การติดประกาศข้อความไปยังกลุ่มข่าวสาร

การเขียนข้อความกลุ่มข่าวสารก็เหมือนกับการเขียนข้อความอีเมล แต่คุณจะเขียนสำหรับผู้อ่านจำนวนมากกว่า แทนที่จะส่งข้อความไปยังผู้รับกลุ่มเล็กๆ ข้อความดังกล่าวจะถูกติดประกาศไปยังกลุ่มข่าวสารสาธารณะ และใครก็ตามที่สมัครสมาชิกกลุ่มข่าวสารนั้นก็จะสามารถอ่านได้

โปรดระลึกไว้ว่าก่อนที่คุณจะสามารถติดประกาศข้อความไปยังกลุ่มข่าวสารได้ คุณจะต้องสมัครสมาชิกกลุ่มข่าวสารดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสมัครสมาชิกกลุ่มข่าวสาร

  1. เปิด Windows Mail โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Mail

  2. ในรายการ 'โฟลเดอร์' ให้เลือกกลุ่มข่าวสารที่คุณต้องการติดประกาศข้อความ

  3. บนแถบเครื่องมือ ให้คลิก สร้างประกาศ

  4. พิมพ์หัวข้อสำหรับข้อความของคุณลงในกล่อง เรื่อง:Windows Mail ไม่สามารถติดประกาศข้อความที่ไม่มีชื่อเรื่องได้

  5. เขียนข้อความของคุณ แล้วคลิก ส่ง

หมายเหตุ

  • เมื่อต้องการส่งข้อความของคุณไปยังกลุ่มข่าวสารหลายกลุ่มบนเซิร์ฟเวอร์ข่าวสารเดียวกัน ให้คลิกไอคอนที่อยู่ถัดจาก กลุ่มข่าว ในหน้าต่างการเขียนข้อความ ในกล่องโต้ตอบ เลือกกลุ่มข่าว ให้คลิกกลุ่มข่าวสารอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มจากรายการ (กดแป้น CTRL ค้างไว้เพื่อเลือกกลุ่มข่าวสารมากกว่าหนึ่งกลุ่ม) แล้วคลิก เพิ่ม คุณสามารถเลือกจากกลุ่มข่าวสารทั้งหมด หรือเลือกจากเฉพาะกลุ่มข่าวสารที่คุณสมัครสมาชิกไว้ได้โดยการคลิก แสดงเฉพาะกลุ่มข่าวที่สมัครสมาชิกไว้เท่านั้น

  • คุณสามารถส่งข้อความไปยังกลุ่มข่าวสารมากกว่าหนึ่งกลุ่มในเวลาเดียวกันได้ เมื่อกลุ่มข่าวสารทั้งหมดอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ข่าวสารเดียวกันเท่านั้น เมื่อต้องการติดประกาศข้อความไปยังกลุ่มข่าวสารบนเซิร์ฟเวอร์ข่าวสารอื่นๆ ให้สร้างข้อความแยกต่างหากสำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์ข่าวสาร

  • คุณสามารถยกเลิกข้อความที่คุณติดประกาศไว้ได้โดยการเลือกข้อความดังกล่าวและคลิกเมนู ข้อความ แล้วเลือก ยกเลิกข้อความ การยกเลิกข้อความจะไม่ได้เป็นการเอาข้อความดังกล่าวออกจากคอมพิวเตอร์ของผู้อ่านกลุ่มข่าวสาร ถ้าผู้อ่านคนนั้นได้เรียกข้อความดังกล่าวก่อนที่จะถูกยกเลิก คุณสามารถยกเลิกได้เฉพาะข้อความที่คุณติดประกาศเท่านั้น คุณไม่สามารถยกเลิกข้อความของผู้อื่นได้