ต่อไปนี้คือคำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับแฟ้มและโฟลเดอร์รุ่นก่อนหน้านี้

แสดงทั้งหมด

รุ่นก่อนหน้านี้คืออะไร

รุ่นก่อนหน้า คือสำเนาสำรองซึ่งหมายถึงสำเนาของแฟ้มและโฟลเดอร์ที่คุณสำรองไว้โดยใช้ 'ตัวช่วยสร้างการสำรองแฟ้ม' หรือคือสำเนาเงาซึ่งหมายถึงสำเนาของแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ Windows ได้บันทึกไว้โดยอัตโนมัติเป็นส่วนหนึ่งของ จุดคืนค่า (สำเนาเงาอาจเป็นสำเนาของแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือแฟ้มที่ใช้ร่วมกันในคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งบนเครือข่าย) คุณสามารถใช้แฟ้มรุ่นก่อนหน้าในการคืนค่าแฟ้มที่คุณได้ปรับเปลี่ยนหรือลบไปโดยบังเอิญ หรือคืนค่าแฟ้มที่เสียหาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ คุณสามารถเปิด บันทึกลงในที่ตั้งอื่น หรือคืนค่ารุ่นก่อนหน้านี้ได้

สำเนาเงาสร้างขึ้นได้อย่างไร

สำเนาเงาได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติเป็นส่วนหนึ่งของจุดคืนค่าใน 'คุณสมบัติของระบบ' ถ้า 'การป้องกันระบบ' เปิดอยู่ Windows จะสร้างสำเนาเงาของแฟ้มที่มีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาโดยอัตโนมัตินับตั้งแต่มีการสร้างจุดคืนค่าสุดท้ายขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีการสร้างจุดคืนค่าขึ้นวันละครั้ง ถ้า ฮาร์ดดิสก์ ของคุณมีการแบ่งพาร์ติชันหรือถ้าคุณมีฮาร์ดดิสก์มากกว่าหนึ่งตัวบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะต้องเปิด 'การป้องกันระบบ' บน พาร์ติชัน หรือฮาร์ดดิสก์ที่เหลือ

หมายเหตุ

 • การบันทึกแฟ้มเป็นสำเนาเงาจะมีเพียงรุ่นเดียวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณปรับเปลี่ยนแฟ้มหลายครั้งในวันเดียว มีเฉพาะแฟ้มรุ่นปัจจุบันเท่านั้นที่ถูกบันทึกไว้เมื่อมีการสร้างจุดคืนค่า

การเปิด 'การป้องกันระบบ'

 1. เปิด 'ระบบ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ระบบ

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก การป้องกันระบบ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. ภายใต้ จุดที่คืนค่าอัตโนมัติ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากดิสก์ที่คุณต้องการเปิด 'การป้องกันระบบ' แล้วคลิก ตกลง

ฉันจะเข้าถึงแฟ้มและโฟลเดอร์รุ่นก่อนหน้านี้ได้อย่างไร

 • คลิกขวาที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ จากนั้นคลิก คืนค่ากลับไปรุ่นก่อน

  คุณจะเห็นรายการของแฟ้มหรือโฟลเดอร์รุ่นก่อนหน้าที่สามารถใช้งานได้ รายการดังกล่าวจะรวมแฟ้มที่บันทึกอยู่บนการสำรองรวมทั้งสำเนาเงา ถ้าทั้งสองแบบนี้มีให้ใช้งานได้

รูปภาพของแท็บ 'รุ่นก่อนหน้า'
แท็บ 'รุ่นก่อนหน้า' ที่แสดงแฟ้มรุ่นก่อนหน้า

ฉันจะคืนค่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์รุ่นก่อนหน้านี้ได้อย่างไร

ก่อนที่จะคืนค่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์รุ่นก่อนหน้า ให้เปิดแฟ้มหรือโฟลเดอร์นั้นก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นรุ่นที่คุณต้องการ จากนั้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกขวาที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ จากนั้นคลิก คืนค่ากลับไปรุ่นก่อน

 2. คลิกที่ตัวเลือกในรายการ จากนั้นคลิก คืนค่า

  คำเตือน

  • แฟ้มหรือโฟลเดอร์ดังกล่าวจะแทนที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์รุ่นปัจจุบันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณไม่สามารถเลิกทำการแทนที่นี้ได้

  หมายเหตุ

  • ถ้าปุ่ม คืนค่า ไม่สามารถใช้งานได้ คุณจะไม่สามารถคืนค่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์รุ่นก่อนหน้า ให้คุณเปิดหรือบันทึกแฟ้มหรือโฟลเดอร์นั้นในตำแหน่งที่ตั้งอื่นแทน

การคืนค่าสำเนาเงาแตกต่างจากการคืนค่าสำเนาสำรองอย่างไร

เมื่อต้องการคืนค่าสำเนาเงาที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ ให้คุณคลิกขวาที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ แล้วคลิก คืนค่ากลับไปรุ่นก่อน จากนั้นเลือกแฟ้มหรือโฟลเดอร์รุ่นก่อนหน้านี้ที่ต้องการคืนค่า คลิก คืนค่า แล้วแฟ้มหรือโฟลเดอร์นั้นก็จะคืนค่า การคืนค่าสำเนาเงาจากที่ตั้งเครือข่ายก็คล้ายคลึงกัน ตราบเท่าที่คอมพิวเตอร์ของคุณมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายและที่ตั้งเครือข่ายดังกล่าวพร้อมให้ใช้งานได้ (คอมพิวเตอร์เปิดอยู่ และคุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือดิสก์นั้น)

สำหรับการคืนค่าสำเนาสำรอง ให้ทำตามขั้นตอนเดียวกับข้างต้น แต่คลิกที่แฟ้มรุ่นสำรองบนแท็บ 'รุ่นก่อนหน้า' เมื่อคุณคลิก 'คืนค่า' Windows จะเปิดใช้งาน 'ตัวช่วยสร้างการคืนค่าแฟ้ม' และจากที่นั่น ให้ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง คุณจำเป็นต้องเข้าถึงที่จัดเก็บหรือสื่อแบบถอดได้ (เช่น ฮาร์ดดิสก์ภายในหรือภายนอก หรือซีดี หรือดีวีดี) ที่จัดเก็บแฟ้มสำรองนั้นเพื่อคืนค่ารายการจากแฟ้มสำรอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองแฟ้ม โปรดดูที่ การสำรองแฟ้ม

หมายเหตุ

 • หากคุณใช้ 'การล้างข้อมูลบนดิสก์' เพื่อลบจุดคืนค่าหลังจากการคืนค่า 'การล้างข้อมูลบนดิสก์' จะลบสำเนาเงาออกไปด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มเนื้อที่ว่างบนดิสก์ที่ฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ ให้ดูที่ การลบแฟ้มโดยใช้ 'การล้างข้อมูลบนดิสก์'

เหตุใดฉันจึงไม่พบสำเนาเงาของบางแฟ้ม

สาเหตุที่เป็นไปได้มีอยู่หลายประการดังต่อไปนี้

 • 'การป้องกันระบบ' อาจไม่ได้เปิดอยู่สำหรับฮาร์ดดิสก์นั้น ถ้า 'การป้องกันระบบ' ไม่ได้เปิดอยู่ Windows จะไม่สามารถสร้างสำเนาเงาได้

  การเปิด 'การป้องกันระบบ'

  1. เปิด 'ระบบ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ระบบ

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก การป้องกันระบบ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  3. ภายใต้ จุดที่คืนค่าอัตโนมัติ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากไดรฟ์ข้อมูลที่คุณต้องการเปิด 'การป้องกันระบบ' แล้วคลิก ตกลง

 • แฟ้มนั้นอาจเป็นแฟ้มแบบออฟไลน์ ซึ่งก็คือสำเนาของแฟ้มที่จัดเก็บอยู่บนโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน สำเนาเงาจะไม่สามารถใช้งานได้สำหรับแฟ้มแบบออฟไลน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มออฟไลน์ ให้ดูที่ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับแฟ้มออฟแบบไลน์

 • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนเครือข่ายของบริษัท ผู้ดูแล เครือข่ายของคุณอาจปิดการใช้งานสำเนาเงา

สำเนาเงาไม่สามารถใช้งานได้สำหรับบางแฟ้มหรือโฟลเดอร์ใช่หรือไม่

สำเนาเงาไม่สามารถใช้งานได้สำหรับแฟ้มและโฟลเดอร์ที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างถูกต้องของ Windows ตัวอย่างของแฟ้มและโฟลเดอร์เหล่านี้รวมถึงโฟลเดอร์ของระบบ (โฟลเดอร์ที่ติดตั้ง Windows) และแฟ้มต่างๆ ในโฟลเดอร์ของระบบ ซึ่งโดยปกติจะใช้ C:\WindowsWindows มีวิธีคืนค่าแฟ้มระบบโดยใช้ 'การป้องกันระบบ' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนค่าแฟ้มระบบ โปรดดูที่ การคืนค่าระบบ: คำถามที่ถามบ่อย

ฉันสามารถคืนค่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ถูกลบหรือถูกเปลี่ยนชื่อได้หรือไม่

ถ้าคุณลบหรือเปลี่ยนชื่อแฟ้มหรือโฟลเดอร์โดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถคืนค่าสำเนาเงาของแฟ้มหรือโฟลเดอร์นั้นได้ แต่คุณจำเป็นต้องทราบที่ตั้งที่บันทึกแฟ้มหรือโฟลเดอร์นั้น เมื่อต้องการคืนค่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ถูกลบหรือถูกเปลี่ยนชื่อ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'เอกสาร' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก เอกสาร

 2. คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก โฟลเดอร์ ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างด้านซ้าย

 3. ในรายการ 'โฟลเดอร์' ให้เปิดโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ถูกลบหรือเปลี่ยนชื่อ

 4. คลิกขวาที่ใดก็ได้ในโฟลเดอร์นั้น (โดยไม่ต้องเลือกแฟ้มหรือโฟลเดอร์) แล้วคลิก คืนค่ากลับไปรุ่นก่อน

 5. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์รุ่นก่อนหน้าที่มีแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคืนค่า (ตัวอย่างเช่น ถ้าแฟ้มๆ หนึ่งถูกลบในวันนี้ ให้เลือกโฟลเดอร์รุ่นของเมื่อวานนี้ซึ่งมีแฟ้มนั้นอยู่)

 6. ในโฟลเดอร์ดังกล่าว ให้ ลาก แฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคืนค่าไปยังที่ตั้งอีกที่หนึ่ง เช่น เดสก์ท็อปของคุณ หรือโฟลเดอร์อื่น

  แฟ้มหรือโฟลเดอร์รุ่นนั้นจะถูกบันทึกลงในที่ตั้งที่คุณเลือก

เคล็ดลับ

 • ถ้าคุณจำชื่อของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ หรือจำที่ตั้งไม่ได้ คุณสามารถค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์นั้นได้โดยพิมพ์บางส่วนของชื่อแฟ้มหรือโฟลเดอร์ลงในกล่อง 'ค้นหา' ใน 'เอกสาร'