 100%

CTRL+0

การใช้การค้นหา

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายทางลัดที่ใช้สำหรับการค้นหา

เมื่อต้องการ
แป้นที่กด

ไปยังกล่องค้นหา

CTRL+E

เปิด 'แบบสอบถามการค้นหา' ในแท็บใหม่

ALT+ENTER

เปิดเมนู 'ผู้ให้บริการการค้นหา'

CTRL+ลูกศรลง

การใช้ 'ตัวอย่างก่อนพิมพ์'

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายทางลัดที่ใช้ในการดูตัวอย่างและพิมพ์เว็บเพจ

เมื่อต้องการ
แป้นที่กด

ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์และพิมพ์เพจ

ALT+P

เปลี่ยนแปลงกระดาษ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ การวางแนว และระยะขอบสำหรับเพจนี้

ALT+U

แสดงหน้าแรกที่จะพิมพ์

ALT+HOME

แสดงหน้าก่อนหน้าที่จะพิมพ์

ALT+ลูกศรซ้าย

พิมพ์หมายเลขหน้าที่คุณต้องการแสดง

ALT+A

แสดงหน้าถัดไปที่จะพิมพ์

ALT+ลูกศรขวา

แสดงหน้าสุดท้ายที่จะพิมพ์

ALT+END

ระบุลักษณะของการพิมพ์เฟรม (ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณกำลังพิมพ์เว็บเพจ ที่ใช้เฟรมเท่านั้น)

ALT+F

ปิดตัวอย่างก่อนพิมพ์

ALT+C

การใช้แถบที่อยู่

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายทางลัดที่ใช้กับแถบที่อยู่

เมื่อต้องการ
แป้นที่กด

เลือกข้อความในแถบที่อยู่

ALT+D

แสดงรายการที่อยู่ที่คุณเคยพิมพ์

F4

เมื่ออยู่ในแถบที่อยู่ จะย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดตัดคำถัดไปทางด้านซ้ายในที่อยู่ (จุดหรือ เครื่องหมายทับ)

CTRL+ลูกศรซ้าย

เมื่ออยู่ในแถบที่อยู่ จะย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดตัดคำถัดไปทางด้านขวาในที่อยู่ (จุดหรือ เครื่องหมายทับ)

CTRL+ลูกศรขวา

เพิ่ม "www."ที่จุดเริ่มต้น และ ".com" ที่จุดสิ้นสุดของข้อความที่พิมพ์ใน แถบที่อยู่

CTRL+ENTER

ย้ายขึ้นไปยังรายการที่ตรงกันที่ได้มาจาก 'การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ'

ลูกศรขึ้น

ย้อนลงไปยังรายการที่ตรงกันที่ได้มาจาก 'การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ'

ลูกศรลง

การเปิดเมนูแถบเครื่องมือของ Internet Explorer

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายทางลัดที่ใช้เพื่อเปิดเมนูแถบเครื่องมือของ Internet Explorer

เมื่อต้องการ
แป้นที่กด

เปิดเมนู 'หน้าแรก'

ALT+M

เปิดเมนู 'พิมพ์'

ALT+R

เปิดเมนู 'RSS'

ALT+J

เปิดเมนู 'เครื่องมือ'

ALT+O

เปิดเมนู 'วิธีใช้'

ALT+L

การทำงานกับตัวดึงข้อมูล ประวัติ และรายการโปรด

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายทางลัดที่ใช้เมื่อทำงานกับตัวดึงข้อมูล ประวัติ และรายการโปรด

เมื่อต้องการ
แป้นที่กด

เพิ่มเพจปัจจุบันไว้ในรายการโปรด (หรือสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูลเมื่ออยู่ในมุมมองตัวดึงข้อมูล)

CTRL+D

เปิดกล่องโต้ตอบ จัดระเบียบรายการโปรด

CTRL+B

เลื่อนรายการที่เลือกใน 'รายการโปรด' ขึ้นภายในกล่องโต้ตอบ จัดระเบียบรายการโปรด

ALT+ลูกศรขึ้น

เลื่อนรายการที่เลือกใน 'รายการโปรด' ลงภายในกล่องโต้ตอบ จัดระเบียบรายการโปรด

ALT+ลูกศรลง

เปิด ศูนย์กลางรายการโปรด และแสดงรายการโปรดของคุณ

ALT+C

เปิด ศูนย์กลางรายการโปรด และแสดงประวัติของคุณ

CTRL+H

เปิด ศูนย์กลางรายการโปรด และแสดงตัวดึงข้อมูลของคุณ

CTRL+J

เปิด 'ศูนย์กลางรายการโปรด' และแสดงตัวดึงข้อมูลของคุณ

CTRL+SHIFT+J

เปิดเมนู 'เพิ่มในรายการโปรด' (หรือเปิด สมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล เมื่ออยู่ในการแสดงตัวอย่างตัวดึงข้อมูล)

ALT+Z

เปิดเมนู 'รายการโปรด' จากแถบเมนู

ALT+A

แสดงตัวดึงข้อมูลทั้งหมด (เมื่ออยู่ในมุมมองตัวดึงข้อมูล)

ALT+I

ทำเครื่องหมายตัวดึงข้อมูลว่าอ่านแล้ว (เมื่ออยู่ในมุมมองตัวดึงข้อมูล)

ALT+M

วางเคอร์เซอร์ในกล่องค้นหาในมุมมองตัวดึงข้อมูล

ALT+S

การแก้ไข

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายทางลัดที่ใช้เมื่อแก้ไขเว็บเพจ

เมื่อต้องการ
แป้นที่กด

เอารายการที่เลือกออก และคัดลอกลงในคลิปบอร์ด

CTRL+X

คัดลอกรายการที่เลือกลงในคลิปบอร์ด

CTRL+C

แทรกเนื้อหาของคลิปบอร์ดลงในตำแหน่งที่เลือก

CTRL+V

เลือกรายการทั้งหมดบนเว็บเพจปัจจุบัน

CTRL+A

การใช้แถบข้อมูล

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายทางลัดที่ใช้เมื่อทำงานกับแถบข้อมูล

เมื่อต้องการ
แป้นที่กด

เลื่อนโฟกัสไปยังแถบข้อมูล

ALT+N

คลิกแถบข้อมูล

SPACEBAR

หมายเหตุ