POP3 SMTP และเซิร์ฟเวอร์อีเมลชนิดอื่นๆ

เมื่อสร้างบัญชีผู้ใช้อีเมลใน Windows Mail คุณจะถูกขอให้เลือกชนิดของเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่บัญชีผู้ใช้ของคุณใช้อยู่ Windows Mail สนับสนุนชนิดของเซิร์ฟเวอร์อีเมลต่อไปนี้ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าบัญชีผู้ใช้ของคุณใช้เซิร์ฟเวอร์อีเมลชนิดใด ให้ติดต่อผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

  • เซิร์ฟเวอร์ Post Office Protocol 3 (POP3) จะเก็บข้อความอีเมลขาเข้าไว้จนกว่าคุณจะตรวจสอบอีเมลของคุณ โดยเมื่อถึงเวลานั้นอีเมลจะถูกถ่ายโอนมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ POP3 เป็นชนิดของบัญชีผู้ใช้ที่ใช้กันทั่วไปสำหรับอีเมลส่วนบุคคล โดยปกติแล้วข้อความจะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์เมื่อคุณตรวจสอบอีเมลของคุณ

  • เซิร์ฟเวอร์โพรโทคอลการเข้าถึงข้อความอินเทอร์เน็ต (IMAP) จะช่วยให้คุณสามารถทำงานกับข้อความอีเมลได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดมายังคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน คุณสามารถแสดงตัวอย่าง ลบ และจัดระเบียบข้อความบนเซิร์ฟเวอร์อีเมลได้โดยตรง และสำเนาของข้อความจะถูกจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์จนกว่าคุณจะเลือกให้ลบข้อความดังกล่าว IMAP นิยมใช้กันทั่วไปสำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมลธุรกิจ

  • เซิร์ฟเวอร์ Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) จะจัดการเกี่ยวกับการส่งข้อความอีเมลของคุณไปยังอินเทอร์เน็ต เซิร์ฟเวอร์ SMTP จะจัดการกับอีเมลขาออก และใช้ร่วมกับเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาเข้า POP3 หรือ IMAP

หมายเหตุ

  • นอกจากนี้ Windows Mail ยังสนับสนุนชนิดของเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมอีก ได้แก่ Network News Transfer Protocol (NNTP) ซึ่งใช้สำหรับอ่านและติดประกาศข้อความกลุ่มข่าวสาร และ Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ซึ่งใช้สำหรับเข้าถึงบริการไดเรกทอรีต่างๆ

  • Windows Mail ไม่สนับสนุนโพรโทคอล HTTP:// ซึ่ง Outlook Express เคยใช้สำหรับเข้าถึง Hotmail และบริการอีเมลบนเว็บอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงอีเมลบนเว็บ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft